Zraje jako víno...

Zpátky
Ano, je to tak. Projekt, který se zrodil před 3 lety, za dobu své existence urazil velký kus cesty, stále se vyvíjí, zlepšuje, jako víno zraje a věřím, že i nadále zrát bude. 
Na počátku byla myšlenka rozšířit nabídku aktivit pro seniory, především pro  ty mladší, aktivní, bydlící v sídlišti. Vize propojit již roky výborně fungující činnost líšeňského „ve švech praskajícího” Klubu seniorů, rodinného centra Pastelka a Kulturního centra Líšeň  zřízeného městskou částí. Představa nového smysluplné-ho využití kapacity, které má KCL k dispozici na Kotlance, začala nabírat svoji po dobu v říjnu 2015 otevřením Klubovny pro seniory a nového Senior pointu. Projekt RÉVA tak dostal kon-krétní podobu a začal se zdárně rozvíjet. Pod jeho názvem se skrývá to, co aktivní senioři od své „nejkrásnější třetiny“ života mohou očeká-vat – Radost, Elán, Vitalita a Aktivita.
Na Kotlanku přichází další a další seniorky a senioři a nabídka aktivit je pro ně stále širší, pestřejší. Mezi opravdu povedené akce patří:l Pravidelná klubová setkání – seniorská čtvrteční odpoledne na Kotlance (besedy s hosty, exkurze, výlety), jejichž součástí je počítačová a nutriční poradna.
Společenská zábava ke Dni seniorů – Zlatá šedesátá 
- Tradice dětem – proběhlo díky iniciativě MmB ve spolupráci se souborem Stará Líšeň v rámci Týdne pro rodinu a vytvořilo prostor pro seznámení dětí s líšeňským folklorem zá-bavnou, hravou formou. Pokračuje i v letošním roce. 
Pomoc pro Klokánek – seniorky, členky RÉVY, pletly, háčkovaly a vyšívaly a nakonec Klokánku předaly 6 velkých patchworkových dek, skoro 30 vyšívaných polštářů, 30 pletených a háčkovaných hraček.
- Mapování historie Líšně – přednáška o škol-ství, sběr fotek pro Líšeňské tablo.
Dílničky pro veřejnost – členky RÉVY po-máhají příchozím rodinám, zejména dětem, s vyhotovením výrobků. 
Setkání Zetoráků – se spol. Zetor, možnost setkat se a popovídat si se svými kolegy. 
 
Pod hlavičkou RÉVY, jako příklad opravdu smysluplného obohacování mladší a starší ge-nerace, proběhly také debaty studentů s líšeň-skými pamětníky. Neskončilo jen u debat, výsledkem jsou již 2 brožury, zachycující vzpomínky lidí, kteří v Líšni prožili své mládí a jejichž vzpomínky by už brzy zapadly, ztratily se a byly zapomenuty pod nánosem času. Mladí lidé, studující v Líšni, dokázali tyto vzpomínky v rozhovorech s pamětníky zachytit, zapsat a výsledkem jsou dva díly rozhovorů – Líšeňští pamětníci vyprávějí. Kdo jste zatím tu možnost neměli, zkuste se do příběhů začíst a poznat to, jak pestrý byl život v Líšni v době minulé, kdy Líšeň nebyla jednou z největších městských částí Brna, ale malým, samostatným a hrdým městečkem. Jako velmi pozitivní vnímám i to, že na jejich realizaci díky úsilí koordinátorky projektu přispěli sponzoři a to takovým způso-bem, že druhá publikace byla vydána díky jejich finanční podpoře. Příběhy jsou součástí projektu Národní kronika Nadace Charty 77 a jsou uloženy v Národním muzeu v Praze jako doplněk velkých dějin naší země. Příběhy byly součástí putovní fotografické výstavy Národ o sobě Nadace Charty 77, vernisáž a výstava byla realizována díky podpoře MmB Odboru zdraví loni v říjnu v Líšni. 
Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost svo-ji myšlenku rozšíření aktivit pro seniory v Líšni tímto způsobem realizovat a mohla jsem vznik projektu RÉVA iniciovat a prosadit. Můj velký dík ale patří všem, kteří se po celou dobu na rozvoji projektu podíleli a nenechali ho zanik-nout. Především je to Kulturní centrum Líšeň, nyní pod vedením pana ředitele Buriana, díky kterému má RÉVA již na Kotlance svoje pevné místo, dále vedoucí Klubu seniorů paní Blanka Tuscherová, jejíž inspirace, rady a zkušenosti umožnily již od počátku vidět projekt očima těch, kterým je určen, tj. seniorů. Ředitelka ro-dinného centra Pastelka, paní Alena Stejskalo-vá, byla zase od počátku tím, kdo přinášel do projektu mezigenerační rozměr, protože senio-ři jsou a mají být přirozenou součástí života rodin.
Jako poslední patří můj dík paní Silvii Dra-žanové, koordinátorce celého projektu, bez její-hož nadšení, chuti, neskutečné trpělivosti a vy- trvalosti by projekt neměl ani zdaleka takovou kvalitu. Krátce po zahájení činnosti projektu se stala jeho koordinátorkou a mnozí senioři ji znají jako nesmírně kreativní, nápady sršící a přitom nenápadnou „duši“ všeho, co se za jed-notlivými aktivitami RÉVY skrývá. RÉVA má velký potenciál, protože i Líšeň stárne a svým seniorům by měla nabízet co nej-pestřejší možnosti k aktivnímu životu. Věřím, že RÉVA neuschne a budeme schopni ji dál roz-víjet a podporovat. Je to mým velkým přáním a cílem.
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková,  členka ZMČ za KDU-ČSL a předsedkyně Poradního sboru pro rodinu RmB

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 29. 5. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů