Změna jména a příjmení

3. Pojmenování (název) životní situace
Změna jména a příjmení
4. Základní informace k životní situaci

Jméno, případně jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejich zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého dítěte, občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň – majetkoprávní odbor, matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz


Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel k písemné žádosti předloží :

a/ platný občanský průkaz

b/ rodný list, popř. oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list

c/ u nezletilých – písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

- nad 15 let – písemný souhlas nezletilého + občanský průkaz místo bodu d/,e/

d/ potvrzení o trvalém pobytu na území ČR,  (lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolení k pobytu)
e/ potvrzení o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení nebo nabytí státního občanství ČR)
f/ za trvání manželství písemný souhlas druhého manžela
g/ další doklady dle individualit žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení změny jména a příjmení (doc.)
Žádost o povolení změny jména a příjmení (pdf.)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

a/ povolení změny příjmení hanlivého, směšného – 200,- Kč

b/ povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na předešlé příjmení  – 300,- Kč

c/ jména nebo příjmení v ostatních případech – 3000,- Kč

d/ od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení v případě transexuality

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMČ Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněmí pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, Brno, prostřednictvím ÚMČ města Brna, Brno-Líšeň, matrika.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.portal.gov.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor MČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů