Program VIII./40. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 26.8.2020.

Navržený pořad jednání                                                                                         Předkladatel

1.

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.40/2000/1

Žádost majetkového odboru Magistrátu města Brna o stanovisko k návrhu bezúplatného nabytí pozemků p.č. 2540/92 a 2540/95 v k.ú. Líšeň, z majetku ÚZSVM ČR do vlastnictví statutárního města Brna, včetně stanoviska k převzetí budoucí správy pozemků z úrovně MČ Brno-Líšeň

Ing. Irena Belcredi

3.

VIII.40/2000/2

Žádost paní Aleny Šenkové v zastoupení za E.ON ČR a.s., o vyslovení souhlasu s umístěním kabelu NN v pozemku p.č. 5120 v k.ú. Líšeň včetně zřízení věcného břemene k parcele pro provozovatele sítě NN, k napojení dvou nových rodinných domů, navržených na pozemku p.č. 5100/2 v k.ú. Líšeň

Ing. Irena Belcredi

4.

VIII.40/2000/3

Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko k návrhu zcizení pozemku p.č. 6233/3 v k.ú. Líšeň, parcela se nachází pod objektem občanské vybavenosti s č.p. 2479

Ing. Irena Belcredi

5.

VIII.40/2000/4

Schválení termínů schůzí RMČ na II. pololetí r. 2020

Ing. Irena Belcredi

6.

VIII.40/2000/5

Požadavek MČ Brno-Líšeň o projednání návrhu na svěření pozemku p.č. 5037/77 v k.ú. Líšeň

Ing. Irena Belcredi

7.

VIII.40/2000/6

Souhlas se zajištěním mobilních toalet na akci „Slavnosti rodin“, pořádanou RC PASTELKA z.ú. a mateřskou školou Divočina dne 19. 9. 2020

Ing. Irena Belcredi

8.

VIII.40/2000/7

Dáme na vás-participativní rozpočet města Brna-realizace projektu: „Cyklostezka Líšeň-centrum (studie, PD)“

Ing. Irena Belcredi

9.

VIII.40/2400 /1

Návrh na bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku

Mgr. Bc. Alexandra Černá

10.

VIII.40/2400 /2

Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Mgr. Bc. Alexandra Černá

11.

VIII.40/2500/1

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30. 6. 2020

Ing. Libor Stehlík

12.

VIII.40/2500/2

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2022 - 2026

Ing. Libor Stehlík

13.

VIII.40/2500/3

Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za

2. čtvrtletí r. 2020

Ing. Libor Stehlík

14.

VIII.40/2500/4

Změny rozpočtů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň č.01/2020

Ing. Libor Stehlík

15.

VIII.40/2500/5

Rozpočtové opatření č.16/2020

Ing. Libor Stehlík

16.

VIII.40/2600/1

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr. Eva Vacková

17.

VIII.40/2600/2

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brno-Líšeň – Popelákova 1, 3 a 5“ – výběr dodavatele

JUDr. Eva Vacková

18.

VIII.40/2600/3

Dohoda o vzájemném vypořádání – Duncan Socha

JUDr. Eva Vacková

19.

VIII.40/2600/4

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr. Eva Vacková

20.

VIII.40/2600/5

Zúžení nájemní smlouvy a následné rozšíření nájemní smlouvy

JUDr. Eva Vacková

21.

VIII.40/2600/6

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího

JUDr. Eva Vacková

22.

VIII.40/2600/7

Pronájem obecního bytu

JUDr. Eva Vacková

23.

VIII.40/2600/8

Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě

JUDr. Eva Vacková

24.

VIII.40/2600/9

Žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí kuchyně

JUDr. Eva Vacková

25.

VIII.40/2600/10

Pronájem obecního bytu na základě výjimky z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

JUDr. Eva Vacková

26.

VIII.40/2600/11

Uzavření nové nájemní smlouvy po přechodu nájmu

JUDr. Eva Vacková

27.

VIII.40/2600/12

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok do 30. 9. 2020

JUDr. Eva Vacková

28.

VIII.40/2600/13

Zpětné navýšení nájemného – Poláčkova 11, byt č. 5

JUDr. Eva Vacková

29.

VIII.40/2600/14

Schválení splátkového kalendáře

JUDr. Eva Vacková

30.

VIII.40/2600/15

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky

JUDr. Eva Vacková

31.

VIII.40/2600/16

Nájemní smlouva Centrum sociálních služeb, přísp.org.

JUDr. Eva Vacková

32.

VIII.40/2600/17

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok do 30. 9. 2021

JUDr. Eva Vacková

33.

VIII.40/2600/18

Instalace nabíjecích stojanů elektrokol

JUDr. Eva Vacková

34.

VIII.40/800/1

„Žádost společnosti LERAM Medical s.r.o. o prominutí nájemného do doby vyřešení požárního systému potřebného k rekonstrukci pronajatých prostor objektu polikliniky Horníkova 34, Brno“

Ředitel SML

35.

VIII.40/1100/1

Snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou pandemií pro nájemce v obecních prostorách splňující vládní program COVID-Nájemné

Starosta

36.

VIII.40/1100/2

Snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou pandemií pro nájemce v obecních prostorách nesplňující vládní program COVID-Nájemné

Starosta

37.

VIII.40/KCL/1

Žádosti o opakované užívání nebytových prostor Kulturního centra Líšeň, p.o. na základě Smlouvy o výpůjčce

Ing. Eva Svobodová

38.

VIII.40/KCL/2

Žádosti o jednorázové užívání nebytových prostor Kulturního centra Líšeň, p.o. na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

Ing. Eva Svobodová

39.

VIII.40/KCL/3

Program Kulturního centra Líšeň, p.o. na 3. čtvrtletí 2020 a nabídka kurzů na školní rok 2020 - 2021

Ing. Eva Svobodová

40.

VIII.40/KCL/4

Žádosti o opakované užívání nebytových prostor Kulturního centra Líšeň, p.o. na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

Ing. Eva Svobodová

41.

 

Projednání zápisů z komisí - bytová komise, 

 

42.

 

Kontrola usnesení

 

43.

 

Diskuse, Různé

 

44.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 20. 8. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů