Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu

Zpátky

Whistleblowing –  Vnitřní oznamovací systém

Oznámení lze učinit na odkazu: webová aplikace pro oznámení je na konci této webové stránky
Pověřená osoba (řešitel): Ing. Libuše Axmannová, interní audit
e-mail: [obfuscate_1_|113|99|101|106|108|107|101|92|103|105|114|101|101|95|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
tel: +420 544 424 825
Adresa: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno

Právní rámec
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dále jen Směrnice.

Oznámení

Podnět učiněný oznamovatelem – fyzickou osobou písemně, ústně nebo telefonicky o podezřelé skutečnosti (možném protiprávním jednání), o níž se oznamovatel dozvěděl na pracovišti v souvislosti s výkonem práce nebo v souvislosti s jinou obdobnou činností, kterou pro městskou část Brno-Líšeň nebo Úřad městské části Brno-Líšeň vykonával, popř. pro subjekty s nimiž městská část Brno-Líšeň či Úřad městské části Brno-Líšeň spolupracoval.

Oznámení se podávají zejména v následujících oblastech:

  •            zadávání veřejných zakázek;
  •            finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  •            bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  •            bezpečnost dopravy;
  •            ochrana životního prostředí;
  •            ochrana spotřebitele;
  •            ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  •            ostatní oblasti stanovené směrnicí o whistleblowingu.

Způsoby oznamování

Oznámení jsou přijímána následujícími způsoby:

Vyplněním elektronického formuláře, který je dostupný na konci této webové stránky

Oznamovatel zde může zvolit anonymní způsob podání nebo v textu oznámení uvést své kontaktní údaje. Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerován unikátní kód oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu na uvedené adrese přihlásit. Po zadání kódu oznámení vidí historii oznámení, veškeré informace, které mu zasílá řešitel, se kterým má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení podnětu, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace. K podnětu lze připojit přílohy ve standardně podporovaných formátech word, excel, pdf, jpeg.

Oznámení podaná u pověřené osoby (řešitele) telefonicky, písemně v listinné nebo elektronické podobě (e-mailem)

Telefonické oznámení: Telefonicky lze podat oznámení na telefonní číslo +420 544 424 825

Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy: Oznámení učiněná prostřednictvím elektronické pošty se přijímají na e-mailové adrese [obfuscate_1_|113|99|101|106|108|107|101|92|103|105|114|101|101|95|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116] a z této e-mailovém adresy je s oznamovatelem komunikováno.

Oznámení podaná v listinné podobě: Oznámení v listinné podobě se doručují na adresu: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno. S ohledem na zachování důvěrnosti a případné anonymity je vhodné opatřit takové podání označením „Důvěrné“ a „Neotevírat“ a adresovat jej přímo k rukám řešitele.

Oznámení učiněná osobně

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž osobně v kanceláři řešitele nebo na jiném místě dohodnutém s řešitelem, a to v přiměřené době od okamžiku, kdy o to oznamovatel požádá některým z výše uvedených způsobů.

Všechna oznámení je možné učinit v anonymní podobě nebo lze uvést kontaktní údaje. Řešitel není oprávněn vyžadovat sdělení kontaktních údajů.

Nejdůležitější pojmy

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Směrnice.
Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu.
Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.
Interní oznamovací systém – Soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany Oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení. Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů.

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít interní oznamovací systém. Ve veřejné správě to mohou být například obce do 10 000 obyvatel.

Tato aplikace NESLOUŽÍ k podávání stížností, podnětů, návrhů, připomínek občanů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod. Při jejich podání je nutno postupovat dle informací na stránce https://www.brno.cz/w/oddeleni-stiznosti. Touto aplikací můžete učinit oznámení dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále Směrnice) při podezření na porušení práva Unie dle čl. 2 Směrnice, může učinit fyzická osoba v pracovním kontextu dle čl. 4 Směrnice. Vyberte níže oblast, které se oznámení porušení týká: 

Formulář na ochranu oznamovatelů

*
*
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů

Pokud chcete obdržet odpověď, uveďte informační kanál, na který Vám můžeme zaslat odpověď.

Související články

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích konaných pod záštitou MČ Brno-Líšeň 4. 7. 2018 Ochrana osobních údajů
Informační povinnosti ve smyslu č. 13 GDPR 6. 6. 2018 Ochrana osobních údajů
Poslední úprava: 23. 2. 2023.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů