Poplatek ze psů

3. Pojmenování (název) životní situace
Poplatek ze psů
4. Základní informace k životní situaci

Na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna se poplatek platí ze psů starších 3 měsíců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, platí poplatek ze psů správci poplatku (ÚMČ) příslušnému podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

K poplatku ze psů se po splnění podmínek vyhlášky o místních poplatcích (pes starší 3 měsíců, …) přihlašuje na předepsaném formuláři, který obdržíte na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, I. poschodí, dv. č. 203 u paní Vlčkové, nebo si jej můžete stáhnout na této stránce. Vyplněný formulář je nutné osobně podat v kanceláři č.203 u paní Vlčkové.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Odhlášení se provádí na základě čestného prohlášení. Důvodem může být uhynutí psa, přehlášení na jiný obecní úřad nebo přehlášení psa na jiného držitele. Formulář čestného prohlášení můžete obdržet buď na Odboru rozpočtu a financí ÚMČ, nebo si jej stáhnout na této stránce. Vyplněný formulář s evidenční známkou se doručí na ÚMČ Brno-Líšeň paní Vlčkové, dveře č. 203.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, I. poschodí, dveře 203, paní Jarmila Vlčková , tel. 544 424 853.

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

V ostatní pracovní dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis k přihlášení „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“ a tiskopis „Čestné prohlášení“ potřebný k odhlášení jsou k dispozici na Odboru rozpočtu a financí, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, I. poschodí, dv. č. 203 nebo jsou tyto formuláře ke stažení zde:

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (doc)
Přiznání k místnímu poplatku ze psů (pdf)

Čestné prohlášení (doc)
Čestné prohlášení (pdf)

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 26/2023 o místních poplatcích v příloze č. 1 pro MČ Brno-Líšeň stanoví následující sazby poplatku ze psů (v Kč za rok):

Snížená sazba poplatku  za jednoho psa,  jehož držitelem je osoba starší 65 let po celé zdaňovací období, činí 100,- Kč a za každého dalšího psa 300,- Kč ročně.

Držitel psa, kterým je osoba, jejímž jediným zdrojem příjmu je důchod,/ mladší 65 let/, se poskytuje úleva na poplatku, spočívající ve  stanovení sazby za prvního psa  ve snížené sazbě. Pro sníženou sazbu, kdy je jedinný zdroj příjmu důchod se doloží čestné prohlášení, které musí každý rok držitel psa doložit znovu, že úleva stále trvá.

Pokud je držitelem psa osoba, která je držitelem průkazky ZTP nebo ZTP/P, je od poplatku po předložení průkazky osvobozena.

Základní sazba, sazba za druhého a každého dalšího psa

Bytový dům 1 000,- Kč, 1 500,- Kč

Rodinný dům 200,- Kč, 1 000,- Kč

Jiné prostory než bytový nebo rodinný dům 1 500,- Kč,  2 000,- Kč

Poplatník je povinen ve stanovené lhůtě (viz bod 13) zaplatit poplatek na účet MČ Brno-Líšeň, a to jednou ze tří níže uvedených možností:

  1. v hotovosti, nebo platební kartou na pokladně ÚMČ Brno-Líšeň na základě poukazu vystaveného správcem poplatku - paní Vlčkovou, I. poschodí, dv. č. 203
  2. složenkou zaslanou ÚMČ na pobočce České pošty, s.p.
  3. převodem na účet MČ Brno-Líšeň č. 8010-16024621/0100 vedený u a.s. Komerční banka, pobočka Brno-město, a to s uvedením variabilního symbolu obsaženého na zaslané složence nebo sděleného správcem poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v předchozím odstavci, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 26/2023, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, ve znění novel, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správce místního poplatku (ÚMČ Brno-Líšeň, Odboru rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno) se lze odvolat prostřednictvím správce místního poplatku k Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu do 50 000 Kč za nesplnění povinností nepeněžité povahy podle § 247 odst.2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Zvýšení včas nezaplaceného poplatku až na trojnásobek podle § 11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění.

22. Další informace

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor rozpočtu a financí ÚMČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Vlčková Jarmila

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

Poslední úprava: 2. 7. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Jarmila Vlčková.
Kontakt: Jarmila Vlčková, , tel.: 544424853
Další informace: Dveře č. 203

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů