Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na novou podobu Náměstí Karla IV.

Zpátky
Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na novou podobu Náměstí Karla IV.

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, chtěl bych vás informovat o výsledcích architektonické soutěže o návrh nové podoby náměstí Karla IV. („Městečka“) a pozvat vás na vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů, která se uskuteční ve vestibulu radnice v úterý 8. června v 17:00. Součástí vernisáže bude i drobné občerstvení. Návrhy zde pak budou vystaveny po několik týdnů a ty oceněné uvidíte i na samotném náměstí.

Odborná porota v dubnu dokončila svoji práci a sestavila konečné pořadí soutěžních návrhů. Rada městské části následně doporučení poroty akceptovala a udělila ceny třem nejlepším. Výsledek soutěže potom vzalo na vědomí i Zastupitelstvo MČ a souhlasilo s dalšími kroky, jimiž by mělo být zpracování územní studie řešeného území. Na tom by se již měl podílet i vítěz soutěže, se kterým nyní budeme jednat o uzavření smlouvy o dílo. Vítězný návrh od studia P. P. Architects byl také představen za účasti členů poroty a zpracovatelského týmu dne 4. května 2021 formou videokonference, jejíž záznam najdete na webu radnice zde: https://youtu.be/5PfV5XMN_pM

Líšeň tak získala jasnou vizi, jak by mělo náměstí vypadat a jakými kroky se k němu můžeme dopracovat. Dokončení architektonické soutěže je důležitým krokem na dlouhé cestě k obnovení tradičního srdce Staré Líšně jako plnohodnotného centra společenského života. Je završením mnoha let diskusí, jakým směrem se vydat. Avšak současně je i začátkem další složité cesty k samotné realizaci.

Jakou vizi náměstí nám vítězný návrh přináší

Na začátek je třeba zdůraznit, že vítězný návrh je zatím pouze návrhem celkové koncepce řešeného prostoru, jenž byl vyhodnocen jako nejlepší. Mnoho detailů je zde pouze naznačeno a navíc městská část ani nikdo jiný zatím neměl možnost je připomínkovat. Zvláště budovy jsou zaneseny pouze hmotově a jejich skutečná podoba bude výsledkem samostatných projektů. Sama porota rovněž doporučila na některých prvcích dále pracovat. Nejedná se tedy o finální podobu náměstí. Ta by se měla dále dotvářet ve spolupráci s vybraným architektem, dalšími odborníky, zástupci městské části a samozřejmě veřejností. Výsledkem soutěže je tak hlavně získání smysluplné vize a odborného partnera, který nám ji bude pomáhat naplňovat. Sám vedoucí autorského týmu vítězného návrhu, Ing. arch. Pavel Pekár, říká: „Ocenění odborné poroty je pro mne velkou ctí, ale nejvíce by mě potěšilo, kdyby se nové náměstí Karla IV. podle naší vize skutečně realizovalo. Proto jsem připraven dále rozvíjet náš návrh dle připomínek a ve spolupráci s městskou částí a jejími občany. Úpravy projektu jsou jistě možné, pokud nenaruší hlavní myšlenku celkové koncepce náměstí.“.

Klíčovou myšlenkou je přesun samoobsluhy ke konečné tramvaje v ulici Mifkova. Tím vznikne vzdušné náměstí plné stromů, posezení i zázemí pro služby. Auta se přesunou pod zem a uprostřed náměstí vznikne prostor připomínající amfiteátr, který dokreslí i vodní prvek a umělecké dílo. I když zadání soutěže přesun samoobsluhy nepožadovalo – nechali jsme toto téma otevřené pro kreativitu architektů – nakonec se všichni zúčastnění shodli, že přesun obchodu z centra náměstí je potřebný. Rozhodně bychom však chtěli nový obchod nejdříve postavit, než by se ten starý zavřel. Na náměstí by tak vzniknul otevřený prostor pro společenské aktivity, jako jsou hody, ostatky, kulturní vystoupení, trhy anebo jen pro odpočinek během všedního dne. Výškový rozdíl mezi západní a východní stranou náměstí je řešen posedovými stupni, které současně oddělí klidovou zónu od frekventované silnice.

Do náměstí jsou také umístěny pavilony, které navazují na historii bývalého špalíčku a mohou přinést mnoho praktických funkcí. Jednak zakrývají parkoviště přesunuté do podzemí, odcloní parkoviště a silnici na ulici Ondráčkově a poskytnou zázemí pro služby, jako je veřejné WC nebo kavárna, které budou zase napomáhat tomu, aby se lidé na náměstí zdržovali déle. Mohly by zde být umístěny i menší služby, jako je pošta.

Na Městečku by měl být i vodní prvek a umělecké dílo, jejichž podoba však bude ještě řešena, možná i v samostatné umělecké soutěži. I když je náměstí z větší části dlážděné, je zde navrženo relativně hodně vzrostlých stromů. Přitom budeme usilovat o to, aby ty nejcennější ze stávajících stromů byly zachovány.

Okolo náměstí zůstává doprava v současném stavu odsazené křižovatky mezi Ondráčkovou, Šimáčkovou a Mifkovou, což bylo i součástí zadání. Silnice na Ondráčkově je mírně posunuta od domů, aby zde mohl být širší chodník a přibýt i chybějící přechod před školkou. Při ulici Mifkova by měla vyrůst zástavba polyfunkčních domů, kde by kromě COOP mohlo vzniknout například zdravotní středisko s lékárnou, obchody a služby. A v budoucnu i domov pro seniory s průchodem do polootevřeného nádvoří spojeného se zahradami okolo bývalého kláštera, kde by mohlo být i dětské hřiště, ovšem jen pokud by se podařilo vykoupit soukromý pozemek v zahradách. V ulici by měla vzniknout oboustranná alej a kolmá parkovací stání, která poskytnou dostatek míst pro zákazníky obchodů.

Samostatnou otázkou je zástavba proluky, kterou lze řešit nezávisle na náměstí. Členové poroty se shodli na tom, že by měla být zastavěna uliční část, aby se náměstí uzavřelo. Mohou zde být další služby, které doplní obchodní parter západní strany náměstí. Co by mělo vzniknout ve dvoře a zahradách, které by mohly být přístupné průjezdem nebo novou propojkou z Mifkovy, je však zatím nejasné. Vítězný návrh zde navrhuje zástavbu rodinnými domy s podzemní garáží, ovšem sami autoři připouštějí, že je to velmi náročné řešení závislé na domluvě i se soukromými vlastníky pozemků.

Na doporučení architektů podílejících se na přípravě zadání soutěže byla do řešeného území zahrnuta i oblast okolo kostela a ulice Pohankovy, aby celý prostor historického centra Líšně získal jednotný styl. Ulice Pohankova ovšem byla rekonstruována relativně nedávno, a proto její úpravy rozhodně nejsou prioritou pro nejbližší dobu. Taktéž úprava okolí kostela bude hodně záviset na postoji vlastníka pozemků, Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí.

Jak probíhala samotná architektonická soutěž

Architektonické soutěži předcházelo zpracování konceptu zadání, jenž připravila Nadace Partnerství za účasti občanů, kteří se účastnili debat a odpovídali v anketě. Bylo také zadáno dopravní posouzení variant křižovatky Ondráčkova-Šimáčkova-Mifkova od projektantů PK OSSENDORF. Výsledné zadání bylo vytvořeno na základě návrhu připravovaného Kanceláří architekta města (KAM) ve spolupráci se zástupci veřejnosti. Zadání soutěže bylo představeno na veřejné debatě v listopadu 2019. Organizátor soutěže, Ing. arch. Zbyněk Ryška, nakonec dopracoval soutěžní podmínky a zadání na základě konečných připomínek občanů, které byly schváleny Zastupitelstvem MČ v červnu 2020. Následně Rada MČ soutěž vyhlásila.

Z hlediska charakteru soutěže se jednalo o dvoufázovou soutěž urbanistickou, architektonickou a krajinářskou, otevřenou pro účastníky, kteří splnili kvalifikační kritéria. V první fázi se přihlásilo pět účastníků a do druhé fáze byli vybráni tři, kteří byli vyzváni k dopracování svých návrhů.

Na práci poroty se včetně náhradníků podílelo celkem šest nezávislých odborníků, architektů specializujících se na náměstí a veřejný prostor. Předsedou byl prof. Ing. arch. Ivan Koleček, který dlouhodobě žije a pracuje ve Švýcarsku. Dalšími členy byli doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Rudolf Grimm a Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. Tzv. závislými členy poroty za městskou část byli starosta a místostarostové a náhradníky předsedové Komise dopravy a Komise životního prostředí a veřejného prostoru.

Na konečném pořadí hodnocených návrhů se jednomyslně shodli všichni nezávislí členové poroty. Na prvním místě se umístilo brněnské studio P. P. Architects pod vedením Ing. arch. Pavla Pekára. Druhou cenu získalo pražské studio M. S. Architekti pod vedením prof. Ing. arch. Michala Šourka. A na třetím skončilo opět brněnské studio Expodesign pod vedením Ing. Petra Sopouška.

Co by mělo následovat

Na základě podmínek soutěže by nyní měla být s vítězem uzavřena smlouva o dílo rozdělená do více částí, přičemž každá další část projektové přípravy se začne zpracovávat na vyzvání zadavatele, městské části, až po úspěšném dokončení části předcházející.

V první fázi by měla být ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zpracována územní studie, která nastaví pravidla v celém řešeném území a bude podkladem pro případnou změnu územního plánu. Dále bude dopracována architektonická studie veřejných prostranství. Mezitím je nutné řešit majetkové vztahy zejména s vlastníkem COOP, což je nezbytné pro první etapu realizace. Po těchto přípravných krocích se teprve začne zpracovávat projekt pro rekonstrukci náměstí (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a následně realizační dokumentace. Každý významný krok v procesu přípravy plánujeme projednávat na zastupitelstvu, případně na veřejných debatách s občany.

Celý proces zabere jistě několik let, pokud vše půjde dobře, nenastanou právní překážky, podaří se dosáhnout dohody se soukromými vlastníky a bude politická shoda mezi reprezentanty městské části. Bude totiž nutné dohodnout se i na způsobu financování. Zdroje lze získat z dotací, od soukromých investorů, od města Brna, ovšem část nákladů bude muset nést i městská část. Jen změna územního plánu bude trvat ještě nejméně rok. Příprava projektu a začátek realizace jsou tak spíše programem pro příští volební období po roce 2022.

Myslím si, že zorganizovat architektonickou soutěž bylo správným přístupem. Získali jsme více různých návrhů řešení a současně mohli čerpat ze znalostí a zkušeností odborníků zastoupených v nezávislé části poroty. Vítězný návrh velmi dobře řeší způsob etapizace celého projektu, nevyžaduje nepřiměřené náklady, ani nepodmiňuje realizaci hlavních etap vykupováním soukromých pozemků kromě vlastnictví COOP. Proto věřím, že je reálnou vizí a dává naději, že bychom se nového náměstí mohli dočkat v blízké budoucnosti. Budu usilovat o to, aby přípravné práce postupovaly co nejrychleji a abychom mohli začít s realizací co nejdříve.

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Oslava 40. narozenin MŠ Neklež 19. 3. 2024 II. místostarostka Reportáže a videa o Líšni
top Blokové čištění v Líšni 2024 13. 3. 2024 Doprava Životní prostředí
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
1 2 3 4 5 9 12 16

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 4. 6. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů