VIII.35. schůze Rady městské části Brno-Líšeň

Starosta Mgr. Břetislav Štefan svolává schůzi na den 20.5.2020 v zasedací místnost, ÚMČ Jírova 2. Začátek jednání je v 15:30 hod.

Upozorňujeme, že dokumenty z jednání volených orgánů MČ Brno-Líšeň mohou obsahovat osobní údaje fyzických osob a další chráněné údaje, jejichž poskytnutí podléhá omezením vyplývajícím z platné právní úpravy.

Kompletní materiály ke stažení  Soubor 1, Soubor 2, (Stáhnout dva soubory, do jednoho adresáře a rozbalit), soubor uzávěrky PO,  Soubor 1, Soubor 2, (Stáhnout dva soubory, do jednoho adresáře a rozbalit). 

Pro velký objem dat rozděleno na více částí.

Navržený pořad jednání:                                                                                             Předkladetel:

„Výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno 628 00 - Veronika Husahková Santos - opravy oděvů"

1 .

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.35/2000/1

Žádost paní Ing.Jany Třeštíkové, v zastoupení na základě plné moci za vlastníka pozemku p.č. 5121 v k.ú. Líšeň paní Ivanu Žemlovou, bytem Dunajské 188/5, Brno o vyslovení souhlasu za vlastníka sousedního pozemku p.č. 5120 v k.ú. Líšeň se stavebním záměrem novostavby rekreační chaty na p.č. 5121 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

 

3.

VIII.35/2000/2

Žádost pana Ing. Milana Zámečníka v zastoupení za paní Věru Zelinkovou, o vydání souhlasu za vlastníka pozemku p.č. 665/7 (Líšeňský potok ) v k.ú. Líšeň k vybudování vodovodní přípojky pro rodinný dům Ondráčkova 1304/243 v Brně – Líšni

Ing. Belcredi

4.

VIII.35/2000/3

Žádost pana Ing. Richarda Smutného o vyslovení souhlasu za vlastníka sousedního pozemku p.č. 1065/1 v k.ú. Líšeň (svěřeného MČ Brno – Líšeň ) s vybudováním oplocení navazujícího pozemku p.č. 1065/5 – zahrada ve vlastnictví pana Ing. Smutného

Ing. Belcredi

5.

VIII.35/2000/4

Žádost manželů MUDr. Jiřího a Hany Neubauerových , bytem Belcrediho 26 Brno – Líšeň o odkoupení části pozemku p.č. 3014/1 – ostatní komunikace v k.ú. Líšeň o výměře cca 35 m2 (majetek st.města Brna )

Ing. Belcredi

6.

VIII.35/2000/5

Žádost pana Roberta Čadílka spol. HARALDS REKONSTRUKCE , v plné moci za p. starostu MČ Brno -Líšeň o vyslovení souhlasu za vlastníka pozemku p.č. 4422/6 v k.ú. Líšeň (svěřeného MČ Brno – Líšeň) s umístěním stavby s názvem WC a sklad včetně přípojek v ROKLI Brno -Líšeň

Ing. Belcredi

7.

VIII.35/2000/6

Žádost InfoTel spol.s.r.o. v zastoupení za UPC Česká republika s..r.o. o zřízení práva věcného břemene k pozemku p.č. 5307/1 v k.ú. Líšeň k umístění nové optické trasy investora

Ing. Belcredi

8.

VIII.35/2000/7

Návrh na projednání a podání žádosti na svěření pozemků p.č. 176/2, 176/12, 176/25, 176/27, 176/29, 9353/85, 9353/61, 9353/62, 9353/79, 9353/16, 9353/66 v k.ú. Líšeň s případným svěření i p.č. 176/24, 176/28, 258/5 a 1795/1 v souvislosti se záměrem MČ Brno – Líšeň na zadání zpracování architektonické studie možné zástavby nebo přestavby náměstí Karla IV. V Brně – Líšni

Ing. Belcredi

9.

VIII.35/2000/8

Návrh na svěření pozemků  MČ Brno -Líšeň v oblasti ulice Josefy Faimonové

Ing. Belcredi

9A.

VIII.35/2000/9

Stanovisko k „Rekonstrukci střech a balkónů Molákova 7, 9, 11, 13, 15" Změna realizace rekonstrukce střešních teras. 

Ing. Belcredi

10.

VIII.35/2500/1

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2019, účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2019

Ing. Stehlík

11.

VIII.35/2500/2

Účetní závěrky příspěvkových organizací MČ Brno – Líšeň za rok 2019. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů

Ing. Stehlík

12.

VIII.35/2500/3

Zápůjčky z Fondu bytové výstavby města Brna

Ing. Stehlík

13.

VIII.35/2500/4

Rozpočtové opatření č. 07/2020

Ing. Stehlík

14.

VIII.35/2500/5

Rozpočtové opatření č. 08/2020

Ing. Stehlík

15.

VIII.35/2600/1

Zúžení nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

16.

VIII.35/2600/2

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč. zák.

JUDr.Vacková

17.

VIII.35/2600/3

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

18.

VIII.35/2600/4

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího v rámci regenerace domu

JUDr. Vacková

19.

VIII.35/2600/5

Výjimka z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek – Oprava střech na ulici Rotreklova 1 a 3 – výběr zhotovitele

JUDr.Vacková

20.

VIII.35/2600/6

Nájemní smlouva se společností HRUŠKA spol. s.r.o.

JUDr.Vacková

21.

VIII.35/2600/7

Podlimitní veřejná zakázka na služby Požární ochrana pro BD Brno – Líšeň – vyloučení účastníka zadávacího řízení VV TOP s.r.o.

JUDr. Vacková

22.

VIII.35/2600/8

Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

JUDr. Vacková

23.

VIII.35/2600/9

Prodloužení nájemní smlouvy na dva roky

JUDr.Vacková

24.

VIII.35/2600/10

Smlouva o spolupráci – biologická ochrana pomocí loveckých dravců

JUDr.Vacková

25.

VIII.35/2600/11

Žádost o slevu z čistého nájemného

JUDr. Vacková

26.

VIII.35/2600/ 12

Žádost o schválení navýšení kapacity školy

JUDr. Vacková

26A.

VIII.35/2600/ 13

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: ,,Zámečnické a přidružené práce v bytech a nebytových prostorách domů MČ Brno-Líšeň 2020-2023" -vyloučení vybraného dodavatele VV TOP s. r. o., výběr dodavatele 

 

JUDr. Vacková

26B.

VIII.35/2600/ 14

Nadlimitní veřejná zakázka na služby: ,,Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno-Líšeň 2020-2023"- změna zadávací dokumentace

JUDr. Vacková

26C.

VIII.35/2600/ 15

Nařízení vlády č. 202/2020 Sb. Cenové moratorium nájemného z bytů - úprava nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková

27..

VIII.35/2800/1

Plnění plánu hospodaření VHČ domy za I.čtvrtletí 2020

Mgr.Dryšl

28.

VIII.35/800/1

Žádost o souhlas se stavebními úpravami spojenými se změnou užívání pronajatého prostoru společnosti LERAM Medical s.r.o. v objektu polikliniky Horníkova 34 , Brno

Ředitel SML

28A.

VIII.35/800/2

„Výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno 628 00 - Veronika Husahková Santos - opravy oděvů" 

Ředitel SML

29.

VIII.35/1110/1

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst. 1 písm.a) § 188, odst. 3, § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2 a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) oznamuje veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona a nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 24.6.2020 včetně, může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží

p.starosta

30.

VIII.35/2000/1

Rozšíření činností a organizační struktury Úřadu městské části Brno – Líšeň o agendu správy ostatních nebytových objektů svěřených MČ Brno – Líšeň, včetně správy budovy polikliniky Horníkova 34

Ing. Belcredi

31.

Finanční výbor

Informace o stavu přípravy a realizace investičních akcí schváleného rozpočtu MČ Brno – Líšeň – materiál z finančního výboru

MUDr. Drbal Josef

31A.

VIII.35/KCL/1

Žádosti o opakované a jednorázové užívání nebytových prostor Kulturního centra Líšeň, p.o. na základě na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné 

Řediteka KCL

31B.

VIII.35/2400/1

Projekt „Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadů a zavedení nástrojů komunikace s občany v Brně" -výzva Operačního programu Zaměstnanost č. 109

Řediteka KCL

32.

 

Projednání zápisů z komisí - stavební komise, sportovní komise, bezpečnostní komise, 

 

33.

 

Kontrola usnesení

 

34.

 

Diskuse, Různé

 

35.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 13. 5. 2020. Přečteno: 56x.
Jméno
Akce v Líšni