Výsledky architektonické soutěže o návrh náměstí Karla IV.

Zpátky

Výsledky architektonické soutěže o návrh náměstí Karla IV.

V úterý 4. května 2021 byl za účasti členů poroty architektonické soutěže a zpracovatelského týmu představen vítězný návrh pro novou podobu náměstí Karla IV. v Brně-Líšni. V záhlaví tohoto článku vidíte krátké video s vizualizací návrhu od vítěze soutěže, P. P. Architects. Záznam celé videokonference najdete zde: https://youtu.be/5PfV5XMN_pM

Dokončení architektonické soutěž o návrh nové podoby náměstí Karla IV. v Brně-Líšni je důležitým krokem na dlouhé cestě k obnovení tradičního srdce Staré Líšně jako plnohodnotného centra společenského života. Je završením mnoha let diskusí, jakým směrem se vydat. Avšak současně je i začátkem další složité cesty k samotné realizaci. Navíc předložené řešení nemusí být definitivní. Bude záviset na mnoha faktorech, změně územního plánu, vyřešení vlastnických vztahů a samozřejmě na možnostech financování. Detaily vítězného návrhu budou předmětem pokračující veřejné diskuse a mohou se dále vyvíjet. Hlavním výsledkem soutěže je získání smysluplné vize a odborného partnera, který nám ji bude pomáhat naplňovat.

Architektonické soutěži předcházelo zpracování konceptu zadání, jenž zpracovávala Nadace Partnerství za účasti občanů, kteří se účastnili debat a odpovídali v anketě. Bylo také zadáno dopravní posouzení variant křižovatky Mifkova, Ondráčkova a Šimáčkova od projektové kanceláře PK OSSENDORF. Výsledné zadání bylo vytvořeno na základě návrhu připravovaného Kanceláří architekta města (KAM) ve spolupráci se zástupci veřejnosti. Organizátor soutěže nakonec dopracoval soutěžní podmínky a zadání na základě konečných připomínek občanů, které byly schváleny Zastupitelstvem MČ v červnu 2020. Následně Rada MČ soutěž vyhlásila.

Charakteristika a organizace soutěže

Z hlediska charakteru soutěže se jednalo o dvoufázovou soutěž urbanistickou, architektonickou a krajinářskou, otevřenou pro účastníky, kteří splnili kvalifikační kritéria. V první fázi se přihlásilo pět účastníků a do druhé fáze byli vybráni tři účastníci, kteří byli vyzváni k dopracování svých návrhů, ve nichž měli zvážit i připomínky odborné poroty.

Porota svoji práci dokončila v dubnu 2021. Vybrala vítěze a určila další pořadí oceněných návrhů. Rada městské části následně výsledek soutěže akceptovala, schválila vyplacení odměny pro tři nejlepší návrhy postoupivší do druhého kola a soutěž ukončila. Autory návrhů a závěrečné hodnocení poroty najdete pod článkem.

Výsledky soutěže dále projedná Zastupitelstvo MČ na své květnové schůzi. Po očekávaném uvolnění omezujících opatření proti covid-19 bychom chtěli uspořádat vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů v prostoru radnice a tři nejlepší návrhy vystavit i na samotném náměstí.

Osobně si myslím, že zorganizovat soutěž bylo správným přístupem. Získali jsme více různých návrhů řešení a současně mohli čerpat ze znalostí a zkušeností odborníků zastoupených v nezávislé části poroty.

01_viz

Co by mělo následovat

Soutěž byla vypsána jako projektová, tzn. že dle zákona o veřejných zakázkách následuje jednací řízení bez uveřejnění s vybraným účastníkem. Jeho výsledkem by měla být smlouva o dílo rozdělená do více etap, přičemž každá další etapa přípravy se začne zpracovávat na vyzvání zadavatele, městské části, až po úspěšném dokončení etapy předcházející.

Následovat by měly tyto další projekční fáze. Ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje bude zpracována územní studie, která nastaví pravidla v celém řešeném území a bude podkladem pro případnou změnu územního plánu. Dále bude dopracována architektonická studie veřejných prostranství. Mezitím je nutné řešit majetkové vztahy zejména s vlastníkem COOP, což je nezbytné pro první etapu realizace. Po těchto přípravných krocích se teprve začne zpracovávat projekt pro projednání stavby (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a následně realizační dokumentace. Každý významný krok v procesu přípravy plánujeme projednávat na zastupitelstvu, případně na veřejných debatách s občany.

Martin Příborský, II. místostarosta

Účastníci soutěže, odborná porota a její hodnocení

 

Odborná hodnotící porota

Členové závislí na zadavateli

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Ing. arch. Iva Kremitovská, I. místostarostka

JUDr. PhDr. Martin Příborský, II. místostarosta

 

Nezávislí členové poroty

Prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Ing. arch. Pavel Jura

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.

Ing. arch. Rudolf Grimm

 

1. místo (cena 200 000,- Kč)

P.P. Architects s.r.o.

Slovinská 693/29

612 00 Brno

 

Autoři:

Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. arch. Dominik Pleva

Ing. arch. Ada Hermanová

Bc. Pavla Nováková

Ing. arch. Bohdana Nytrová

Ing. Marek Holán

Bc. Kseniia Zharova

 

Hodnocení poroty

Celková kvalita návrhu je na velmi dobré úrovni. Autoři pochopili a citlivě řeší historické i současné souvislosti, urbanistické a funkční problémy lokality.  Urbanistické osy jsou zdůrazněny uličními stromořadími, které nově definují identitu jednotlivých míst. Projekt jednoznačně posiluje potenciál jednotlivých částí veřejného prostranství a vhodně je hierarchizuje. Stejně tak posiluje potenciál objektů navazujících na veřejná prostranství.

Hlavní část náměstí je řešena jako zklidněná s preferencí pěších. Snížený centrální prostor náměstí je ze dvou stran lemován stupni ve formě amfiteátru. Toto řešení umožňuje univerzální využití během jednotlivých částí dne i roku: umožňuje konání společenských akcí, funguje i během všedních dní jako přiměřená neformální plocha. Porota však doporučuje snížit výškový rozdíl alespoň o několik stupňů a minimalizovat betonové prvky a konstrukce v náměstí.

Dva pavilony, navržené v ploše náměstí jako zázemí veřejného prostranství, jsou vhodné svým měřítkem i náplní. Jejich architektonický výraz je však nutné důsledněji dopracovat. Kapacita podzemního parkování 24 stání odpovídá měřítku a atmosféře prostranství.

Modrozelená infrastruktura je řešena pouze schematicky. Porota očekává její dořešení ve spolupráci se specialistou v dalších fázích studie.

Jako velmi vhodné se jeví umístění prodejny COOP v přímé návaznosti na terminál tramvaje, stejně jako forma objektu, který ukončuje blokovou zástavbu. Diskutabilní je navržená podoba parkování v ulici Mifkova (kolmá stání), především z hlediska vysoké intenzity dopravy v ulici. Pro objekty v severní frontě ulice Mifkova je vhodné prověřit možnost parkování v ulici v šikmých parkovacích stáních.

Návrh podoby prostranství kolem kostela je přínosný, zejména propojení platformy s kostelem směrem k zámku. Proluka v majetku města je navržena k intenzívnímu zastavění. Toto řešení způsobuje velkou zátěž území a neobejde se bez souhlasu vlastníků sousedících parcel (oslunění, dopravní napojení…).

Realizační i provozní náklady navrženého řešení se zdají, vzhledem k důležité úloze náměstí v organismu města, přiměřené. Navržená etapizovatelnost návrhu se zdá být realizovatelná a přijatelná. Nová prodejna COOP u konečné tramvaje může být vybudována předem, jako náhrada před zbouráním objektu COOP uprostřed náměstí.

Návrh naplnil předpoklady zadání. Může být úspěšně rozvíjen a dopracován na základě detailního zadání formou dopracování studie, vypracování územní studie a poté formou změny ÚPmB s regulačními prvky.

1. místo P.P. Architects s.r.o.

2. místo (cena 150 000,- Kč)

MS architekti s.r.o.

U Nikolajky 1085/15

150 00 Praha 5

 

Autoři:

prof. Ing. arch. Michal Šourek

Ing. arch. Idil Kücük

Bc. Oleksandra Yevchenko

Bc. Kseniya Bahdanovich

Akad. arch. Pavel Hřebecký

Arch. Nick Anthony Duero

Ing. Martin Studnička

MgA. František Průša

 

Hodnocení poroty

Urbanistická koncepce je založena na výrazné severojižní ose vedoucí od kostela k nové budově COOP v severní části. Západní strana je definována výraznou zpevněnou plochou přiléhající ke komunikaci. Východní strana má parkovou úpravu. Jako problematická se jeví velká zpevněná plocha podél frekventované komunikace, absence jejího členění a stínění. Diskutabilní je také ponechání obchodu typu COOP v navržené poloze a jeho zvolené měřítko. V návrhu není dostatečně čitelné propojení výškových úrovní obou částí náměstí. Monumentální schodiště v průčelí kostela se jeví v kontextu místa jako neadekvátní.

Jako pozitivní lze hodnotit velkorysé řešení předprostoru a struktura severní části ulice Mifkova. Porota ocenila velkorysé řešení parteru. Způsob řešení podzemního parkoviště a jeho obsluha by však představovali velice náročné a dopravně obtížně realizovatelné řešení.  Prostor před terminálem MHD zůstal k jeho škodě ve formě neřešené parkové plochy. Porotě se jeví jako nevhodné umístění parkovacích stání v blízkosti parkové plochy náměstí. Porota doporučuje dotvořit ucelenou uliční frontu.

Z ekonomického pohledu lze návrh hodnotit jako přiměřený s výjimkou prodejny COOP s podzemním parkovištěm.  Projekt předložil logický postup etapizace. Realizaci centrální plochy náměstí s přesunutím prodejny COOP však uvažuje až ve 4. etapě.

Návrh splnil soutěžní předpoklady a požadavky zadavatele ve velké míře. V případě zapracování připomínek je možné v realizací záměru pokračovat.

2. místo MS architekti s.r.o.

3. místo (cena 100 000,- Kč)

Expodesign s.r.o.

Podbělová 16

628 00 Brno

 

Autoři:

Ing. Petr Sopoušek

Ing. arch. Ladislav Brožek

 

Hodnocení poroty

Jedná se o návrh, jehož flexibilita využití je výrazně omezená vlastní navrženou geometrií. Tato geometrie dále předurčuje a definuje dílčí prostory a jejich způsoby využití. Pozitivně porota hodnotí provázanost kostela v podélné ose náměstí s ulicí Ondráčkovou. Neracionální organizace dopravy pro podzemní parkovací stání ovlivňuje charakter veřejného prostranství podél východní strany náměstí a negativně ovlivňuje tento prostor zejména nezbytnými nadzemními konstrukcemi.

Propozice generuje podstatný zásah do vlastnických práv, zejména v umístění obchodu COOP v polyfunkčním objektu a s tím související další náklady na vyrovnání.

Organizace zeleného pásu podél východní strany náměstí nepřináší žádoucí kvalitu a je spíše doplňkovým prvkem. Severně od kavárny navržený amfiteátr s vodním prvkem může sloužit k pořádání spíše menších společenských setkání, parková úprava omezuje flexibilitu použití.

Přemístění objektu COOP je navrženo v parteru nové zástavby v ulici Mifkova.  Návaznost ulice Mifkova na náměstí a zakončení samostatně stojícím objektem obchodu a služeb s dopravním napojením z ulice Mifkova vytváří nepříznivé prostorové vztahy a s vytvořením nové křižovatky přidává další dopravní zátěž do této ulice.

Návrh je ekonomicky velmi náročný, zejména v důsledku zvolené geometrie, která definuje základní tvar podzemního parkování a jeho omezenou kapacitu. Z hlediska ekonomie se jeví výhodnější umístění obchodu COOP do samostatné budovy, než jej umísťovat do budovy polyfunkčního domu.

Etapizace odpovídá zvolenému konceptu řešení, přičemž její první etapa bude významně závislá na jednání se soukromými vlastníky pozemků.

3. místo Expodesign s.r.o.

 

Fotogalerie

Související články

Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Oslava 40. narozenin MŠ Neklež 19. 3. 2024 II. místostarostka Reportáže a videa o Líšni
top Blokové čištění v Líšni 2024 13. 3. 2024 Životní prostředí Doprava
top Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
top Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
top Umístění kontejnerů na bioodpad 2024 19. 2. 2024 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
top Pálící dny - nepalte kompostujte (dotované kompostéry) 7. 2. 2024 Životní prostředí
1 2 3 4 5 8 12 15
Poslední úprava: 6. 5. 2021.
Kontakt: Radek Mrázek, , tel.: 544424844

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů