Uzavírka místní komunikace – částečná nebo úplná

3. Pojmenování (název) životní situace
Uzavírka místní komunikace – částečná nebo úplná
4. Základní informace k životní situaci

Žádost o uzavírku komunikace musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice)
 • důvod uzavírky
 • dobu trvání uzavírky
 • rozsah uzavírky, návrh objížďky
 • jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa
 • u právnických osob identifikační číslo (IČ)
 • u firem výpis z obchodního rejstříku
 • u ostatních číslo občanského průkazu
 • nutné doložit „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI
 • stanovisko správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu ( sekretariát) Úřadu městské části Brno-Líšeň, II. poschodí, dveře č. 304.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Uzavírku komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

Dálnice a rychlostní silnice – Ministerstvo dopravy a spojů ČR.
Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Odbor dopravy Magistrát města Brna.
Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Uzavírku komunikace lze vyřídit:
- pro místní komunikace na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, Jírova 2, Brno, II. poschodí, dveře č. 301, pan Ivan Kůs, tel. 544 424 878, fax 544 211 010.

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • stanovisko správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie)
 • "stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI
 • harmonogram prací (v případě trvání uzavírky déle než 3 dny)
 • návrh objížďkových tras
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvaru tajemníka, referátu pozemních komunikací nebo jsou k dispozici v elektronické formě:

Žádost o uzavírku místní komunikace - pdf

Žádost o uzavírku místní komunikace - doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí o uzavírce se správní poplatky nevyměřují.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.
Policie České republiky – Dopravní inspektorát.
MMB – Odbor dopravy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádost o uzavírku musí být doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření komunikace (§ 39 vyhl. 104/97 Sb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o uzavírce komunikace nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 24.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

- technické podmínky pro projektování a provádění staveb,
- příslušné ČSN,
- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška o čistotě města Brna č. 27/2000,
- Řád zeleně města Brna,
- vyhláška města Brna č. 27/1997, o výkopových pracích na veřejných komu-nikacích a jejich koordinaci v městě Brně.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka a rozhoduje o něm Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek vydaných v rozhodnutí o uzavírce se řídí dle zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

www.brno-lisen.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech ostatních Úřadů městských částí, Magistrátu města Brna a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací.

26. Kontaktní osoba

pan Ivan Kůs, II.poschodí, dveře č. 301, tel.: 544 424 878

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Ivan Kůs.
Kontakt: Ivan Kůs, , tel.: 544424878
Další informace: Dveře č.: 301

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů