VII.16. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 26. 5. 2016 se začátkem v 18:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

 

4. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31.03.2016 
VII.16/4/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

5. Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2015, účetní závěrka MČ Brno-Líšeň za rok 2015
VII.16/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Rozpočtové opatření č. 9, 10, 11
VII.16/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Žádost MO MMB o opětovné projednání návrhu manželů Štolfových ve věci prodeje části pozemku p.č. 3259/2 o výměře cca 421 m2 – orná půda v k.ú. Líšeň, podmíněné nabytím spoluvlastnických podílů (Ing. K. Štolfové) na pozemcích v k.ú. Židenice do majetku města Brna
VII.16/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

8. Žádost manželů Drahomíry a Libora Cikrlových o odprodej pozemku p.č. 5092/12 – 559 m2 zahrada v k.ú. Líšeň (majetek st. města Brna) do jejich vlastnictví 
VII.16/8/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

9. Žádost paní Dany Soldánové o odkoupení/případně pronájem pozemku p.č. 3844 – 2155 m2 orná půda v k.ú. Líšeň 
VII.16/9/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

10. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji nebo pronájmu pozemků p.č. 3104/2 – 256 m2 ostatní plocha/ostatní komunikace a p.č. 4175/213 – 29 m2 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Líšeň včetně zaujetí stanoviska, v případě vyslovení souhlasu s pronájmem pozemků, k jejich svěření MČ Brno-Líšeň
VII.16/10/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

11. Žádost manželů Mgr. Jany a Ing. Ivana Matouškových o směnu vlastnictví, dle GP 4421-15/2016 pozemků p.č. 512, dílu d – 2 m2 ostatní plocha/ostatní komunikace a p.č. 1675/8 dílu e+f – 1 m2 k.ú. Líšeň (vlastnictví st. města Brna) za pozemky p.č. 487/2 – 2 m2 a p.č. 487/3 – 1 m2 ostatní plocha /jiná plocha v k.ú. Líšeň (ve společném jmění manželů Matouškových)
VII.16/11/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

12. Projekt "Úpravy vegetace v Brně-Líšni, lokality 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9" -  žádost o dotaci
VII.16/12/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

13. Žádosti o pronájem uvolněné části objektu Holzova 7 (bývalá Orlovna) 

VII.16/13/2600

SK Líšeň - záměr
Spolky Líšeň - záměr

výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

14. Informativní bod – pořízení regulačního plánu nebo územní studie v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova – pozvání zástupců MMB - Mgr. Ander Ph.D., Ing. Bielko, Ing. Nováková
VII.16/14/informace    

 

15. Informativní bod – Ukončení smluvních vztahů
VII.16/15/informace    

 

16 Interpelace
17. Diskuse
18. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
19. Kontrola usnesení
20. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 19. 5. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: