Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku apod.

3. Pojmenování (název) životní situace
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku apod.
4. Základní informace k životní situaci

Žádost o zvláštní užívání musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice)
 • zda se jedná o chodník nebo vozovku,nebo silniční zeleň
 • důvod záboru nebo výkopu
 • přesný termín provádění prací
 • plošný rozsah záboru
 • jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa
 • u právnických osob identifikační číslo (IČ)
 • u firem výpis z obchodního rejstříku
 • u ostatních číslo občanského průkazu, datum narození

V případě zásahu do vozovky, kdy je nutno zásah opatřit dopravním značením, nutno doložit:

 • „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu ÚMČ Brno-Líšeň, II.podlaží, sekretariát, dveře č. 304.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

 • Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR.
 • Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých chodníků).
 • Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy)a chodníky přilehlé k silnicím I. třídy – Odbor dopravy Magistrátu města Brna.
 • Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zvláštní užívání komunikace lze vyřídit:
pro místní komunikace na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, Jírova 2, Brno, II. podlaží, dveře č. 301, pan Ivan Kůs, tel. 544 424 878, 

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • 2x situace s vyznačením rozsahu záboru nebo výkopu 1:500
 • stanovisko správce, souhlas se ZUK – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno
 • kopie stavebního povolení (ohlášení)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie)
 • v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, Jírova 2, Brno, dveře č. 301 nebo jsou k dispozici v elektronické formě :

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - A - pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - A - doc
 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - B - pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - B - doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je odvislý od délky trvání zvláštního užívání:

 • do 10 dnů – 100,-Kč
 • od 10 dnů do 6 měsíců – 500,- Kč
 • od 6 měsíců – 1000,- Kč.

V případě záborů komunikačních ploch jsou dále vyměřovány místní poplatky za m2 a den. Výše těchto poplatků je stanovena vyhláškou o místních poplatcích - Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005.

 

Správní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 • Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.
 • MMB Odbor dopravy
 • Policie České republiky – Dopravní inspektorát
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • předložení dokladu o zaplacení správního poplatku,
 • v případě nutnosti provádění výkopu v termínu od 1. 11. do 28. 2. výjimku vydanou Magistrátem města Brna, Odborem technických sítí pro provádění výkopu mimo termín stanovený ve vyhlášce města Brna o koordinaci výkopových pracích č. 39/2005.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 25
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
 • Technické podmínky pro projektování a provádění staveb
 • příslušné ČSN, vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Řád zeleně města Brna
 • vyhláška města Brna č.39/2005, o koordinaci výkopových pracích na veřejných komunikacích a jejich koordinaci v městě Brně
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka a rozhoduje o něm Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

www.brno-lisen.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech ostatních Úřadů městských částí, MMB Odboru dopravy a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací.

26. Kontaktní osoba

Pan Ivan Kůs, II. podlaží, dveře č. 301, tel.: 544 424 878

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 3. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 7. 5. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Ivan Kůs.
Kontakt: Ivan Kůs, , tel.: 544424878
Další informace: Dveře č.: 301

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů