VIII.15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály. záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 28. 5. 2020 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská 28, 628 00 Brno

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.15/5/2000 - redigováno

hlasování

Žádost manželů MUDr.Jiřího a Hany Neubauerových, bytem Belcrediho 26, Brno – Líšeň o odkoupení části pozemku p.č. 3014/1 – ostatní komunikace v k.ú. Líšeň o výměře cca 35 m2 (majetek stat.města Brna )

Ing. Belcredi

6.

VIII.15/6/2500

hlasování

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2019. Účetní závěrka MČ Brno -Líšeň za rok 2019

Ing. Stehlík

7.

VIII.15/7/2500

hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 31.3.2020

Ing. Stehlík

8.

VIII.15/8/2500

hlasování

Zápůjčky z Fondu bytové výstavby města Brna

Ing. Stehlík

9.

VIII.15/9/2500

hlasování

Rozpočtová opatření č. 03/2020 až č. 06/2020

Ing. Stehlík

10.

VIII.15/10/2500

hlasování

Rozpočtová opatření č. 07/2020

Ing. Stehlík

11.

VIII.15/11/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 08/2020

Ing. Stehlík

12.

VIII.15/12/2500

hlasování

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky st.města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích na základě posouzení zákonnosti Ministerstvem vnitra

Ing. Stehlík

13.

VIII.15/13/2600 - nezveřejněno

hlasování

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr. Vacková

14.

VIII.15/14/2600 - nezveřejněno

hlasování

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

15.

VIII.15/15/2600

hlasování

Novela obecně závazné vyhlášky stat.města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

JUDr. Vacková

16.

VIII.15/16/1110

hlasování

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a) § 188 odst. 3 , § 55 odst. 2 a § 47 odst. 2 a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) oznamuje veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 24.6.2020 včetně může každý uplatnit své připomínky . K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží

p. starosta

17.

VIII.15/17/FV

hlasování

Materiál z finančního výboru :Informace o stavu přípravy a realizace investičních akcí schváleného rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Předseda FV   MUDr. Drbal

18

 

Diskuse

 

19.

 

Interpelace

 

20.

 

Projednání zápisů z kontrolního a  finančního výboru

 

21.

 

Kontrola usnesení

 

22.

 

Závěr

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 20. 5. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů