Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a)

3. Pojmenování (název) životní situace
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a)
4. Základní informace k životní situaci

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba:
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
- k jejich odběru

b) jde-li o podzemní vody:
- k jejich odběru

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní řízení ukončeno rozhodnutím.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost s předepsanými přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, referent životního prostředí Mgr. David Staněk, stanek@brno-lisen.cz, tel.: 544 424 877 , 1. patro, dveře č. 206.
Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace
V neúředních dnech pouze po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami:
a) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,
b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,
c) kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká,
d) projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla, ve dvojím vyhotovení,
e) stanovisko správce povodí,
f) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
Další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 zák.č. 254/2001 Sb. bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti Povodí Moravy s.p., správce vodního drobného toku, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hygienik města Brna, orgán ochrany přírody, majitelé sousedních pozemků a další.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 8, Vyhláška ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Útvaru tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno. Odvolacím orgánem je odbor VLHZ MMB.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku vodního hospodářství řeší OVLHZ MMB.

21. Nejčastější dotazy

Dotaz:
Je třeba povolení k nakládání s vodami pro odběr vody z vlastní studny pro potřeby vlastní domácnosti?
Odpověď:
Ano je, povolení vydává příslušný vodoprávní úřad - Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

22. Další informace

Mgr. David Staněk, stanek@brno-lisen.cz , tel.: 544 424 877.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk, tel.: 544 424 877.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů