Usnesení z 26. schůze RMČ

Zpátky

Den konání schůze: 11.1. 2012

Rada MČ Brno – Líšeň

1/26

VI.26/2400/1

schvaluje

 

pověřuje

Dohodu o podílení se na nákladech na úpravu kamerového systému mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno –Líšeň, Městskou částí Brno – Vinohrady a Městskou částí Brno – Židenice
p.starostu podpisem této dohody

2/26

VI.26/2400/2

souhlasí

s podáním žádosti na OŠMT MMB o finanční prostředky na školy a školská zařízení v MČ Brno – Líšeň se seznamem požadavků v pořadí dle priorit MČ – příloha č. 1,2

3/26

VI.26/2400/3

schvaluje

podnájem místnosti č. 201,202,203 a 226 v 1.n.p. na poliklinice Horníkova 34 p celkové výměře 55,90 m2, užívaných pro potřeby privátní praxe MUDr. Zdenka Pištěláková, xxxxxxx, xxxxxxx, vznikající právnické osobě ZP med s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Praha 6 – Dejvice, 160 00 , na dobu do 30.6.2012

4/26

VI.26/2400/4

schvaluje

podnájem místností č. 312,313,314,315,316 a 317 ve 2.n.p. na poliklinice Horníkova 34 o celkové výměře 49,81 m2, užívaných pro potřeby privátní praxe MUDr. Karel Pavlacký, xxxxxxx, xxxxxxx vznikající právnické osobě ANEBELLE s.r.o., se sídlem Kovalovice 204, Kovalovice 664 06, na dobu do 30.6.2012

5/26

VI.26/2400/5

schvaluje 

 

 

schvaluje
  

pověřuje

dohodu o bezplatném pronájmu sálu radnice pro ZO ČSV Brno – Líšeň dne 9.2.2012 od 17.00 hod. do 20.00 hod. pro výroční členskou schůzi. Dále pak schvaluje bezplatný pronájem malé zasedačky v měsíci srpen a listopad (2x 2 hod.) pro klubové schůzky.

paušální platbu za nevyúčtovatelné služby za 3 hod. pronájmu ve výši 336,- Kč vč. DPH

p.starostu podpisem dohody o bezplatném pronájmu sálu na radnici ZO ČSV Líšeň

6/26

VI.26/2500/1

schvaluje

navýšení finančního limitu pro výplatu odměn členům Komise dopravy RMČ Brno – Líšeň, kteří nejsou zastupiteli, za výkon funkce v období 1 – 12/2011 dle přílohy

7/26

VI.26/2600/1

doporučuje

ZMČ jmenovat členy školské rady za zřizovatele :
- při ZŠ Masarova:
1. Mgr.Hana Freibergová, xxxxxxx, 628 00  Brno
2. Petr Štědronský, xxxxxxx, 628 00 Brno

- při ZŠ Horníkova
1. Michaela Rybníčková, xxxxxxx, 628 00 Brno
2. Martin Vrána, xxxxxxxx, 628 00 Brno

- při ZŠ Holzova
1. Milada Hiršová, xxxxxxx, 628 00 Brno
2. Ing.Zdeněk Matyáš, xxxxxxx, 628 00 Brno

- při ZŠ Novolíšeňská
1. Mgr.Roman Sklenák, xxxxxxx, 628 00 Brno
2. Mgr.Jaroslav Stross, xxxxxxx, 628 00 Brno

8/26

VI.26/2700/1

stahuje

z programu schůze materiál Žádost ing.Petra Odehnala v.z. ing.arch.Bronislava Sedláčka , xxxxxxx, 635 00 Brno – lokalita Chmelnice – Markovičova o  úpravu směrné části ÚPmB , spočívající v navýšení IPP z 0,4 na 0,90 pro výstavbu BD – 8BJ na pozemcích p.č. 5076/3,5077/3,5078/3,5079/1 k.ú.Líšeň

9/26

VI.26/2700/2

doporučuje

 

 

 

 

pověřit

ZMČ schválit smlouvu o budoucí smlouvě darovací na bezúplatný převod nemovitosti v Brně ,tj. části pozemku p.č. 3230/1 v k.ú.Líšeň (vzniklého oddělením části pozemku p.č. 3230/1) uzavíranou s manželi Robertem Martinkovičem a Mgr.Hanou Martinkovičovou, oba bytem: Brno, xxxxxxx, a manželi Rostislavem Kratochvílem a Mgr. Marcelou Kratochvílovou, oba bytem: Brno, xxxxxxx , a to za účelem vybudování pozemní komunikace a veřejných řádů splaškové, dešťové kanalizace, plynu, vody a NN

starostu městské části Brno – Líšeň podpisem smlouvy

10/26

bere na vědomí

zápis z komise školské a kulturní ze dne 5.12.2011
zápis z komise bezpečnostní ze dne 19.12.2011
zápis z komise dopravní ze dne 15.12.2011
zápis z komise sociální, zdravotní a rodinné politiky ze dne 12.12.2011

Dlouhodobé úkoly 

Pravidelně předkládat rozbor hospodaření I. – III.čtvrtletí za MČ s komentářem, školská příspěvková
zařízení, KCL do RMČ vždy do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.
Roční závěrečný účet vč. provedeného auditu předložit do RMČ a následně ke schválení ZMČ.
Pravidelně předkládat rozbor hospodaření SML a polikliniky Horníkova 34 za I. – III.čtvrtletí do RMČ
vždy do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.
Roční závěrečný účet vč. provedeného auditu předkládat do RMČ a následně ke schválení do ZMČ

                     Mgr. Břetislav Štefan                                       Ing.Eva Svobodová
                        starosta                                                         ověřovatelka

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Související články

Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2. 1. 2023 Samospráva Život v Líšni Aktuality
Volba prezidenta České republiky 2023 7. 12. 2022 Samospráva
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 5. 9. 2022 Samospráva Život v Líšni LN-Zprávy z radnice
Informace pro kandidáty 4. 7. 2022 Samospráva
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2022 9. 6. 2022 Samospráva
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 9. 6. 2022 Téma Samospráva
1 2
Poslední úprava: 15. 5. 2012.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: