Odbor rozpočtu a financí

Zpátky

Stehlík Libor, Ing. - vedoucí odboru, dveře č. 401, tel.:  +420 544 424 850" title="+420 544 424 850">+420 544 424 850

Pracovníci

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Pracovníci odboru, kteří v souladu se svou pracovní náplní vedou daňové  řízení, jsou v tomto řízení oprávněnými úředními osobami ve smyslu daňového řádu, a to bez dalšího jmenovitého pověření vedoucího odboru

Poslání:
Posláním odboru je zabezpečovat dlouhodobou prosperitu MČ, stanovenou ZMČ a RMČ, uplatňováním finančních nástrojů a pravidel pro řízení vnitřní ekonomiky a hodnotit ekonomické a finanční důsledky rozvojových záměrů.

Vybrané působnosti:

 • zajištění potřebné likvidity ÚMČ ke splnění finančních závazků
 • zajištění zpracování rozpočtového výhledu, návrhu rozpočtu a rozpočtových opatření  podle pokynů samosprávy
 • zajištění zpracování čtvrtletních přehledů hospodaření a závěrečného účtu MČ za uplynulý rok
 • zajištění dodržování schváleného nebo upraveného rozpočtu MČ v daném roce
 • hospodaření se svěřenými finančními prostředky se zaměřením na hospodárnost, efektivnost a účelnost jejich užití
 • zajištění dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení v platném znění pro finanční hospodaření
 • zajištění agendy:
  • účetnictví MČ
  • evidence psů a správa poplatků ze psů
  • správa příjmů za pronájem pozemků a nebytových prostor
  • správa poplatku ze vstupného
  • vidimace a legalizace podpisů
  • personální a mzdové včetně zajištění odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a odměn dle dohod o provedení práce
  • cestovních náhrad
  • sociálního fondu
 • v oblasti krizového řízení v přenesené působnosti:
  a) za účelem zajištění připravenosti městské části na řešení krizových situací:

  - organizuje přípravu městské části na krizové situace,
  - poskytuje Magistrátu města Brna podklady a informace potřebné ke zpracování Krizového plánu města Brna,
  - vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené Magistrátu města Brna,
  - vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené Magistrátu města Brna,
  - podílí se na zajištění veřejného pořádku,
  - plní úkoly stanovené Krizovým plánem města Brna při přípravě na krizové situace a jejich řešení

  b) seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení městské části, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
   
 • vyjadřování se k materiálům před projednáním v RMČ a ZMČ, které mají požadavky na finanční krytí
 • zabezpečení výkonu předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených MČ a podílení se na předběžných a průběžných veřejnosprávních kontrolách u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory
 • zabezpečení výkonu řídící kontroly – předběžné, průběžné a následné dle příkazu starosty a pověření
 • zabezpečení oznámení příspěvkovým organizacím schválení výše hospodářského výsledku za uplynulý rok a jeho rozdělení do fondů zastupitelstvem MČ a zajištění činností souvisejících s PO v oblasti finančního hospodaření
 • zajištění cenové kontroly

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: