Program VIII./42. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 23.9.2020.

 

Navržený pořad jednání

Předkladatel

1.

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.42/2500/1     Rozpočtové opatření č.18/2020

Ing. Stehlík

3.

VIII.42/2000/1

Žádost paní Jany Komárkové o uzavření nájemní smlouvy k užívání části pozemku p.č. 3984/6 v k.ú. Líšeň o výměře 42 m2 , pozemek slouží jako přístup k nemovitostem a je svěřen MČ Líšeň

Ing. Belcredi

4.

VIII.42/2000/2

Žádost paní Lucie Švecové o podpoření žádosti o projekční zpracování a zařazení do investičních záměrů města Brna prodloužení vodovodu do ulice Malečkova, rozšíření o požadavek MČ Líšeň o prodloužení vodovodu do ulice Habří v Brně – Líšni

Ing.Belcredi

5.

VIII.42/2000/3

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 8623/2 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

6.

VIII.42/2000/4

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje pozemku p.č. 1210/1 a p.č. 5295 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzické osoby

Ing. Belcredi

7..

VIII.42/2000/5

Žádost MO MMB o odkoupení části pozemku p.č. 3602/1 o výměře cca 160 m2 a pozemku p.č. 3602/8 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzické osoby

Ing. Belcredi

8.

VIII.42/2000/6

Žádost spol. ALBERT ČR  s.r.o. o odkoupení pozemků p.č. 6466 a části p.č. 6405 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví společnosti

Ing. Belcredi

9.

VIII.42/2000/7

Žádost NASKOK atelier s.r.o. paní Alžběty Skříčkové v zastoupení za stavebníky manžele Mačenkovi, k vybudování příjezdu do novéno rodinného domu (za asanovaný RD Klajdovská 32) a vytvoření parkování před nově budovaným rodinným domem

Ing.Belcredi

10.

VIII.42/20008

Žádost Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, o přidělení názvu ulice pro sídlo firmy- Školní a výcvikové zařízení HZS ČR – středisko Brno -Zetor

Ing. Belcredi

11.

VIII.41/2000/9

Žádost pana Jana Minaříka o odkoupení celého pozemku p.č. 4166/5 zastavěného rekreačním objektem v jeho vlastnictví a částí pozemků p.č. 3189/1,4166/1, 4166/4 v k.ú. Líšeň k zahrádkářskému využití

Ing. Belcredi

12.

VIII.42/2000/10

Žádost pana Pavla Vlacha o odkoupení části pozemku p.č. 3656/2 o výměře 18 m2 (majetek sta.města Brna ) do jeho vlastnictví

Ing. Belcredi

13.

VIII.42/2000/11

Žádost paní Ing. Jany Treštíkové, v zast. na základě plné moci za vlastníka pozemku p.č. 5121 v k.ú. Líšeň paní Ivany Žemlové o vyslovení souhlasu za vlastníka sousedního pozemku p.č. 5120 v k.ú. Líšeň se stavebním záměrem novostavby rekreační chaty na p.č. 5121 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

14.

VIII.42/2600/1

Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě

JUDr. Vacková

15.

VIII.42/2600/2

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího v rámci regenerace domu

JUDr. Vacková

16.

VIII.42/2600/3

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího

JUDr.Vacková

17

VIII.42/2600/4

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

18.

VIII.42/2600/5

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák.

JUDr.Vacková

19.

VIII.42/2600/6

Přechod nájmu bytu

JUDr.Vacková

20.

VIII.42/2600/7

Žádost o sdělení stanoviska RMČ

JUDr.Vacková

21.

VIII.42/2600/8

Žádost o ukončení nájmu společného prostoru a pronájmu jiného spol. prostoru v domě Hochmanova 21

JUDr.Vacková

22.

VIII.42/2600/9

Žádost o znovu projednání pronájmu bytu č. 14, Horníkova 22 

JUDr. Vacková

23.

VIII.42/2600/10

Vyřazení neupotřebitelného majetku

JUDr.Vacková

24.

VIII.42/2600/11

Umístění návratného boxu u vchodu do Knihovny J.Mahena

JUDr. Vacková

25.

VIII.42/2600/12

Smlouva s Fondem ohrožených dětí – Klokánek Michalova 4

JUDr. Vacková

26.

VIII.42/2600/13

Uzavření nové nájemní smlouvy po přechodu nájmu

JUDr.Vacková

27.

VIII.42/2600/14

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok do 30.9.2020

JUDr.Vacková

28.

VIII.42/2600/15

Schválení splátkových kalendářů

JUDr. Vacková

29.

VIII.42/2600/16

Neprodloužení nájemní smlouvy , ukončení nájemního vztahu

JUDr. Vacková

30.

VIII.42/2600/17

Pronájem části společných prostor

JUDr. Vacková

31.

VIII.42/2600/18

Žádost o pronájem obřadní síně

JUDr.Vacková

32.

VIII.42/KCL/1

Stížnost na stanovení výše úhrady za poskytnutí informací KCL p.o. – podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitelka KCL

33.

 

Projednání zápisů z komisí

 

34.

 

Kontrola usnesení

 

35.

 

Diskuse, Různé

 

36.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 16. 9. 2020.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: