VII.09. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 15. 10. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Rozpočtové opatření č. 18/2015
VII.09/4/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

5. Rozpočtové opatření č. 19/2015
VII.09/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Pozemky pod garážemi – neuplatnění předkupního práva města a záměr prodeje těchto pozemků
VII.09/6/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

7. Žádost o změnu účelu využití poskytnuté dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

VII.09/7/2600

výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

8. Obecně závazná vyhláška st. města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy č. 1 a č. 2 vyhlášky
VII.09/8/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Obecně závazná vyhláška st. města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku , kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání – možnost doplnění přílohy vyhlášky
VII.09/9/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

10. Žádost MO MMB o vyslovení souhlasu se zpracovaným GP č. 4213-220/2014 spol. MapKart, s.r.o. současně se souhlasem s odsvěřením nově vzniklých pozemků p.č. 4422/552 – dráha a p.č. 4422/554 – ostatní plocha s využitím ostatní komunikace
VII.09/10/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

11. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje pozemků p.č. 2734/1, 2734/5, 2734/6, 2758/2, 2758/3 a části p.č. 2732/1 v k.ú. Líšeň do vlastnictví společnosti Reload Alfa Czech Republic, s.r.o.
VII.09/11/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

12. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje případně zřízení práva služebnosti k pozemkům p.č. 2813/1, 2813/2, 4422/262, 4422/263 a 4422/264 v k.ú. Líšeň s regulačními stanicemi plynu ve vlastnictví spol. RWE Gasnet s.r.o.
VII.09/12/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

13. Žádost p. Josefa Kopůnce o prodej pozemku p.č. 176/9 – 7 m2 – zastavěná plocha v k.ú. Líšeň (vstupní schodiště do objektu občanské vybavenosti ve vlastnictví žadatele )
VII.09/13/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

14. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu využití předkupního práva dle § 3056 zák.č.89/2012 Sb.(NOZ) ke stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 3071/11 v k.ú. Líšeň, včetně stanoviska k využití předkupního práva i k ostatním garážím v garážovém dvoru při ul. Bačovského
VII.09/14/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

15. Záměr MČ Brno-Líšeň o podání Návrhu na pořízení změny územního plánu města Brna u pořizovatele Odboru úz. plánování a rozvoje MMB na změnu využití pozemků p.č. 5095/7, 5132, 5133, 5134 a 5135 v k.ú. Líšeň zařazených v současně platném ÚPmB v plochách bydlení s funkčním typem BC – plochy čistého bydlení a míra stavebního využití -  index podlažních ploch (IPP) je stanoven hodnotou 0,6 do ploch bydlení s funkčním typem BC- plochy čistého bydlení a míra stavebního využití index podlažních ploch (IPP) stanovit na hodnotu 0,2
VII.09/15/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

16. Odbor úz. plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje dle § 6 odst. 1 písm. a) § 188 odst. 3, § 55 odst. 2 a § 47 odst. 2 a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů, projednávání návrhu Zadání změn ÚPmB celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor. Na základě ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k projednávanému návrhu zadání do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání veřejnou vyhláškou, tj. do 25.9.2015. Připomínky s usnesením RMČ Brno–Líšeň zaslal starosta pořizovatele ÚPmB MMB prostřednictvím Odboru územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň dne 24.9.2015
VII.09/16/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

17. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

VII.09/17/2000

výsledek hlasování 

Ing. Sehnalová

 

18. Stanovisko k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VII.09/18/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

19. Interpelace
20. Diskuse
21. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
22. Kontrola usnesení
23. Závěr

 

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 7. 10. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: