Regulační plán Kostelíčku - 2014

Zpátky
Regulační plán Kostelíčku - 2014

Vážení a milí občané Líšně,

dne 12.5.2014 proběhlo seznámení občanů se situací týkající se možné výstavby v lokalitě Kostelíček. Veřejná debata byla pořádána spolkem Líšeň sobě ve spolupráci s ÚMČ Brno-Líšeň.Odkaz na veřejnou debatu: http://www.vlisni.cz/comment/562#comment-562

Dne 17.6.2014 brněnští zastupitelé schválili aktualizaci územního plánu a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňuje jak rodinné domy, tak bytové domy. MČ Brno-Líšeň, odbor územního rozvoje a výstavby a občané regulačním plánem získají závazný mapový podklad, díky kterému bude moci zabránit v případě zájmu možné budoucí výstavbě bytových domů v lokalitě Kostelíček.

Prvním úkolem, kterého se ujala MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby, bylo rozeslání dopisů majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování regulačního plánu lokality Kostelíček.
Termín odevzdání vyplněných formulářů se prodlužuje do pondělí 14.7.2014.

Proč byste měli dát svůj souhlas ?
Svým souhlasem umožníte MČ odborem územního rozvoje a výstavby podat u Magistrátu města Brna podnět k pořízení regulačního plánu. Nic víc svým podpisem neschvalujete.

Co bude následovat ?
MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby podá u Magistrátu města Brna podnět k pořízení regulačního plánu. Zastupitelstvo Magistrátu města Brna schválí, či neschválí jeho pořízení.

V případě, že Zastupitelstvo Magistrátu města Brna schválí pořízení regulačního plánu, tak odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zpracuje návrh zadání i oznámení záměru. Do návrhu zadání pořizovatel zapracuje požadavky žadatele o regulační plán MČ Brno-Líšeň.

Návrh zadání s oznámením záměru pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a zašle dotčeným orgánům. V této fázi může každý uplatnit u pořizovatele písemné požadavky na obsah zadání a vyjádření k oznámení záměru. Na základě uplatněných vyjádření, stanovisek a závěrů pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží zastupitelstvu Magistrátu města Brna ke schválení.
Na základě schválení zajistí pořizovatel zpracování regulačního plánu.
Po předložení návrhu regulačního plánu pořizovatel oznámí společné jednání s dotčenými orgány a na základě výsledků projednání zajistí pořizovatel upravení návrhu.

O upraveném a posouzeném návrhu regulačního plánu se koná veřejné projednání, kde může - městská část, žadatel, vlastníci pozemků anebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno – uplatnit připomínky a námitky.

Pořizovatel ve spolupráci určeným zastupitelem vyhodnotí výsledek projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek – doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby uplatnili své stanovisko. Pokud dotčené orgány neuplatní stanovisko, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu s nadřazenou dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
Pořizovatel předloží Zastupitelstvu Magistrátu města Brna návrh na vydání regulačního plánu. Zastupitelstvo vydá regulační plán anebo nevydá. Pokud ho nevydá, tak návrh vrátí pořizovateli s pokyny pro jeho přepracování a k novému projednání, nebo jej zamítne. 

MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje vás bude o jednotlivých krocích řízení regulačního plánu informovat na svých webových stránkách. 

Mgr. Břetislav Štefan
starosta MČ Brno-Líšeň

Regulační plán Kostelíčku 2014 - vyhodnocení

O regulačním plánu Kostelíčku v roce 2012 + architektonická studie 

 

Související články

Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Kostelíček Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Projekty MČ Kostelíček
Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček 1. 2. 2017 Kostelíček Projekty MČ
Tady nestavět. Kostelíček se vyhne zásahům 15. 12. 2016 Kostelíček
Kostelíček by měla ochránit stavební uzávěra 1. 12. 2016 Kostelíček
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Kostelíček
Lokalita Kostelíček - veřejná debata 5. 9. 2016 Kostelíček
Návrh zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň 13. 5. 2016 Kostelíček
1 2

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 23. 6. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: