Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 vodního zákona)

3. Pojmenování (název) životní situace
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 vodního zákona)
4. Základní informace k životní situaci

Vodoprávní úřad ÚMČ Brno-Líšeň vydává:
Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní řízení ukončeno rozhodnutím o povolení vodního díla.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost s předepsanými přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň , Útvar tajemníka , dveře 206, referent životního prostředí Mgr. David Staněk, tel. 544 424 877,
e-mail : stanek@brno-lisen.cz .
Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace
V neúředních dnech pouze po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy k písemné žádosti podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti:
a) mapové podklady ve zvoleném měřítku (1: 2000 až 1: 50000), se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,
b) popis staveb, zařízení nebo činnosti a jejich účinků na okolí,
c) vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu,
d) stanovisko správce povodí,
e) stanovisko správce vodního drobného toku, jde-li o stavbu související s tímto vodním tokem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o souhlas - příloha č. 4 Vyhlášky č. 432/2001 Sb. ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky ve vodoprávním řízení upravuje zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 115 zák.č. 254/2001 Sb. (bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců) dle složitosti projednávaného případu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti Povodí Moravy s.p., správce vodního drobného toku, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hygienik města Brna, orgán ochrany přírody, majitelé sousedních pozemků, OBÚ a další.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách, § 17, Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č.500/2004 Sb.správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Útvaru tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno. Odvolacím orgánem je odbor VLHZ MMB.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku vodního hospodářství řeší OVLHZ MMB.

21. Nejčastější dotazy

Dotaz:
Kdo vydává souhlasy ke stavbě jednotlivých rodinných domků v záplavovém území?
 

Odpovědˇ: Vodoprávní úřady pověřených městských částí, Útvar tajmníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

22. Další informace

Mgr. David Staněk, stanek@brno-lisen.cz , tel. 544 424 877.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk, tel. 544 424 877.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů