Program VIII./14. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 19.6.2019.

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.14/2600/1

Podlimitní veřejná zakázka na služby : Modernizace a rekonstrukce bytů v BD v Brně – Líšni IV,etapa TDS – výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace

JUDr. Vacková
3. VIII.14/2600/2

Podlimitní veřejná zakázka na služby : Modernizace a rekonstrukce bytů v BD v Brně -Líšni IV.etapa BOZP – výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace 

JUDr. Vacková
4. VIII.14/2600/3

Přechod nájmu bytu 

JUDr. Vacková
5. VIII.14/2600/4

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr. Vacková
6. VIII.14/2600/5

Zúžení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
7. VIII.14/2600/6

Žádost o souhlas k rekonstrukci koupelny a osazení topného tělesa v pokoji 

JUDr. Vacková
8. VIII.14/2600/7

Žádost o povolení k připevnění sítě na balkon 

JUDr. Vacková
9. VIII.14/2600/8

Žádost o vzájemnou výměnu sklepních kójí 

JUDr. Vacková
10. VIII.14/2600/9

Vyřazení neupotřebitelného majetku 

JUDr. Vacková
11. VIII.14/2600/10

Souhlas zřizovatele k zapojení do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" 

JUDr. Vacková
12. VIII.14/2700/1

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovacích podkladů dle § 6 odst. 1 písm.b) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zaslal den 17.5.2019 starostovi MČ Brno -  Líšeň návrh zadání územní studie Líšeň – Habří a žádá o vyjádření

Ing.arch.Smolkova Hoskovcová
13. VIII.14/2000/1
 
Žádost spol. KABEL-PROJEKT , Projektová činnost ve výstavbě v zastoupení za spol. E.ON.Distribuce a.s. o vyslovení souhlasu se stavbou 1030043332 Brno, Podlesná p.č.1065/3 kNN SS200 SR k připojení nového odběrného místa, současně s vyslovením práva služebnosti k p.č. 1065/1, 1069 a 1073/2 v k.ú. Líšeň
 
Ing. Belcredi
14.  VIII.14/2000/2

Žádost manželů Terezy a Zdeňka Gottliebových , bytem Kubíkova 2291/12 Brno -Líšeň o pronájem části p.č. 7720 v k.ú. Líšeň o výměře cca 54 m2 za účelem zřízení zahrádky 

Ing. Belcredi
15. VIII.14/2000/3

Žádost Dopravních staveb Brno s.r.o., Trnkova 2617/150, Brno o pronájem pozemu p.č. 4420/2 a části p.č. 4421/2,4422/114, 4420/1 v k.ú. Líšeň  

Ing. Belcredi
16. VIII.14/2000/4

Žádost pana Ing.Jana Ducháčka v zastoupení za Společenství vlastníků jednotek Holzova 2668/25 v Brně -Líšni k využití pozemků p.č. 3278/62 a 3278/83 v k.ú. Líšeň na zařízení staveniště – pozemky jsou svěřeny MČ Brno – Líšeň

Ing. Belcredi
17. VIII.14/2500/1
 
Rozpočtové opatření č. 10/2019 
 
Ing. Stehlík
18. VIII.14/2500/2

Rozpočtové opatření č. 11/2019 

Ing. Stehlík
19. VIII.14/2500/3
 
Žádost SK Líšeň o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
 
Ing. Stehlík
20. VIII.14/2500/4
 
Rozpočtové opatření č. 12/2019 
 
Ing. Stehlík
21. VIII.14/2500/5

Rozpočtové opatření č. 13/2019 

Ing. Stehlík
22. VIII.14/2500/6
 
Rozpočtové opatření č. 14/2019 
 
Ing. Stehlík
23. VIII.14/2500/7

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2020 

Ing. Stehlík
24. VIII.14/KCL/1
 
Žádosti o opakované užívání nebytových prostor KCL p.o. na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné
 
Ředitelka KCL
25. VIII.14/KCL/2
 
Žádosti o opakované užívání nebytových prostor KCL p.o. na základě smlouvy o výpůjčce 
 
Ředitelka KCL
26. VIII.14/KCL/3
 
Žádosti o opakované užívání nebytových prostor KCL p.o. na základě smlouvy o výpůjčce 
 
Ředitelka KCL
27. VIII.14/KCL/4
 
KCL p.o. – žádost o účetní vyřazení a likvidaci majetku dle znaleckého posudku č. 2864/18 z 6.11.2018
 
Ředitelka KCL
27A. VIII.14/KCL/5
 
Žádosti o jednorázové užívání nebytových prostor Kulturního centra Líšeň, p.o. na základě Smlouvy o výpůjčce
 
Ředitelka KCL
28. VIII.14/800/1
 
Žádost o slevu z nájmu paní Evě Šabatové v objektu polikliniky Horníkova 34 
 
Ředitel SML
28A. VIII.14/2400/1
 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce a modernizace MŠ Michalova a výkon autorského dozoru" - Výzva k podání nabídky
 
Mgr. Bc. Černá

29.

 

Projednání zápisů z komisí - stavební komise, komise životního prostředí a veřejného prostoru, kulturní komise, komise sociální, zdravotní a rodinné politiky, komise dopravy, sportovní komise, bytová komise,

 
30.   Kontrola usnesení  
31.   Diskuze, Různé  
32.   Závěr  


 

Související články

Poslední úprava: 12. 6. 2019. Přečteno: 851x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům