Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

3. Pojmenování (název) životní situace
Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
4. Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-Líšeň vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen “ISVS”), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná ÚMČ Brno-Líšeň je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu sepsanou ÚMČ Brno-Líšeň, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není dokázán opak.
ÚMČ Brno-Líšeň vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejně přístupných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

 • výpisy z katastru nemovitostí
 • ověřený símek katastrální mapy
 • výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání - veřejná část (veřejná část)
 • výpisy z Veřejných rejstříků - spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlasníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností
 • výpisy z Rejstříku trestů - Fyzická osoba (neveřejná evidence)
 • výpisy z Rejstříku trestů - Právnická osoba (veřejná evidence)
 • výpisy bodového hodnocení řidiče
 • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpisy z Insolvenčího rejstíku

Dále vyřizuje agendy informačního systému datových schránek (ISDS):

 • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

Kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT poskytuje další služby v rámci agendy ISDS:

 • zřízení datové schránky
 • vydání nových přístupových údajů
 • přidání pověřené osoby k přístupu do dtové schránky
 • zrušení přístupu pověřené osoby
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • oznámení o změně statutárního orgánu
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Podací agendy:

 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) (neveřejná evidence)
 • Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

Další úkony a ověřené výstupy z agendy Základních registrů:

 • výpis údajů z registru obyvatel (ROB)
 • veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)
 • neveřejý výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • žádost o poskytování údajů třetí osobě

Ostatní:

 • Zprostředkovaná identifikace - vystavení veřejné listiny
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výstupy z ISVS.

Zprostředkovaná identifikace - identifikovaná fyzická osoba

- osoba jednající za právnickou osobu

- zmocněnec na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - např. se jedná o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.
V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)- např. výpisy z rejstříku trestů, je ÚMČ Brno-Líšeň povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 a 4 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zprostředkovaná identifikace - zákon stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může provést identifikaci notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

O vydání vícejazyčného standardního formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel může požádat osoba, která má oprávnění požádat o výpis referenčních údajů z registru obyvatel.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěva kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-Líšeň
a matriční úřady (ÚMČ Brno-Bystrc, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, sever, střed, Tuřany, Žabovřesky a Židenice).

Magistrát města Brna

Další úřady městských částí, uvedené v seznamu obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška č. 553/2020 Sb.)

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Zprostředkovaná identifikace: notáři a kontaktní místo veřejné správy

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ověřené výstupy z ISVS je možné vydat v době :
Viz: úřad - povinné informace

Vydává odbor majetkoprávní - matrika ÚMČ Brno-Líšeň : výpis z Rejstříku trestů

Milena Dohnalová, dveře č. 205, tel.:544 424 863

Magdalena Mikšátková, dveře č. 207, tel. 544 424 845

Vydává odbor organizační ÚMČ Brno-Líšeň : ostatní výpisy

Rudolf Častulík, dveře č. 206, tel. 544 424 872
Nikola Peňásová,l dveře č. 304, tel.: 544 424 815

Libuše Axmannová, dveře č. 101, tel. 544 424 825

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Katastr nemovitostí - nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví,

snímek z katastrální mapy - nutné znát katastrální území a číslo parcely nebo budovy,

veřejné rejstříky - nutné znát identifikační číslo organizace,

rejstřík živnostenského podnikání - nutné znát identifikační číslo organizace,

Rejstřík trestů - fyzická osoba - předložit platný doklad totožnosti, popř. úředně ověřenou plnou moc, žádá-li osoba na základě zmocnění,

Rejstřík trestů - právnická osoba - nutné znát identifikační číslo organizace,

 Bodové hodnocení řidiče - předložit platný doklad totožnosti; popř. úředně ověřenou plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů - nutné znát identifikační číslo organizace;

- Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH - předložit platný doklad totožnosti a identifikační číslo organizace; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění.

- Insolvenční rejstřík - vzhledem k organizaci - nutné znát identifikační číslo organizace, vzhledem ke konktrétní osobě - nutné znát jméno a příjemení, popř. datum narození a rodné číslo.

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je Magistrát města Brna povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).

Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní doklad, občanský průkaz).

Zprostředkovaná identifikace - platný doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas + potvrzení o trvalém bydlišti. Další podpůrný doklad (např. rodný list, řidičský průkaz).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nepoužívají.

Na pracovišti Czech POINTu, je v případě potřeby elektronický formulář vyplněn úředníkem. Při žádosti o Rejstřík trestů a u agendy Datových schránek a Základních registrů je formulář po vyplnění úředníkem následně vytisknut a předložen žadateli k podpisu.

Některé evidence, rejstříky, umožňují vydání ověřeného výstupu na základě plné moci žadatele. Jedná se o:

- výpis z Rejstříku trestů - Fyzická osoba - ověřený výpis je možné vydat zmocněnci, který žádá o něj žádá na základě úředně ověřené plné moci jemu udělené touto osobou.

- výpis bodového hodnocení řidiče, který lze vydat i zmocněnci, a to na základě úředně ověřené plné moci.

- výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Zprostředkovaná identifikace - závazný vzor písemné podoby žádosti o identifikaci není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku, výpis z elektronických receptů pacienta a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona).

Vícejazyčný standardní formulář se vydává na požádání, a to jako součást formuláře Výpis údajů z registru obyvatel. Vydání vícejazyčného standardního formuláře není zpoplatněno (zpoplatnění Výpisu údajů z registru obyvatel tímto není dotčeno).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona.

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona)

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona).

Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč ( část I položka 10 písm. c) zákona).

Správní poplatky se hradí v hotovosti, nebo platební kartou na pokladně ÚMČ Brno-Líšeň, 1. patro, dveře č. 202.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských části nebo městských obvodů, ve platném znění;

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 253/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodní společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon o silničním provozu);

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;

- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Czech POINT

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor ÚMČ Brno-Líšeň.

26. Kontaktní osoba

Vydává odbor majetkoprávní - matrika ÚMČ Brno-Líšeň : výpis z Rejstříku trestů

Milena Dohnalová, I. patro, dveře č. 205, tel.:544 424 863
Magdalena Mikšátková, I. pato, dveře č. 207, tel. 544 424 845

Vydává odbor organizační ÚMČ Brno-Líšeň : ostatní výpisy

Rudolf Častulík, dveře č. 206, tel. 544 424 872
Nikola Peňásová, II. patro, dveře č. 304, tel.: 544 424 815
Libuše Axmannová, I. patro, dveře č. 207, tel. 544 424 825

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozšiřuje.
Bližší informace získáte na webové stránce

Czech POINT: http:/www.czechpoint.cz/web/?q=node/23/

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Alexandra Černá.
Kontakt: Alexandra Černá, , tel.: 544424840
Další informace: Dveře č.: 302

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů