Nařízeni statni veterinární správy - 2x

Zpátky

ÚC. j. SVS/2017/004572-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky:
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky.
 
Čl. 1
(1) Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí
se:
a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,
 
b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,
 
c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat.
 
Čl. 2
(1) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a ostatního ptactva.
 
(2) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.
 
Čl. 3
Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným souhlasem KVS, který si musí vyžádat minimálně 72 hodin před odjezdem. V žádosti o souhlas chovatel uvede kontaktní informace o své osobě a informaci o počtu kusů a druhů drůbeže nebo ostatního ptactva, zemi a místo (adresu) svodu.
 
Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
 
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
 
Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

 
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne 10.01.2017
 
MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel podepsáno elektronicky
Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR všechny krajské úřady ČR
 
 

Č. j. SVS/2017/005233-B

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako příslušný orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto mění

 

mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/003507-B ze dne 6. 1. 2017 (dále jen „MVO“),

která byla vydána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice v rámci Jihomoravského kraje.

Čl.1

1)  V článku 1 odst. 1 MVO se slova „Vedrovice (777536), Zábrdovice u Vedrovic (798754)“ vypouští.

2)   V článku 1 odst. 2 MVO se za slova „Zastávka (791113)“ vkládají slova „Vedrovice (777536), Zábrdovice u Vedrovic (798754)“.

Čl. 2

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Brně dne 10. 1. 2017

 

MVDr. Jaroslav Salava ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj podepsáno elektronicky

Související články

TY TO ZVLÁDNEŠ 1. 11. 2023 Zdravotnictví Bezpečnost
BRNĚNSKÝ DROGOVÝ KUFŘÍK ANEB NA ČEM DNES UJÍŽDÍ NAŠE DĚTI - 18.10.2023 20. 9. 2023 Zdravotnictví
VALENTÝNSKÉ DAROVÁNÍ KRVE ♥ 3. 2. 2022 Zdravotnictví
Aktuální informační letáčky Ministerstva zdravotnictví. 28. 1. 2022 Zdravotnictví
Darovat krev není žádná věda! 13. 1. 2022 Zdravotnictví
Sociální péče v Brně 26. 10. 2021 Zdravotnictví I. místostarosta Sociální služby
Studie ELSPAC slaví 30 let. Přidejte se, Změřte si kondici zdarma 23. 9. 2021 Zdravotnictví
Aktuálně ke koronaviru 15. 6. 2021 Zdravotnictví Aktuality Bezpečnost
1 2 3

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 13. 1. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů