Program VII./82. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den  20.6.2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VII.82/KCL/1

Kulturní centrum Líšeň – Plán činnosti na 3.čtvrtletí roku 2018

Ředitel KCL
3. VII.82/KCL/2

Žádosti o jednorázové užívání nebytových prostor KCL p.o. na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné 

Ředitel KCL
4. VII.82/KCL/3

Žádosti o opakované užívání nebytových prostor KCL p.o na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné  

Ředitel KCL
5. VII.82/KCL/4

Žádosti o jednorázové užívání nebytových prostor KCL p.o na základě smlouvy o výpůjčce 

Ředitel KCL
6. VII.82/KCL/5

Žádosti o opakované užívání nebytových prostor KCL p.o na základě smlouvy o výpůjčce 

Ředitel KCL
7. VII.82/2000/1

Žádost paní Ing.Hany Tupé v zastoupení za E.ON.Distribuce a.s. o vyslovení souhlasu za vlastníka pozemků p.č. 665/7,3398,3646/10 a 3658/3 v k.ú. Líšeň (všechny svěřeny MČ Brno- Líšeň) s umístěním stavby distribučního rozvodů NN a vyslovení souhlasu se zřízením věcného břemene – práva služebnosti k uvedeným parcelám 

Ing. Sehnalová
8. VII.82/2000/2

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu využití předkupního práva k nemovitosti (garáži) č.ev. 1150 ve vlastnictví manž. Ing. Michala a Ing. Soni Šestákových stojící na pozemku p.č. 3389/27 v k.ú. Líšeň , pozemek je v katastru nemovitostí evidován na LV 10001 v majetku statutárního města Brna 

Ing. Sehnalová
9. VII.82/2000/3

Žádost manželů Stanislava a Pavly Fialových, bytem Podbělova 13, Brno o směnu vlastnictví pozemků p.č. 3658/1.3658/2 a 3658/5 v majetku statutárního města Brna za část pozemku p.č. 3663/4 v k.ú. Líšeň, ve společném jmění manželů Fialových 

Ing. Sehnalová
10. VII.82/2000/4

Žádost Brněnských komunikací a.s. o vyslovení stanoviska k návrhu směny pozemku p.č. 7958/28 v k.ú. Židenice ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku p.č. 3873 nebo část p.č. 5295 v k.ú. Líšeň (oba ve vlastnictví statutárního města Brna 

Ing. Sehnalová
11. VII.82/2000/5

Žádost pana Bc. Šimona Brynycha, bytem Kostelíček 2, Brno o odkoupení části pozemku p.č. 5232/4 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Líšeň z majetku statutárního města Brna

Ing. Sehnalová
12. VII.82/2000/6

Vybudování změny stávajícího obratiště na ulici Borkovcova na žádost manželů Štolfových

Ing. Sehnalová
13. VII.82/2000/7

Smlouva na zajištění zejména činností pověřence pro ochranu osobních údajů 

Ing. Sehnalová
14. VII.82/2500/1

Rozpočtové opatření č. 10/2018

Ing. Stehlík
15. VII.82/2500/2

Rozpočtové opatření č. 11/2018

Ing. Stehlík
16. VII.82/2500/3

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2019    

Ing. Stehlík
17. VII.82/2500/4

Žádost SK Líšeň o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Ing. Stehlík
18. VII.82/2600/1

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna   

JUDr. Vacková
19. VII.82/2600/2

Žádost o udělení souhlasu k zapojení do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve města Brně II  

JUDr. Vacková
20. VII.82/2600/3

Žádost o udělení souhlasu k zapojení do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II 

JUDr. Vacková
21. VII.82/2600/4

Zúžení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
22. VII.82/2600/5

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle  § 1895 obč. zák. 

JUDr. Vacková
23. VII.82/2600/6

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
24. VII.82/2600/7

Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
25. VII.82/2600/8

Nabídka volných bytů s převzetím a uhrazením dlužného nájemného  

JUDr. Vacková
26.

VII.82/2600/9

Přechod nájmu bytu 

JUDr. Vacková
27.

VII.82/2600/10

Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě 

JUDr. Vacková
28. VII.82/2600/11

Žádost o pronájem sklepního prostoru – zřízení druhé sklepní kóje 

JUDr. Vacková
29. VII.82/2600/12

Žádost o slevu z čistého nájemného byt č. 8 , Popelákova 8

JUDr. Vacková
30. VII.82/2600/13

Prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok 

JUDr. Vacková
31. VII.82/2600/14

Žádost o uzavření splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
32. VII.82/2600/15

Prodloužení nájemní smlouvy na dva roky 

JUDr. Vacková
33. VII.82/2600/16

Prominutí úhrady doplatku na nájemném 

JUDr. Vacková
34. VII.82/2600/17

Uzavření nové nájemní smlouvy po podání výpovědi z nájmu

JUDr. Vacková
35. VII.82/2600/18

Ukončení nájemního vztahu dohodou

JUDr. Vacková
36. VII.82/2600/19

Podlimitní veřejná zakázka na služby : Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno – Líšeň 2018 – 2020 výzva k podání nabídky, textová část zadávací dokumentace 

JUDr. Vacková
36A. VII.82/2600/20

Uznání dluhu a dohoda vypořádání pohledávek vzájemným zápočtem - schválení upraveného znění 

JUDr. Vacková
37. VII.82/SML/1

Žádost o stanovení záloh na energie pro pana MUDr. Tomáše Vyroubala v objektu polikliniky Horníkova 34

Ředitel SML
38.

VII.82/SML/2

Žádost společnosti EsteDent s.r.o. o prodloužení nájemního vztahu uplatněním práva opce u stávajících nájemních smluv, v objektu polikliniky Horníkova 34 pronajaté prostory č. 602 a 622

Ředitel SML
39.

VII.82/SML/3

Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu polikliniky Horníkova 34 Brno 

Ředitel SML
40.

VII.82/SML/4

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem Oprava střech BDv Brně – Líšni – výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace   

Ředitel SML
41.

VII.82/1120/1

Požadavky na dobudování VO na území MČ Brno – Líšeň – stanovení priorit

Mgr. Freiberg
41A.

VII.82/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu"ZŠ Novolíšeňská - školní nábytek" - Výběr najvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr. Bc. Černá
41B.

VII.82/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu"Gastro zařízení - konvektomat do MŠ Puchýřova" - Výběr najvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr. Bc. Černá
41C.

VII.82/2400/3

Veřejná zakázka malého rozsahu"Workout hřiště na ZŠ Masarova a Novolíšeňská" - Výběr najvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr. Bc. Černá
41D.

VII.82/2400/4

Veřejná zakázka malého rozsahu"Nábytek - vybavení třídy mateřské školy Puchýřova" - zrušení zadávacího řízení

Mgr. Bc. Černá
41E.

VII.82/2400/5

Veřejná zakázka" centrální park Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES" - dodatek ke smlouvě č. 4

Mgr. Bc. Černá
41F.

VII.82/2400/6

Veřejná zakázka" Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšní- I.etapa" - dodatek ke smlouvě č. 1

Mgr. Bc. Černá
41G.

VII.82/1110/1

Odvolává na vlastní žádost paní Gabrielu Adámkovou z komise bytové k datu 30.6.2018

Mgr. Štefan
42.  

Projednání zápisů z komisí - stavební komise 7.5.18, stavební komise 6.6.18, bezpečnostní komise, kulturní komise, bytová komise

 
43.   Kontrola usnesení   
44.   Diskuse, Různé  
45.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 14. 6. 2018. Přečteno: 611x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni