Poplatek za znečišťování ovzduší pro malé zdroje znečištění

3. Pojmenování (název) životní situace
Poplatek za znečišťování ovzduší pro malé zdroje znečištění
4. Základní informace k životní situaci

Poplatky za znečišťování ovzduší platí právnické a fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování ( dále jen „ provozovatelé „ ).
Provozovatel je povinen samostatně vypočítat poplatek pro každý zpoplatněný zdroj znečišťování a oznámit tento výpočet do 15. února kalendářního roku příslušnému orgánu ochrany ovzduší, včetně údajů nutných pro stanovení výše poplatku podle skutečnosti uplynulého roku.
Za nesplnění oznamovací povinnosti uloží provozovateli příslušný orgán ochrany ovzduší pokutu ve výši 500 – 20 000,-Kč.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel zdroje znečišťování, tedy právnická nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání „ Oznámení o poplatku „ do 15. února kalendářního roku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě vyplněného formuláře „oznámení o poplatku“.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát životního prostředí, Jírova 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát životního prostředí, Jírova 2, I. patro, dveře 206,
Mgr. David Staněk, tel. 544 424 877, e-mail stanek@brno-lisen.cz.
Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace
V neúředních dnech pouze po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: vyplněný formulář „oznámení o poplatku, kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, doklad o přidělení IČO / DIČ atp. ), výpočet poplatku, protokol o měření emisí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- tiskopisy „Oznámení o poplatku“ - SEVT

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- pro vydání rozhodnutí o poplatku: dle zák.č. 86/2002 Sb. v platném znění § 19 odst. 11 (nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výši poplatku)
- ostatní lhůty: podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud nebyl v předcházejících letech předložen „protokol o měření emisí, je nutné jej doložit spolu s „ oznámením o poplatku. Oznámení o poplatku za nový stacionární zdroj je provozovatel povinen splnit do 2 měsíců od vydání povolení k provozu.
Frekvence měření – viz.:
Nařízení vlády č. 352/ 2002 Sb., § 9, odst. 4, 5, 6, 7
Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., § 8
Nařízení vlády č. 356/ 2002 Sb., v platném znění, § 33

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o poplatku lze vyřídit elektronickou poštou, pokud provozovatel vlastní elektronický podpis.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění poslední změny provedené zákonem č. 385/2005 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a o změně• některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

352/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění

615/2006 Sb. Nařízení vlády, o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

355/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, v platném znění

356/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva• životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, v platném znění

357/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí,• kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

Zákon.č. 500/2004 Sb.(správní řád)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, Kounicova 67, Brno prostřednictvím Útvaru tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti podle Zákona 86/2002 Sb. § 19 uloží provozovateli příslušný orgán ochrany ovzduší ( § 40 ) pokutu až do výše 20 000,-Kč.
Pokud není tato povinnost splněna ani v dodatečně stanovené lhůtě, lze pokutu uložit opětovně.

21. Nejčastější dotazy

Termín podání oznámení:
- do 15. února kalendářního roku.

22. Další informace

Mgr. David Staněk, stanek@brno-lisen.cz , tel.: 544 424 877.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, Jírova 2, 628 00 Brno.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů