Stížnosti

3. Pojmenování (název) životní situace
Stížnosti
4. Základní informace k životní situaci

Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která dosáhla 18 let, právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo ji činí, které věci se týká, případně co se navrhuje. K podání stížnosti lze využít pomocný formulář, který lze najít na www.brno-lisen.cz

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Stížnosti se podávají písemně (v individuálních případech zaměstnanec sepíše záznam na stanovený tiskopis), stížnosti je možné zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným způsobem (telefon, fax, e-mail).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Všechny útvary ÚMČ Brno-Líšeň dle věcné příslušnosti, obecně Útvar tajemníka ÚMČ Brno-Líšeň, 2. patro, sekretariát, telefon 544 424 841.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány, dle vlastního uvážení je žadatel přiloží ke stížnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ani forma stížnosti není stanovena, ale lze stáhnout pomocný formulář z www.brno-lisen.cz.
Stížnost lze podat na příslušném odboru ústně, pak je použit „Záznam o přijetí žádosti“ – Příloha č. 1. Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic MČ Brno-Líšeň

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 10 dnů stížnost jednoduchá.
Ostatní do 60 dnů, při spoluúčasti Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň 90 dnů, v těchto případech bude potvrzeno přijetí stížnosti ve lhůtě do 5 dnů od doručení příslušnému pracovníkovi k vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle předmětu stížnosti mohou být dotčeny odbory ÚMČ Brno-Líšeň, případně další subjekty veřejné správy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít jednotlivé e-mailové adresy ÚMČ, nebo adresu sekretariátu ÚMČ: horakova@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 16 odst. 2 písm. g), odst. 3, ust. § 17. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 175. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ust. § 16a.

18. Jaké jsou související předpisy

Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.; zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna; Organizační řád ÚMČ Brno-Líšeň; Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MČ Brno-Líšeň.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížností dle § 175 správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

Nelze zobecnit.

22. Další informace

Na portálu státní správy České republiky :

portal.gov.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.brno.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Petice. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MČ Brno-Líšeň.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka Úřadu městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

26. Kontaktní osoba

Eva Horáková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 8. 2007

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Jednotný postup pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností je upraven pro jednotlivé odbory Úřadu městské části Brno-Líšeň interním normativním aktem: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MČ Brno-Líšeň.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Eva Horáková.
Kontakt: Eva Horáková, , tel.: 544424841
Další informace: Dveře č.: 304

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů