Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší

3. Pojmenování (název) životní situace
Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší
4. Základní informace k životní situaci

Povinnosti jsou stanoveny v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, v platném znění, kterou se vydává Statut města Brna je řešení těchto situací v kompetenci příslušných městských úřadů:
- zpřístupňují informace dle uvedeného zákona a zvláštních právních předpisů
- rozhodují o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
- nařizují odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, ukládají opatření k nápravě a pokuty
- vedou evidenci malých stacionárních zdrojů a poskytují tyto údaje ministerstvu ŽP
- kontrolují dodržování povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů, ukládají pokuty, nápravná opatření, rozhodují o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů
- kontrolují dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů, ukládají pokuty
- kontrolují účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů
- kontrolují dodržování povinností při spalování v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo grilovacích zařízeních a za jejich porušení ukládají pokuty
- vydávají povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise těkavých organických látek, a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů; pro tyto látky mohou stanovit fugitivní emisní limit.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- tiskopisy „Oznámení o poplatku“ - SEVT

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

352/2002 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění.

615/2006 Sb.  Nařízení vlády, o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

355/2002 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, v platném znění.

356/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, v platném znění.

357/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

22. Další informace

Mgr. David Staněk, tel.: 544 424 877.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk, tel.: 544 424 877.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů