Neoprávněná likvidace dešťových vod na ulici Kubelíkova

Vážení spoluobčané,

předseda kontrolního výboru inicioval usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň ze dne 23.11.2017, kdy Rada MČ Brno – Líšeň byla pověřena, aby si vyžádala informace o kapacitě kanalizací v předmětné lokalitě (ul. Kubelíkova) v porovnání se skutečností zřízených přípojek, a to cestou BVK a.s. a MMB (odbor investiční, odbor územního plánování a rozvoje).

V souvislosti s tímto usnesením bych vás rád informoval také o tom, že dne 21.07.2017 Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s. požádal Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. o informace týkající se splaškové kanalizace na ulici Kubelíkova. Ve svém dopise Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s. upozorňoval na fakt, že dne 10.07.2017 napadlo v lokalitě Staré Líšně cca 40 mm dešťových srážek a ve stejnou chvíli došlo k přetékání kanálů splaškové kanalizace na komunikaci ulice Kubelíkova. Dále bylo v dopise uvedeno, že situace se na ulici Kubelíkové opakuje pravidelně v rámci dešťových srážek a nemovitosti obyvatel této ulice jsou trvale ohroženy zaplavením. Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s. požádal Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. o prošetření celé situace.

Kanál poklop KIubelíkovaAkciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace ve svém dopise ze dne 11.08.2017 sdělila Líšeňskému spolku pro pohodu bydlení, z.s., že v ulici Kubelíkova, ale i v dalších ulicích staré zástavby v městské části Brno – Líšeň dochází za intenzivnějších dešťových srážek k přetížení splaškové kanalizace, což je pravděpodobně způsobeno tím, že dešťové vody ze střech a zpevněných dvorních částí domů nejsou odváděny do dešťové kanalizace, ale jsou neoprávněně odváděny převážně do splaškové kanalizace.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. díky uvedeným skutečnostem požádaly, ve svém dopise ze dne 11.08.2017 Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s. o spolupráci při komunikaci s občany v lokalitě při vysvětlení nutnosti neodvádět srážkové vody do splaškové kanalizace.

Doufám, že Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s. již komunikoval s občany a vysvětlil jim, že k přetížení splaškové kanalizace dochází díky ve většině případů neoprávněného vypouštění dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.

Rád bych upozornil na skutečnost, že při neoprávněné likvidaci dešťových vod se vystavuje majitel objektu pokutě a správnímu řízení o nepovoleném napojení do splaškové kanalizace.

Na závěr bych chtěl poděkoval, všem občanům městské části Brno – Líšeň, kteří dodržují platná pravidla.

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

 

 

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) Líšeňský spolek pro pohodu bydlení13. 1. 2018 20:47:54
Likvidace dešťových vod na ulici Kubelíkové – reakce
Dovolujeme si reagovat na výše uvedený článek pana starosty vydaný v lednovém čísle. Vyzývá nás ke kontrole nemovitostí v lokalitě, jejichž majitelé údajně mají vypouštět dešťové vody do splaškové kanalizace, což při prudších srážkách má způsobovat vyvěrání splaškových vod na ulici Kubelíkovu a ohrožování okolních domů. Jedná se o kanalizační řad odvádějící splašky jen z ulice Kubelíkova a Samoty, pokračující před ul. Podhorní, Ondráčkovou do Mariánského údolí.
Není v našich možnostech ani pravomocích takovou činnost realizovat, i když nás těší projevená důvěra. Toto konání spadá do kompetencí i odborností institucím, jejichž činnost je financována z veřejných zdrojů. Líšeňský spolek pro pohodu bydlení informoval již v létě o tomto problému BVK, Krajskou hygienickou stanici, Úřad MČ Brno-Líšeň, MMB a další. Zprávu jsme v létě zveřejnili na Portále vlisni.cz.
Z celé situace je zcela evidentní, že je v této lokalitě problém s kapacitou splaškové kanalizace, jenž je nutné zodpovědně řešit. Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňuje Líšeňský spolek pro pohodu bydlení. Vyřešení i zajištění dostatečné kapacity veškeré veřejné infrastruktury požaduje i téměř 1500 obyvatel, kteří podepsali naši petici „Líšeň podle občanů“.
Na tento kanalizační řad má být napojena plánovaná výstavba až 300 nových bytů v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova. Když několik údajně nezodpovědných obyvatel svádějící dešťovku do kanalizace způsobí již nyní vyvěrání splašek na ulici, položme si otázku, jak tato stoka zvládne odvádět splaškové vody z 300 bytů a technických ploch (podzemní garáže). Což je cca 200% navýšení oproti současnému stavu cca 150 nemovitostí, které odvádí splašky do předmětné kanalizační stoky z ulice Kubelíkova a Samoty.
Vážíme si toho, že na základě žádosti Líšeňského spolku pro pohodu začalo BVK situaci prověřovat. Zahájili měrnou kampaň na ul. Kubelíkova a také doporučují Odboru územního plánování a rozvoje MMB jako kompetentnímu v rámci správy Generelu odvodnění města Brna v této věci konat. Mimo jiné provést podrobný přepočet matematického modelu pro stávající stav a vyhodnocení pro stav návrhový s připojením ploch dle Územního plánu města Brna (mimo jiné i plochy plánované výstavy 300 bytů), a to na základě měření průtoků a srážek. Tento matematický model je jedním z parametrů pro vydání povolení k napojení na veřejnou kanalizaci.
Jsme rádi, že zastupitelé v  listopadu 2017 přijali usnesení o prověření kapacity předmětného kanalizačního řadu.
Věříme, že problematika technické infrastruktury bude vyřešena zodpovědně a její přetěžování a nedostatečná kapacita nebude narušovat pohodu bydlení všech sousedů po celé její trase.
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení.Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 18. 12. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů