Budoucnost budovy školy na Pohankově

Zpátky

Budova školy na Pohankově byla postavena roku 1896 jako pětitřídní obecná škola chlapecká. V roce 1932 získala budova druhé patro a nabyla tak dnešní podoby.

Od roku 1932 prošla škola sice několika dílčími úpravami, ale kompletní rekonstrukcí zatím ne. Protože školu na tomto místě chceme zachovat, zadali jsme Studii rekonstrukce a modernizace ZŠ Holzova, budova Pohankova projekční kanceláři Archika – architektonická projekční kancelář s.r.o.

Studie vznikala v úzké spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ Hozova a reflektuje jeho požadavky na provoz školy. Problematické je v současnosti hlavně to, že je celá budova bariérová, velmi komplikovaný je provoz kolem šaten, a zásadně nevyhovující je kapacita jídelny a kvalita sociálních zařízení.

Výsledek studie jsem představila pedagogickému sboru ZŠ Holzova (1. stupeň) 12.10.2023 a společně jsme si odsouhlasili, že toto je směr, kterým chceme jít společně dál.

Jsem ráda, že se o první závěry studie mohu podělit i s vámi. 

„Navržená základní urbanistická koncepce se nedotýká stávajícího urbanisticko architektonického uspořádání uličního prostoru. Stávající hmota ZŠ je v uličním prostoru plně respektována, a to včetně tvaru a výškového uspořádání stávající sedlové střechy s keramickou taškovou krytinou. Navrhovaná rekonstrukce budovy ZŠ umísťuje hmotu nově přistavovaných učeben a potřebného únikového schodiště do dvora ZŠ. Nově navrhovaná přístavba je přisazena k částečně upravované dvorní fasádě ZŠ a zahrnuje půdorysně členěnou pětipodlažní hmotu učeben a únikového schodiště a jednopodlažní hmotu jídelny viz vizualizace.

Stávající architektonické řešení budovy ZŠ bude z ulice v podstatě zachováno a budou zde provedeny pouze dílčí korekce v profilu okenních otvorů, vchodových dveří a případně v barevném řešení celé uliční fasády. Navrhovaná přístavba ve dvoře ZŠ je koncipována kolem prodloužené podélné osy stávajícího schodiště a je tvořena vysazenou přízemní částí nově navržené jídelny a relativně vysokou hmotou učeben a únikového schodiště. Hmota učeben a únikového schodiště je navržena jako uskakující kubické hmoty s převažující vertikálou. Celá tato část navrhované přístavby tj. od 1.NP po 4.NP je záměrně pojata v jednodušší, méně výrazné formě, aby z dálkových pohledů netvořila rušivou dominantu. Naopak navrhovaná přístavba na úrovni 1.PP zahrnující vysazenou jídelnu se zázemím a překrytý prostor pod učebnami by měl být výrazově barevně i materiálově zdůrazněn. Provozně dispoziční řešení Stávající budova ZŠ má poměrně jednoduchou a relativně „čistou“ dispozici s centrální halou, na kterou bezprostředně navazuje schodiště a po stranách učebny. Velkým nedostatkem stávajícího uspořádání je poměrně složitý a komplikovaný provoz. To se týká hlavně vstupních prostor, přístupu k šatnám dětí, k jídelně, přípravně jídla včetně komplikovaného provozního uspořádání. Přístup k těmto provozním částím školy je bariérový po řadě schodišť a úzkých chodeb. Obdobná situace je s kvalitou a parametry stávajících sanitárních zařízení. Ta se sice nachází na úrovni jednotlivých podlaží po bocích centrálního schodiště, ale jejich kvalita, parametry a kapacita je v současnosti nedostačující. Navržené dispozičně provozní úpravy jsou zaměřeny na odstranění těchto současných problémů. Navýšení počtu specializovaných učeben, kabinetů a dalších požadovaných provozních částí školy je touto studií řešeno formou dvorní přístavby, částečně i půdní vestavby a dílčími úpravami dispozičního řešení stávající školy.“

zs_pohankova

vizualizace – pohled ze zahrady

Obrázek2

vizualizace – pohled z ulice

V celém procesu jsme touto studií však teprve na pouhém začátku. Teď nás čeká zadání projektové dokumentace, a hlavně zajištění financování.  Jedinou možností, kterou vidím, je vícezdrojové financování, kde se bude společně podílet městská část Líšeň, město Brno a zároveň využijeme dotace z národní úrovně. Doufám, že cesta k rekonstrukci naší nejstarší školní budovy, tímto úspěšně začala.

 

Mgr. Alena Stejskalová

II.místostarostka

 

 

 

 

Související články

Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Život v Líšni Bydlení II. místostarostka
Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Oslava 40. narozenin MŠ Neklež 19. 3. 2024 II. místostarostka Reportáže a videa o Líšni
Zápis do MŠ v MČ Brno-Líšeň pro školní rok 2024/2025 – seznam termínů a míst 29. 2. 2024 Život v Líšni Školství v Líšni Školství Mateřské školy LN-Školství
1 2 3 4 22 42 63 83
Poslední úprava: 31. 10. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů