Žádost o pronájem obecního bytu

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o pronájem obecního bytu
4. Základní informace k životní situaci

Majetkoprávní odbor – bytový referent přijímá žádosti o pronájem obecních bytů na předepsaném formuláři a vede jejich evidenci. Žádosti jsou přijímány a evidovány dle Pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, které byly schváleny na Z7/29. zasedání konaném  dne 20.6.2017. Dále dle Postupů a kriterií pro výběr žadatelů o pronájem obecních bytů v MČ Brno-Líšeň schválených ZMČ č. 7/2015 Brno-Líšeň dne 25.6.2015.
Žádosti jsou posouzeny bytovou komisí, která jednou ročně navrhne pořadí zaevidovaných žadatelů o byt a předloží jej ke schválení RMČ Brno-Líšeň. Na základě sestavených pořadníků jsou přidělovány uvolněné obecní byty.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Do seznamu žadatelů MČ může zapsat občana, který splňuje tyto předpoklady

a) je zletilý,

 
b) žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej z ze závažných důvodů nemohou užívat, 
 
c) je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, u níž o byt žádá a která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu nebo jíž náleží k bytu dispoziční právo, jeho uvolnění,
 
d) je nájemcem sociálního bytu a nabídne s doporučením OSP MMB jeho uvolnění,
 
e) je-li jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky,
 
f) je v rozvodovém řízení, i když dosud nedošlo k vypořádání společného jmění k bytovému či rodinnému domu nebo bytu a řešení doporučí Odbor sociální péče MMB nebo ÚMČ. Podmínka dle písm. b) musí být splněna před uzavřením nájemní smlouvy,
 
g) neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení,
 
h) v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
 
i) nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil
 
j) dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v Pravidla pronájmu bytů platná k 1.7.2020

v domech v majetku statutárního města Brna.

Uvolněné byty jsou pronajímány na základě schválených pořadníků RMČ Brno- Líšeň.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Líšeň

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o byt se podává na městské části, kterou si žadatel zvolí. Od 1.11. 2014 si může žadatel podat žádost na více městských částech. Žadatel musí každoročně ke 30.11. písemně sdělit MČ Brno-Líšeň na předtištěném formuláři, zda na žádosti o byt trvá, jinak bude ze seznamu žadatelů vyřazen.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, majetkoprávní odbor – bytový referent,

pí Jitka Pavlíková, 1. patro, dveře č. 205, tel.: 544 424 867

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář žádosti o obecní byt MČ Brno-Líšeň a přílohy - seznam příloh je součástí žádosti o pronájem obecního bytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o pronájem obecního bytu je k dispozici na MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, bytový referent – pí Pavlíková nebo zde :

Žádost o pronájem obecního bytu – žádost v excelu + Statut sociálního bytu

Žádost o pronájem obecního bytu – žádost v pdf

Příloha k žádosti o byt - Souhlas se zpracováním osobních údajů – žádost v excelu

Příloha k žádosti o byt - Souhlas se zpracováním osobních údajů – žádost v pdf

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Městská část Brno-Líšeň oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případě z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

Postup a kriteria pro výběr žadatelů o pronájem obecních bytů v MČ Brno-Líšeň. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že žadatel každoročně do 30.11. písemně nesdělí MČ zda na žádosti trvá, je z evidence vyřazen. Důvod k vyřazení žadatele je i skutečnost, že žadatel uvede nepravdivé údaje.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor ÚMČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Jitka Pavlíková

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 24. 7. 2020. Za správnost obsahu odpovídá Jitka Pavlíková.
Kontakt: Jitka Pavlíková, , tel.: 544424867
Další informace: Dveře č.: 205

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů