Program VIII./20. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 9.10.2019.

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2

VIII.20/2500/1

Dodatek č. 1 Pravidel vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím

Ing.Stehlík
3. VIII.20/2500/2

Žádost spolku Zlámanky z.s. o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík
4. VIII.20/2500/3

Žádost Tenisového klubu Líšeň z.s. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing.Stehlík
5. VIII.20/2600/1

Termíny sňatečných obřadů na rok 2020 

JUDr. Vacková
6. VIII.20/2600/2

Žádost o souhlas s přidělením příspěvku na pedagogickou činnost rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka na Základní škole, Brno, Masarova 11, p.o. (bude předloženo na stůl) 

JUDr. Vacková
7. VIII.20/2600/3

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího

JUDr. Vacková
8. VIII.20/2600/4

Pronájem obecních bytů 

JUDr. Vacková
9. VIII.20/2600/5

Pronájem obecního bytu s převzetím a uhrazením dlužného nájemného za předešlého nájemce 

JUDr. Vacková
10. VIII.20/2700/1

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatele územní plánovací dokumentace dle ust. § 6 odst.1 písm.a), § 188 odst. 3 , § 55b odst. 2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů a ust.§ 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejné projednání Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu pořízení. Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona se pro veřejné projednání návrhů změn územního plánu použije obdobně § 52 odst. 1 a 2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 28.10.2019 včetně , může každý uplatnit dle § 55b odst. 2 stavebního zákona své připomínky

Ing. arch. Smolková Hoskovcová, Ph.D
11. VIII.20/2400/1

Veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace na akci Bytový dům pro seniory v Brně – Líšni a výkon autorského dozoru – Výzva k podání nabídky 

Mgr.Bc.Černá
12. VIII.20/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Trnkova, Brno – Líšeň – výzva k podání nabídky

Mgr.Bc.Černá

13.

 

Projednání zápisů z komisí - školské komise, komise dopravy,

 
14.   Kontrola usnesení  
15.   Diskuze, Různé  
16.   Závěr  

 

 

Související články

Poslední úprava: 2. 10. 2019. Přečteno: 710x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni