Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

3. Pojmenování (název) životní situace
Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
4. Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-Líšeň vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen “ISVS”), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná ÚMČ Brno-Líšeň je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu sepsanou ÚMČ Brno-Líšeň, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není dokázán opak.
ÚMČ Brno-Líšeň vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejně přístupných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

 • výpisy z katastru nemovitostí
 • ověřený símek katastrální mapy
 • výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání - veřejná část (veřejná část)
 • výpisy z Veřejných rejstříků - spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlasníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností
 • výpisy z Rejstříku trestů - Fyzická osoba (neveřejná evidence)
 • výpisy z Rejstříku trestů - Právnická osoba (veřejná evidence)
 • výpisy bodového hodnocení řidiče
 • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpisy z Insolvenčího rejstíku

Dále vyřizuje agendy informačního systému datových schránek (ISDS):

 • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

Kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT poskytuje další služby v rámci agendy ISDS:

 • zřízení datové schránky
 • vydání nových přístupových údajů
 • přidání pověřené osoby k přístupu do dtové schránky
 • zrušení přístupu pověřené osoby
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • oznámení o změně statutárního orgánu
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Podací agendy:

 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) (neveřejná evidence)
 • Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

Další úkony a ověřené výstupy z agendy Základních registrů:

 • výpis údajů z registru obyvatel (ROB)
 • veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)
 • neveřejý výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • žádost o poskytování údajů třetí osobě

Ostatní:

 • Zprostředkovaná identifikace - vystavení veřejné listiny
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výstupy z ISVS.

Zprostředkovaná identifikace - identifikovaná fyzická osoba

- osoba jednající za právnickou osobu

- zmocněnec na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - např. se jedná o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.
V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)- např. výpisy z rejstříku trestů, je ÚMČ Brno-Líšeň povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 a 4 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zprostředkovaná identifikace - zákon stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může provést identifikaci notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

O vydání vícejazyčného standardního formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel může požádat osoba, která má oprávnění požádat o výpis referenčních údajů z registru obyvatel.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěva kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-Líšeň
a matriční úřady (ÚMČ Brno-Bystrc, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, sever, střed, Tuřany, Žabovřesky a Židenice).

Magistrát města Brna

Další úřady městských částí, uvedené v seznamu obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška č. 553/2020 Sb.)

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Zprostředkovaná identifikace: notáři a kontaktní místo veřejné správy

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ověřené výstupy z ISVS je možné vydat v době :
Viz: úřad - povinné informace

Vydává odbor majetkoprávní - matrika ÚMČ Brno-Líšeň : výpis z Rejstříku trestů

Milena Dohnalová, dveře č. 207, tel.:544 424 863

Magdalena Mikšátková, dveře č. 207, tel. 544 424 845

Vydává odbor organizační ÚMČ Brno-Líšeň : ostatní výpisy

Radek Mrázek, dveře č. 201, tel. 544 424 844
Nikola Peňásová,l dveře č. 304, tel.: 544 424 815

Libuše Axmannová, dveře č. 101, tel. 544 424 825

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Katastr nemovitostí - nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví,

snímek z katastrální mapy - nutné znát katastrální území a číslo parcely nebo budovy,

veřejné rejstříky - nutné znát identifikační číslo organizace,

rejstřík živnostenského podnikání - nutné znát identifikační číslo organizace,

Rejstřík trestů - fyzická osoba - předložit platný doklad totožnosti, popř. úředně ověřenou plnou moc, žádá-li osoba na základě zmocnění,

Rejstřík trestů - právnická osoba - nutné znát identifikační číslo organizace,

 Bodové hodnocení řidiče - předložit platný doklad totožnosti; popř. úředně ověřenou plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů - nutné znát identifikační číslo organizace;

- Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH - předložit platný doklad totožnosti a identifikační číslo organizace; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění.

- Insolvenční rejstřík - vzhledem k organizaci - nutné znát identifikační číslo organizace, vzhledem ke konktrétní osobě - nutné znát jméno a příjemení, popř. datum narození a rodné číslo.

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je Magistrát města Brna povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).

Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní doklad, občanský průkaz).

Zprostředkovaná identifikace - platný doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas + potvrzení o trvalém bydlišti. Další podpůrný doklad (např. rodný list, řidičský průkaz).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nepoužívají.

Na pracovišti Czech POINTu, je v případě potřeby elektronický formulář vyplněn úředníkem. Při žádosti o Rejstřík trestů a u agendy Datových schránek a Základních registrů je formulář po vyplnění úředníkem následně vytisknut a předložen žadateli k podpisu.

Některé evidence, rejstříky, umožňují vydání ověřeného výstupu na základě plné moci žadatele. Jedná se o:

- výpis z Rejstříku trestů - Fyzická osoba - ověřený výpis je možné vydat zmocněnci, který žádá o něj žádá na základě úředně ověřené plné moci jemu udělené touto osobou.

- výpis bodového hodnocení řidiče, který lze vydat i zmocněnci, a to na základě úředně ověřené plné moci.

- výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Zprostředkovaná identifikace - závazný vzor písemné podoby žádosti o identifikaci není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku, výpis z elektronických receptů pacienta a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona).

Vícejazyčný standardní formulář se vydává na požádání, a to jako součást formuláře Výpis údajů z registru obyvatel. Vydání vícejazyčného standardního formuláře není zpoplatněno (zpoplatnění Výpisu údajů z registru obyvatel tímto není dotčeno).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona.

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona)

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona).

Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč ( část I položka 10 písm. c) zákona).

Poplatky se hradí na příjmové pokladně ÚMČ Brno-Líšeň, 1. patro, dveře č. 202.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských části nebo městských obvodů, ve platném znění;

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 253/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodní společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon o silničním provozu);

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;

- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Czech POINT

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor ÚMČ Brno-Líšeň.

26. Kontaktní osoba

Libuše Axmannová - 544424825

Nikola Peňasová - 544 242 815

Milena Dohnalová - 544424863 - výpisy z Rejstříku trestů

Magdalena Mikšátová - 544424845 -výpisy z Rejstříku trestů

Radek Mrázek - 544424844

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozšiřuje.
Bližší informace získáte na webové stránce

Czech POINT: http:/www.czechpoint.cz/web/?q=node/23/

Poslední úprava: 8. 6. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Alexandra Černá.
Kontakt: Alexandra Černá, , tel.: 544424840
Další informace: Dveře č.: 302

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů