Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

3. Pojmenování (název) životní situace
Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany
4. Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP/P, ZTP, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně, zákonný zástupce, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-Líšeň) a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel nebo osoba jemu blízká.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datem odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací řeší vyhrazená parkovací místa na místních komunikacích. Parkovací stání na ostatních místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému (zjednodušeně tzv. komunikace, kde jezdí MHD) - řeší příslušný Odbor dopravy MMB, Kounicova 67, Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, II.poschodí, dveře č.301, pan Ivan Kůs, tel. 544 424 878

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz zdravotně postiženého občana, průkaz ZTP/P, ZTP. U nezletilých zdravotně postižených dětí - rodný list + občanský průkaz zákonného zástupce OTP vozidla, lékařská zpráva, orientační plánek s požadovaným místem pro parkování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvaru tajemníka, referátu pozemních komunikací nebo jsou k dispozici v elektronické formě :

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání - pdf
Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání - doc
 

Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání - pdf
Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání - doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku. Žadateli je účtován příspěvek na cenu zpracování a realizaci dopravního značení v celkové výši 3500,- Kč. Výchozím podkladem pro realizaci dopravního značení je osobní objednávka žadatele u BKOM a.s. Dopravní značení zůstává majetkem zřizovatele dopravního značení.

Příspěvek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a.
MMB Odbor dopravy, Kounicova 67.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správním řízení,
Vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka a rozhoduje o něm Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona č.13/1997 SB., ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

www.brno-lisen.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech ostatních úřadů městských částí a Magistrátu města Brna, Odboru dopravy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací.

26. Kontaktní osoba

Pan Ivan Kůs, II. podlaží dveře č. 301, tel. 544 424 878.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 3. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Ivan Kůs.
Kontakt: Ivan Kůs, , tel.: 544424878
Další informace: Dveře č.: 301

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů