Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

3. Pojmenování (název) životní situace
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
4. Základní informace k životní situaci

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u kteréhokoli matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterékoli matrice v České republice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

 

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz


Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti rodiče předloží tyto doklady:

určení otcovství k nenarozenému dítěti:

  • doklady totožnosti

  • rodné listy

  • matka – těhotenský průkaz

  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)

  • doklady totožnosti

  • rodné listy

  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.

To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých  států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. apostilou. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

Je nezbytné, aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o určení otcovství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor.

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů