Handicapované dítě ve školách a školských zařízeních

3. Pojmenování (název) životní situace
Handicapované dítě ve školách a školských zařízeních
4. Základní informace k životní situaci

K základní koncepci našeho školství patří v současné době i integrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyžaduje odpovídající a vstřícný postoj ředitelů i pedagogických pracovníků všech typů škol. Speciální školy slouží žákům s hlubokým mentálním postižením, pro které integrovaná forma vzdělávání není vhodná.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte nebo žáka, ředitel příslušné školy, Speciálně pedagogické centrum, příp. Pedagogicko psychologická poradna + přísl. odbor školství.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vychází z předpokladu, že děti a žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni do MŠ a ZŠ jedině tehdy, mají-li zajištěnou odbornou speciálně pedagogickou péči, zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb. v platném znění

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Informaci u ředitele školy a přihlášením dítěte na příslušný typ školy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

příslušná ZŠ, MŠ MMB OŠMT- Dominikánské nám. 3

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S ředitelem příslušného typu školy, o kterou má žadatel zájem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte, odborné vyjádření Speciálního pedagogického centra, případně Pedagogicko psychologické poradny o vhodnosti zařadit dítě do běžné MŠ nebo ZŠ.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška dítěte do MŠ, ZŠ jsou k dispozici u ředitele příslušné MŠ nebo ZŠ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Speciálně pedagogické centrum pro příslušný typ postižení, případně Pedagogicko psychologická poradna, dětský lékař.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, Vyhláška č. 14/2005 Sb. - o předškolním vzdělávání

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v platném znění a vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí ředitele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce má zákonný zástupce v souladu s § 36 zák. č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění

21. Nejčastější dotazy

Jaká je profilace jednotlivých MŠ a ZŠ v Brně -Líšni?

odkaz : www.brno-lisen.cz

22. Další informace

ředitelé jednotlivých MŠ a ZŠ

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

majetkoprávní odbor -  školství

26. Kontaktní osoba

Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, dveře č. 205

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 25. 2. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Milena Dohnalová.
Kontakt: Milena Dohnalová, , tel.: 544424863
Další informace: dveře č. 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů