Připojení nebo sjezd na místní komunikaci

3. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nebo sjezd na místní komunikaci
4. Základní informace k životní situaci

Žádost o připojení nebo sjezd na místní komunikaci musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice)
 • označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katastrální území
 • jméno, příjmení a adresa stavebníka
 • účel využívání připojované nemovitosti
 • předpokládaná intenzita dopravy
 • předpokládaný termín realizace
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-Líšeň, II. podlaží, sekretariát dv.č. 304.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

 • dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR
 • silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • silnice II., III. třídy Odbor dopravy MMB, Kounicova 67
 • místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy
 • ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci lze vyřídit pro místní komunikace na Úřadě městské části města Brna, Útvaru tajemníka, referátu pozemních komunikací, Jírova 2, Brno:
II. podlaží, dveře č. 301, pan Ivan Kůs, tel. 544 424 878, fax 544 211 010.

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Stanovisko správce komunikaci – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno.
 • Situační nákres sjezdu na snímku katastrální mapy.
 • Dostatečně vypovídající projektová dokumentace.
 • Předchozí souhlas Policie ČR – DI.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • V případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (v kopiích).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací nebo jsou k dispozici v elektronické formě:

Žádost o připojení nebo sjezdu  - pdf

Žádost o připojení nebo sjezdu  - doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s., Policie České republiky – Dopravní inspektorát.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o připojení nebo sjezdu na komunikaci nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 10.

18. Jaké jsou související předpisy

Technické podmínky pro projektování a provádění staveb, příslušné ČSN.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací,  je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka a rozhoduje o něm Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Dotazy, zda a za jak dlouho bude vydáno příslušné rozhodnutí nebo vyjádření.

22. Další informace

www.brno-lisen.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech ostatních úřadů městských částí, Magistrátu města Brna a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Již uvedeno v ostatních bodech.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací.

26. Kontaktní osoba

Kůs Ivan, tel. 544 424 878

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Ivan Kůs.
Kontakt: Ivan Kůs, , tel.: 544424878
Další informace: Dveře č.: 301

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů