Přijímání žáků na střední školy

3. Pojmenování (název) životní situace
Přijímání žáků na střední školy
4. Základní informace k životní situaci

Na střední školy jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. O přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední školu rozhoduje ředitel příslušné školy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče o studium

Uchazeč o studium způsobilý k právním úkonům (zletilý)

Ředitel příslušné střední školy

Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor školství

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke studiu na středních školách zřizovaných státem a orgány samosprávy se předkládají přihlášky na předepsaných tiskopisech SEVT.

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a zveřejní je do konce března daného školního roku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou přihlášku ke studiu na SŠ předá žák řediteli ZŠ do konce února. Ředitel ZŠ odešle přihlášku ke studiu řediteli SŠ do 15. března. Přihlášky pro talentové zkoušky předá žák řediteli ZŠ do 15. listopadu příslušného roku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ZŠ - výchovný poradce

Ředitel SŠ

Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ředitel příslušné SŠ

Krajský úřad Jihomoravského kraje - oddělení vzdělávání, Mezírka 1, Brno, RNDr. Hana Slobodníková, tel: 541 653 524

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihláška pro střední školy SEVT a doklad o ukončené povinné školní docházce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška pro střední školy SEVT a doklad o ukončené povinné školní docházce.

Přihlášku lze získat v ZŠ nebo koupit v prodejně tiskopisů SEVT, Česká 14, Brno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na SŠ odešle ředitel školy do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast uchazeče v přijímacím řízení

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Informace o přijímacím řízení viz internetové stránky příslušné školy.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. - o předškolním vzdělávání

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhl. 671/2004 Sb.,kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Termín přijímacího řízení?

Vyhlašuje ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem.

 

Kdy je škola povinna oznámit výsledky přijímacího řízení? Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zašle písemně ředitel SŠ uchazeči o studium nebo jeho zákonnému zástupci do 7 dnů od termínu konání přijímací zkoušky.

V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel SŠ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu 7 dnů po rozhodnutí nejdříve však 20. dubna.

 

Jak podat odvolání? Odvolací řízení proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí uchazeče ke studiu na SŠ podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé a církevní školy).

22. Další informace

Ředitel příslušné střední školy

webové stránky příslušné školy

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce Brno-město, tel: 541 242 020,

e-mail: brnomesto.upvbm.mpsv.cz

www. portal.mpsv.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor - referát školství

26. Kontaktní osoba

Milena Dohnalová, tel.: 544 424 863, dveře č. 205

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 25. 2. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Milena Dohnalová.
Kontakt: Milena Dohnalová, , tel.: 544424863
Další informace: dveře č. 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů