Nakládání s vodami

Vyřizování  žádostí  „Nakládání s vodami“ ( povolení k odběru povrchových a podzemních vod)

Novelou zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ( v  Č.II bod 2, zákona č. 20/2004 Sb.) bylo stanoveno, že  povolení  nakládání s vodami vydaná před 1.1. 2002 zanikají dnem 1.1. 2008. Z toho důvodu je nutno požádat věcně a místně příslušný vodoprávní orgán o vydání nového povolení  dle § 8 odst.1 písm. a) nebo b)  vodního zákona.

Žádat o povolení nemusíte, pokud se jedná o odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1. 1955. Pokud podle prohlášení odběratele slouží odběr podzemní vody  k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou ( např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.) považuje se odběr za povolený i po 1.1. 2008 a o žádné povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydliště nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

Dále pokud není k odběru povrchové vody používáno zvláštní technické zařízení  ( např. čerpadlo ), ale voda je odebírána např. konví, kýblem, vědrem, pak není třeba žádné povolení a nezáleží na tom, kolik vody a jak často vodu odebírá.

U studní vybudovaných po 1.1. 1955 je nezbytné co nejdříve požádat příslušný vodoprávní orgán o vydání  povolení k odběru podzemních vod. Nemusí se žádat pouze v případě, že se jedná o odběr podzemní vody, u něhož bylo v minulosti povoleno nakládání s vodami  k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. Není přitom podstatné zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení  nebo např. na chatě či chalupě. V tomto případě platnost povolení dnem 1.1. 2008 nezaniká.

Základní informace naleznete na webových stránkách  Ministerstva zemědělství http://www.zanikpovoleni.cz

Leták - VAROVÁNÍ

Přílohy:

Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod
Žádost o povolení k odběru podzemních vod
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

Pasport stavby studny
Svědecká výpověď
Seznam osob s odbornou způsobilostí - Hydrogeolog

Poslední úprava: 15. 5. 2012.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: