Stavební povolení pro komunikační stavby

3. Pojmenování (název) životní situace
Stavební povolení pro komunikační stavby
4. Základní informace k životní situaci

Žádost o stavební povolení pro komunikace musí být podána na příslušném formuláři.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník (investor), příp. zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o stavební povolení podle povahy stavby musí obsahovat:

 • jméno (název)
 • adresa (sídlo)stavebníka
 • u právnické osoby je vhodné předložit výpis z obchodního rejstříku (IČO)
 • druh, účel, místo stavby
 • předpokládaný termín dokončení stavby
 • u dočasné stavby dobu jejího trvání
 • parcelní čísla a druhy stavebních pozemků a všech dalších dotčených pozemků
 • jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky). Pozor stavbu a úpravu komunikace nelze provádět svépomocí.
 • základní údaje o stavbě
 • seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi (u liniových staveb s velkým počtem účastníků řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí)
 • orientační náklad na provedení stavby

K žádosti se připojují:

 • doklad jímž stavebník prokazuje vlastnické právo k pozemku nebo právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě
 • projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v oboru dopravní stavby ve třech vyhotoveních
 • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena
 • závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, příp. jiná opatření dotčených orgánů st. správy vyžadovaná zvlášť. předpisy
 • plán kontrolních prohlídek stavby
 • územní rozhodnutí nebo doklad toto rozhodnutí nahrazující

Veškeré podmínky pro povolování staveb jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů ve zněním pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Obsah projektové dokumentace je podrobně upraven v ust.§18 vyhl.č.132/1998 Sb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu ÚMČ Brno-Líšeň, II. podlaží, dveře č. 304.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti řeší vždy příslušný speciální stavební úřad následovně:

 • dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR
 • silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy
 • silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy
 • ostatní místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace - příslušný úřad městské části.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti lze vyřídit:
- pro místní komunikace na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, Jírova 2, Brno, II. podlaží, dveře č. 301, pan Ivan Kůs, tel. 544 424 878, fax 544 211 010.

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, Jírova 2, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě :

Oznámení stavby - pdf
Oznámení stavby - doc

Oznámení změny v užívání stavby - pdf
Oznámení změny v užívání stavby - doc 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro komunikace se správní poplatky vyměřují dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. (položka 16 aktuál. sazebníku, pozor - nebytový objekt!)

Správní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jsou uvedeny ve formuláři žádosti o stavební povolení pro komunikace a jejich součásti – k dispozici fyzicky na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-Líšeň.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o stavební povolení pro komunikace nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
Vyhláška pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
Autorizace architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Technické požadavky na stavební výrobky.
Posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A.).
Katastr nemovitostí.
Ochrana zemědělského půdního fondu.
Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka a rozhoduje o něm Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek stavebního povolení pro komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 178,179,180,181,...

22. Další informace

www.brno-lisen.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na speciálních stavebních úřadech úřadů městských částí, MMB Odboru dopravy a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací.

26. Kontaktní osoba

Pan Ivan Kůs, II. podlaží, dveře č. 301, tel.: 544 424 878.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 3. 2021

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Ivan Kůs.
Kontakt: Ivan Kůs, , tel.: 544424878
Další informace: Dveře č.: 301

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů