Program VII./84. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den  15.8.2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VII.84/KCL/1

Žádosti o opakované užívání nebytových prostor Kulturního centra Líšeň p.o. na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

Ředitel KCL
3. VII.84/KCL/2

Odměna řediteli KCL p.o.

Ředitel KCL
4. VII.84/2000/1

Žádost manželů Ing.Petra a Mgr. Dagmar Kraváčkových o ukončení nájemního smluvního vztahu k užívání části pozemku p.č. 5222 v k.ú. Líšeň o výměře cca 72 m2

Ing. Sehnalová
5. VII.84/2000/2

Žádost Dopravní obchodní společnosti DOS Brno s.r.o. se sídlem Tržní 14 Brno o dokoupení pozemků p.č. 9177/2,9176/2 a 9171/3 v k.ú. Líšeň (v majetku st.města Brna) k sjednocení území v jejich vlastnictví

Ing. Sehnalová
6. VII.84/2000/3

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu směny vlastnictví pozemků p.č. 691 s budovou č.p. 226 a částí pozemků p.č.687/2 a p.č. 687/3 v k.ú. Štýřice ve vlastnictví st.města Brna za pozemky p.č. 3090/115, p.č. 3090/116 a p.č. 3092 v k.ú Líšeň ve vlastnictví spol. ZAPALOTA a.s. pozemky v k.ú. Líšeň budou využity na realizaci veřejně prospěšné stavby – Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála – Líšeň ,Holzova

Ing. Sehnalová
7. VII.84/2000/4

Žádost spol. PROSIG projektová činnost ve výstavbě v zastoupení za stavebníka E.ON.Distribuce o vyslovení souhlasu se zřízením věcného břemene – práva služebnosti k pozemkům p.č. 1065/1,1071/1,1073/2 a 1377 v k.ú. Líšeň (svěřené MČ Brno – Líšeň) k uložení nového kabelového vedení VN, stavba Brno .Podlesná – Samoty prop. VN 320 VN317 

Ing. Sehnalová
8. VII.84/2000/5

Sdělení MO MMB k požadavku VII.65.schůze RMČ konané dne 11.10.2017 bodu č. 3/65 usnesení 

Ing. Sehnalová
9. VII.84/2000/6

Sdělení MO MMB o výsledku usnesení č. 166 zasedání ZMČ konaného dne 19.6.2018 

Ing. Sehnalová
10. VII.84/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu SML – dodávka 3 ks barevných kopírovacích strojů - výzva k podání nabídky

Mgr. Bc. Černá
11. VII.84/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu SML – Dodávka a montáž mobilního regálového systému do spisovny – výzva k podání nabídky 

Mgr. Bc. Černá
12. VII.84/2400/3

Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava chodníku za OC Brno – Masarova – výzva k podání nabídky

Mgr. Bc. Černá
13. VII.84/2400/4

Veřejná zakázka malého rozsahu Rámcová dohoda na opravy vozovek a chodníků v MČ Brno – Líšeň 2019 – 2020 – výzva k podání nabídky 

Mgr. Bc. Černá
13A. VII.84/2400/5

Veřejná zakázka "Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - I. etapa" - dodatek ke smlouvě č. 2

Mgr. Bc. Černá
14. VII.84/2500/1

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na období 2020 – 2024 

Ing. Stehlík
15. VII.84/2500/2

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.6.2018

Ing. Stehlík
16. VII.84/2500/3

Rozpočtová opatření na rok 2018 včetně změn rozpočtu peněžních fondů příspěvkových organizací

Ing. Stehlík
17. VII.84/2500/4

Rozpočtové opatření č. 14/2018

Ing. Stehlík
18. VII.84/2500/5

Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno -Líšeň o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík
19. VII.84/2500/6

Rozpočtové opatření č. 15/2018

JIng. Stehlík
20. VII.84/2500/7

Žádost Národopisného souboru Líšňáci z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík
21. VII.84/2500/8

Rozpočtové opatření č. 16/2018

Ing. Stehlík
22. VII.84/2500/9

Žádost Divadla Líšeň z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
23. VII.84/2500/10

Rozpočtové opatření č. 17/2018

Ing. Stehlík
24. VII.84/2600/1

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr. Vacková
25. VII.84/2600/2

Prodloužení smlouvy se společností Vodafone – dům J.Faimonové 6

JUDr. Vacková
26.

VII.84/2600/3

Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě

JUDr. Vacková
27.

VII.84/2600/4

Ukončení nájmu – neprodloužení nájemní smlouvy

JUDr. Vacková
28. VII.84/2600/5

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok

JUDr. Vacková
29. VII.84/2600/6

Prodloužení nájemní smlouvy o šest měsíců

JUDr. Vacková
30. VII.84/2600/7

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky

JUDr. Vacková
31. VII.84/2600/8

Uzavírání dohod o ukončení nájmu bytu

JUDr. Vacková
32. VII.84/2600/9

Úprava nájemní smlouvy – byty s galerií

JUDr. Vacková
33. VII.84/2600/10

Schválení účelově určeného věcného daru pro ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1

JUDr. Vacková
34. VII.84/2600/11

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák.

JUDr. Vacková
35. VII.84/2600/12

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr. Vacková
36. VII.84/2600/13

Zúžení nájemní smlouvy

JUDr. Vacková
37. VII.84/2600/14

Žádost o možnost využití sušárny v domě J.Faimonové 6 jako komunitní místnost pro děti nájemců

JUDr. Vacková
38. VII.84/2600/15

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení Park Trnkova – stavební úpravy – dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

JUDr. Vacková
39.

VII.84/2600/16

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení Parkovací stání ulice Hochmanova, Neklež (pro BD Kubíkova ) a Strnadova – dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

JUDr. Vacková
39A.

VII.84/2600/17

Kupní smlouva s euroAWK - převod čekárny MHD

JUDr. Vacková
40.

VII.84/800/1

Skončení nájmu prostor sloužících k podnikání Mgr.Evy Králíčkové Nekvapilové v objektu polikliniky Horníkova 34 

Ředitel SML
41.

VII.84/800/2

Plnění plánu hospodaření VHČ – DOMY za 2.čtvrtletí   

Ředitel SML
42.

VII.84/800/3

Souhlas pronajímatele s umožněním užívání pronajatých prostor 3. osobě v objektu polikliniky Horníkova 34 

Ředitel SML
43.

VII.84/800/4

Žádost o posunutí data doby počátku účinnosti nájemního vztahu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání pro zubní laboratoř v objektu polikliniky Horníkova 34 

Ředitel SML
44.

VII.84/800/5

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Oprava střech BD v Brně- Líšni – výběr nabídky

Ředitel SML
45.

VII.84/1110/1

Schválení termínů schůze RMČ na II.pololetí 2018 

Mgr. Štefan
46.  

Projednání zápisů z komisí - sociální komise, bezpečnostní komise, dopravní komise, bytová komise,

 
46.   Kontrola usnesení   
47.   Diskuse, Různé  
48.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 8. 8. 2018. Přečteno: 680x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni