Změna ÚpmB v lokalitě Novolíšeňská a Kubelíkova?

Zpátky
Změna ÚpmB v lokalitě Novolíšeňská a Kubelíkova?

Dotaz na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, zda je možné v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova snížit hodnotu indexu podlažních ploch (IPP)

Na základě 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň ze dne 26. 5. 2016, jsem se dne 16. 6. 2016 dotázal Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, jestli by bylo možné požádat o změnu Územního plánu města Brna v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova:
„Dle platného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB), obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna se dotčená lokalita mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova v katastrálním území Líšeň nachází:

v návrhových stavebních plochách bydlení s funkčním typem BO – plocha všeobecného bydlení, a míra stavebního využití index podlažních ploch (IPP) je stanoven hodnotou 0,6 

v návrhových stavebních plochách bydlení s funkčním typem BC – plochy čistého bydlení a míra stavebního využití index podlažních ploch (IPP) je stanoven hodnotou 0,5 

v návrhových stavebních plochách bydlení s funkčním typem BC – plochy čistého bydlení a míra stavebního využití index podlažních ploch (IPP) není stanoven

Změnou Územního plánu města Brna v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova by mělo být snížení míry stavebního využití indexu podlažních ploch (IPP), například na hodnotu 0,4, stanovené dle hodnoty indexu podlažních ploch (IPP) okolních návrhových stavebních ploch bydlení.
Důvodem, jak bylo patrno ze zasedání Zastupitelstva, je vznikající možná výstavba v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova a její případná možná regulace.

Jediného čeho se obávám a rád bych znal Váš názor na to, že pokud by Zastupitelstvo požádalo o pořízení změny Územního plánu města Brna, vznikl by vlastníkům dotčených pozemků změnou Územního plánu města Brna nárok dle § 102 na Náhrady za změnu v území, odst. (2) ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen „oprávněný“), pokud uvedenou změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma.

Nerad bych možným vstřícným postojem k občanům a jejich požadavkům na pohodu bydlení v městské části Líšeň, které rozumím, protože i já jsem hrdý občan této krásné městské části, a rozhodnutím Zastupitelstva na změnu Územního plánu města Brna způsobil nemalou finanční újmu městu Brnu, pokud by vlastníci pozemků mohly požadovat náhrady za změnu v území.“

Dne 27. 7. 2016 jsem obdržel odpověď od Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje:

„Lze uzavřít s tím, že konkrétní případ řešení náhrady majetkové újmy v případě snížení stavební využitelnosti pozemku změnou územního plánu není dosud znám, z obecných úvah soudu na dané téma plyne tendence spíše k extenzivnějšímu výkladu zákona (tedy k širšímu výkladu ve prospěch poškozených subjektů); riziko náhrady majetkové újmy způsobené případným snížením IPP oproti stavu, kdy investor pozemky kupoval, nelze za těchto právních okolností vyloučit.“

Děkuji Vám za pozornost.


Mgr. Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4
Poslední úprava: 1. 8. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: