Petice

3. Pojmenování (název) životní situace
Petice
4. Základní informace k životní situaci

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Formální náležitosti petice:
Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat. Způsob shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu:
1. vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti,
2. shromažďováním podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let,
3. jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů.
Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi. Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Všechny útvary ÚMČ Brno-Líšeň dle věcné příslušnosti, obecně Útvar tajemníka ÚMČ Brno-Líšeň, 2. patro, sekretariát, telefon 544 424 841.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář petice není stanoven, ale pomocný formulář se všemi formálními náležitostmi, které petice musí mít, lze stáhnout : 

Vzor petice (doc)

Vzor petice (pdf)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle předmětu petice mohou být dotčeny odbory ÚMČ Brno-Líšeň, případně další subjekty veřejné správy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.
Informace k formálním náležitostem petice lze získat na e-mailové adrese: horakova@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

18. Jaké jsou související předpisy

Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.; zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna; Organizační řád ÚMČ Brno-Líšeň; Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MČ Brno-Líšeň.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze uplatnit opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

21. Nejčastější dotazy

Nelze zobecnit.

22. Další informace

Na portálu státní správy České republiky :

portal.gov.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.brno.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Stížnost. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MČ Brno-Líšeň.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka Úřadu městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

26. Kontaktní osoba

Eva Horáková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 8. 2007

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Jednotný postup pro přijímání, projednávání a vyřizování petic ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, je upraven pro jednotlivé odbory Úřadu městské části

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Eva Horáková.
Kontakt: Eva Horáková, , tel.: 544424841
Další informace: Dveře č.: 304

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů