Regulační plán Kostelíček

Zpátky

Ochrana této lokality se datuje již od poloviny 80. let, kdy místní občané uhájili lokalitu před plánovanou výstavbou sídliště.

Lokalita je od roku 1994 stavební. Současný územní plán umožňuje v této lokalitě stavět nejen rodinné, ale i bytové domy. Zároveň si majitelé pozemků většinově přejí, aby parcely zůstaly stavební. V rámci takovéto situace a platné legislativy je pořízení regulačního plánu téměř jedinou možností, jak citlivě regulovat charakter budoucí výstavby.

V roce 2012 započala spolupráce radnice a občanů, která směřuje k současné ochraně území.

Po četných diskuzích a debatách s občany a vlastníky nemovitostí městská část požádala o ochranu tohoto krásného místa zadáním požadavku na regulační plán a následně vydáním stavební uzávěry do doby jeho pořízení.

Na základě našich podnětů město Brno začalo pořizovat regulační plán. Navržena je velmi rozvolněná a citlivě zasazená výstavba s velkým množstvím veřejných prostranství a zeleně. Město Brno v návrhu poskytlo 66% pozemků na veřejnou vybavenost (v Kč se jedná zhruba o cca 30 mil. Kč). To má usnadnit dohodu vlastníků pozemků, kteří mají rozhodné a poslední slovo. Věřím, že se tato příležitost nepromarní a výstavba proběhne citlivě ve vnitrobloku mezi ulicemi Obecká, Podlesná, Kniesova a ulicí Kostelíček rodinnými domy, za podmínky nedotčení panoramatu naší významné kulturní památky Kaple Panny Marie Pomocnice - Kostelíčku. Za šest let jsme ušli hodně daleko, proto si připomeňme, co vše se událo:

Dne 12.5.2014 proběhlo seznámení občanů se situací týkající se možné výstavby v lokalitě Kostelíček – vnitrobloku mezi ulicemi Obecká, Kostelíček, Kniesova a Podlesná.

Dne 17.6.2014 brněnští zastupitelé schválili aktualizaci územního plánu a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňuje jak rodinné domy, tak bytové domy. Aktualizace územního plánu města Brna byla dne 23.10.2015 zrušena soudem.

Prvním úkolem, kterého se ujala MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby, bylo rozeslání dopisů majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování regulačního plánu lokality Kostelíček.

Dne 14.7.2014 bylo ukončeno odevzdávání vyplněných formulářů, které byly rozeslány majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování regulačního plánu lokality Kostelíček. 

Vyhodnocení vrácených a vyplněných formulářů

Bylo obesláno 154 vlastníků pozemků v lokalitě, kterou by řešil regulační plán. Počet pozemků dotčených regulačním plánem je 110. Bylo odevzdáno 72 formulářů.

S pořízením regulačního plánu souhlasilo 39%, proti bylo 8%.

Bylo obesláno 437 vlastníků pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán. Počet pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán je 437. Bylo odevzdáno 197 formulářů.

S pořízením regulačního plánu souhlasilo 43%, proti byly 2%.

Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém 35. zasedání ze dne 25. 9. 2014 se usneslo a souhlasilo s podáním žádosti u pořizovatele ÚPmB, na zpracování Regulačního plánu lokality „Kostelíček“, s úhradou finančních nákladů na její zpracování z rozpočtu MČ Brno-Líšeň.

Dne 9. 3. 2015 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskutečnila veřejná debata – představení návrhu zadání připravovaného regulačního plánu. Na základě této veřejné debaty byl Stavebním odborem MČ Brno-Líšeň Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček upraven.

Upravený a doplněný návrh zadání regulačního plánu Kostelíček byl předložen zastupitelstvu městské části Brno Líšeň k odsouhlasení dne 23. 4. 2015.

Podnět k pořízení regulačního plánu včetně odsouhlaseného návrhu zadání byl předán dne 13. 5. 2015 Magistrátu města Brna,Odboru územního plánování a rozvoje.

Dne 10. 10. 2016 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskutečila veřejná debata – představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček.

Úkolem seminární práce bylo navrhnout zástavbu rodinnými domy dle stávajícího územního plánu. Zadání vyžadovalo méně intenzivní využití území s vyloučením bytových domů. Ve studii měly být navrženy řadové domy, dvojdomy a solitéry. Dalšími požadavky zadání - dostatečně prostorné ulice, stromy ve veřejném prostoru, parkovací místa pro návštěvníky kostelíčku a vymezení prostoru pro sport a rekreaci. Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury svými seminárními pracemi na lokalitu Kostelíček ukázala svůj kreativní a inovativní přínos pro MČ Brno-Líšeň. A naopak MČ Brno‑Líšeň studentům poskytne možnost představit své idea před veřejností.

O zahájení procesu pořizování Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň rozhodlo Zastupitelstvo města Brnasvým usnesením č. ZM7/1192 na Z7/17. zasedání dne 12. 4. 2016, a to na základě podnětu samosprávy městské části Brno-Líšeň.

ZADÁNÍ Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň bylo schváleno usnesením č. ZM7/2137  Zastupitelstva města Brna na Z7/25. zasedání dne 31. 1. 2017.

Dne 26.02.2020 proběhlo veřejné projednání Návrhu Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň.Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 04.03.2020 včetně, mohl každý uplatnit své připomínky. Zhotovitelem Návrhu Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň je Ing. arch. Zbyněk Pech, z atelieru ERA, sdružení architektů Fixel a Pech.Návrh Regulačního plánu Kostelíček, Brno‑Líšeň je zveřejněn na webových stránkách https://www.brno.cz.

STAVEBNÍ UZÁVĚRA

Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň se na svém 6. zasedání, které se konalo dne 28.05.2015 usneslo, že souhlasí s předložením návrhu Radě města Brna na vydání územního opatření o stavební uzávěře, která se vydává opatřením obecné povahy pro území vymezené z jihu ulicí Kniesovou a přilehlými zahrádkami (část), ze západu ulicí Šimáčkovou a ulicí Kostelíček, ze severu ulicí Obeckou a z východu ulicí Podlesnou, do doby zpracování regulačního plánu Kostelíček

Podnět k pořízení regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň byl podán na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno dne 13.05.2015.

Žádost starosty městské části Města Brna, Brno-Líšeň o vydání územního opatření o stavební uzávěře v k. ú. Líšeň byla podána na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno dne 3.06.2015.

Rada města Brna, vydala na své R7/153. schůzi konané dne 23. 1. 2018, ve znění pozdějších předpisů, Územní opatření o stavební uzávěře v katastrálním území Líšeň, lokalita Kostelíček formou opatření obecné povahy.

Toto územní opatření o stavební uzávěře platí do doby ukončení procesu pořizování Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň.

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě Návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček – převážně stavebnímu odboru městské části Brno-Líšeň, který připravil pro Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň veškeré podklady pro podání podnětu pro pořízení regulačního plánu Kostelíček včetně návrhu zadání regulačního plánu a žádosti a územního opatření o stavební uzávěře v k. ú. Líšeň.

Dále bych také rád poděkoval spolku Líšeň sobě, který se aktivně účastnil všech veřejných debat a dále Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň, které podpořilo pořízení regulačního plánu Kostelíček svými souhlasnými usneseními.

Břetislav Štefan - Váš starosta

4izace_VP_1(3)

1_O1_koord_vykres_VP_1(3)

2 DJI_0269 - Kostelíček západ slunce 6. 3. 2020 - kom(4)

Související články

Pozvánka na veřejnou debatu - představení Územní studie Holzova, na den 21.06.2023 v 17:00 hodin v sále radnice MČ Brno-Líšeň. 22. 5. 2023 Projekty MČ
Architektonická soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. 7. 7. 2020 Náměstí Karla IV. Projekty MČ II. místostarostka
Kontejnerová stání Brno-Líšeň - studie 19. 6. 2020 Projekty MČ
Nová Kotlanka – plány na její rekonstrukci 23. 3. 2020 I. místostarosta Projekty MČ Nová Kotlanka
Nová zahrada Dělňáku a obhajoba vánočního stromu 3. 1. 2020 II. místostarostka Projekty MČ
U parku Trnkova vzniknou podzemní kontejnery. Co s těmi dalšími? 2. 1. 2020 Starosta Park Trnkova Projekty MČ
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarostka Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Kostelíček Projekty MČ
1 2 3

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 11. 3. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů