Legalizace a vidimace

3. Pojmenování (název) životní situace
Legalizace a vidimace
4. Základní informace k životní situaci

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan způsobilý k právním úkonům ve správním řízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.)

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, tj. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopie pořízené ze spisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana, písemná forma není nutná.

Ze závažných důvodů může úředník provést legalizaci, vidimaci mimo úřední místnost úřadu občanovi, který má na území městské části Brno-Líšeň bydliště nebo se na tomto území nachází zdravotnické zařízení. Závažným důvodem je zejména zdravotní stav občana, který mu neumožňuje dostavit se osobně na úřad.
Domluva na vidimaci, legalizaci mimo úřední místnost je možná telefonicky.

Úředník na základě telefonické žádosti posoudí, zda se opravdu jedá o závažné důvody a domluví se s občanem na termínu a času provedení úkonu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno.

Ve vstupní hale přímo proti vstupním dneřím je žlutá informační lišta, kde je uvedeno aktuální jméno ověřovatele, na ÚMČ Brno-Líšeň je 6 úředníků provádějících předmětnou agendu, kteří se po týdnech střídají.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Axmannová Libuše, Ing. Bc., 1. patro, dveře č. 207,  tel.: 544 424 825

Peňásová Nikola  2. patro,dveře č. 304 , tel.: 544 424 815

Vlčková Jarmila, 1. patro , dveře č. 203 , tel.: 544 424 853

Markovičová Jitka, Bc., přízemí, 1. patro , dveře č. 203, tel.: 544424856

Mikšátová Magdalena, 1. patro, dveře č. 207, tel.: 544 424 845

Dohnalová Milena, 1. patro, dveře č. 205, tel.: 544 424 863

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K ověřování pravosti podpisu je nutný platný průkaz totožnosti a listiny, na které bude podpis ověřen. K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je předkládána listina prvopis nebo opis této listiny a její kopie.

Potřebné doklady
Pro ověření pravosti podpisu předloží zájemce pro prokázání své totožnosti platný:

a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
 
c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Legalizace: za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 50,-Kč v hotovosti.

Vidimace: za každou i započatou stránku listiny A4 je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti.

Osvobození od poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Správní poplatky se hradí v hotovosti v místě provedení vidimace a legalizace  nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 634/2006 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Otázka: Je možné provést legalizaci občana, který není u legalizace přítomen a jehož doklad totožnosti předloží jiná osoba?
Odpověď: Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

Otázka: Lze ověřit podpis na cizojazyčné listině?
Odpověď: Lze, pokud je současně předložen úředně ověřený překlad do cizího jazyka.

Otázka: Lze ověřit kopii diplomu s plastickým razítkem?
Odpověď:Ne, kopie listiny opatřené plastickým textem nebo otiskem plastického razítka nelze vidimovat.

Otázka: Lze ověřit kopii průkazu nebo geometrického plánu?
Odpověď: Nelze, protože se jedná o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit.

22. Další informace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou pistinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani její soulad s právními předpisy. ÚMČ Brno-Líšeň za obsah vidimované listiny neodpvídá.

Ověření kopie se neprovede:

- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit - zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lísek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometický plán, rys nebo technická kresba,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, v jiném než českém či slovenském jazyce a ověřující osoba neovládá jazyk v němž je listina psána a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do českého jazyka,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina přízena, opatřena viditelným zajišťovacím znakem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem,
- je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina přízena, obsauje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, naříklad hologram,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opařena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
- jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina přízena, změny, doplňky, vsuvky, škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listnou, z níž byla pořízena,
- není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
prvopis, již ověřenou vidimovanou listnou, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů na listině uvedných, ani jejich soulad s právními předisy.

Ověření pravosti podpisu se neprovede
- jde-li o legalizaci podpisu osoby, která legalizaci provádí,
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsauje žádný text.

Dále:
- legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém či slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
- nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede s legalizace za účasti dvou svědků, účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny pomocí přístojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen listinu vlastnoručně podepsat.

 

26. Kontaktní osoba

Axmannová Libuše, Ing. Bc., 1. patro, dveře č. 207, tel.: 544 424 825

Vlčková Jarmila, 1. patro , dveře č. 203 , tel.: 544 424 853

Jitka Markovičová, Bc., 1. patro, dveře č. 203, tel.: 544424856

Mikšátková Magdalena, 1. patro , dveře č. 207, tel.: 544 424 845

Dohnalová Milena, 1. patro, dveře č. 205, tel.: 544 424 863

Peňásová Nikola, 2. patro, dveře č. 304, tel.: 544 424 815

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.10.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 31. 5. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Alexandra Černá.
Kontakt: Alexandra Černá, , tel.: 544424840
Další informace: Dveře č.: 302

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů