Práce na Strategickém plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň pokračují

Zpátky

Vážení občané, jak jste již byli informováni, vedení městské části Brno-Líšeň se rozhodlo s pomocí konzultační společnosti GaREP, spol. s r.o. zpracovat strategický plán rozvoje na období 2024–2033. Práce začaly v letních měsících loňského roku.

Jak jsme daleko?

Proběhla diskuzní setkání o hlavních problémech a potřebách Líšně s vybranými spolky, ale i vámi, občany Líšně. Důležitou součástí bylo zapojení obyvatel formou dotazníkové šetření názorů obyvatel. Dotazník byl v létě zařazen do speciálního vydání Líšeňských novin a doplněn o informace o strategickém plánu.

Do konce loňského roku proběhlo vyhodnocení dotazníkového šetření. Byl také zpracován popis Líšně včetně uvedení silných a slabých stránek naší městské části, a to ve všech tématech, které se městské části týkají. U popisu v současné době probíhají úpravy a připomínkové řízení.

 

Co nás čeká dál?

Souběžně probíhají přípravy na diskuze o návrhové části strategie – jaké bude mít Líšeň cíle, kam bude chtít směřovat a co by se mělo v Líšni udělat pro kvalitnější život. Popis Líšně i pracovní verze návrhové části bude představena na dubnovém (20. 4. od 15:00) zastupitelstvu, nezapomeňte se proto přijít podívat, nebo si zasedání pustit ze záznamu.

Do diskuze o směřování Líšně budete mít ještě možnost zasáhnout, a to na diskuzním setkání s obyvateli, které je předběžně plánováno do jarních měsíců. O setkání budete včas informováni. Na setkání vám bude představena pracovní podoba strategie a proběhne diskuze o budoucnosti Líšně.

 

K čemu strategický plán potřebujeme?

Pojmenování konkrétních řešení ve strategickém plánu zvyšuje připravenost městské části k případnému podání žádostí o dotační podporu na rozvojové projekty a zvyšuje šance získat tyto vnější finanční prostředky. 

Strategický plán je jedním z východisek pro tvorbu rozpočtu a rozpočtového výhledu Líšně. Rozpočet městské části je omezený. Vzhledem k množství potřebných investic je nutné stanovit priority. 

Na co vynaložit prostředky existují různorodé představy. Ve strategickému plánu je stanoveno a následně schváleno zastupitelstvem co udělat nejdříve, co nechat na později a co nedělat vůbec.

 

Vybrané výsledky dotazníkového šetření obyvatel

Následující text představí vybrané výsledky dotazníkového šetření obyvatel. Podrobnější vyhodnocení je součástí strategického plánu.

Dotazníkové šetření názorů obyvatel proběhlo od července do srpna 2022. Celkově se zapojilo 1023 obyvatel, tj. 4,7 % obyvatel starších 15 let. Rozložení odpovědí podle věku, pohlaví a místa bydliště (v rozlišení stará Líšeň a nová Líšeň) se zásadně neliší ve srovnání s celkovým rozložením obyvatelstva celé Líšně. Šetření tak lze považovat za reprezentativní.

Více než 80 % obyvatel uvedlo, že se jim v Líšni žije velmi dobře nebo spíše dobře. Pouze minimum obyvatel uvedlo, že se jim v Líšni žije velmi špatně nebo spíše špatně. O něco hůře se obyvatelům žije ve staré Líšni, rozdíly jsou však minimální.

Z šetření vyplynulo, že obyvatelé jsou v Líšni nejvíce spokojeni s blízkostí přírody, veřejnou zelení a dopravní obslužností. 

Naopak nejméně spokojeni jsou s možnostmi pro parkování, vandalismem a veřejnou zelení. Téma zeleně se ukázalo jako kontroverzní téma – obyvatelé s ní jsou buďto spokojení nebo nespokojení

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

V jedné z otázek obyvatelé hodnotili prostředí a služby v Líšni (celkem 26 témat):

  • Nejlépe hodnocena je úroveň předškolních (MŠ) a školních zařízení (ZŠ) a obslužnost MHD.
  • Naopak nejhůře jsou hodnocené možnosti pro parkování, podmínky pro cyklodopravu a dostupnost sociálních služeb.

Z chybějících služeb v Líšni obyvatelé nejčastěji zmiňovali poštu, restaurace, kavárny, větší obchod s potravinami (hlavně v severní části sídliště a ve staré Líšni) a různorodé specializované obchody (železářství, drogerie...). Velké části obyvatel chybí koupaliště nebo bazén

Na otázku „Jak by se měla Líšeň územně rozvíjet?“, odpověděla většina obyvatel, že by zástavba měla zůstat přibližně stejná.

Respondenti dostali dále možnost představit si, že mají k dispozici finanční prostředky Líšně. Měli uvést, do čeho by investovali. Obyvatelé Líšně by nejvíce chtěli investovat do rozšiřování / zkvalitňování veřejné zeleně a řešení parkování.

Obyvatelé měli v dotazníku možnost vyjádřit svůj názor na plánované projekty. Nejhůře hodnocena je nová Kotlanka (rekonstrukce s nástavbou). Naopak nejlépe hodnocený projekt, opět s výraznějším odstupem, je přístavba domu pro seniory. 

Podle obyvatel by se v péči o seniory a v sociální oblasti měl postavit domov pro seniory, zkvalitnit terénní služby a více zapojit seniory do společnosti.

Na závěr dotazníkového šetření měli možnost obyvatelé uvést volný komentář. Nejvíce obyvatel zde lobovalo za více zeleně a nových stromů a za žádnou cenu další zahušťování výstavby.

 

Vnímání prostoru Líšně obyvateli

V rámci dotazníkového šeření měli obyvatelé možnost označit své oblíbené a neoblíbené místo do tzv. slepé mapy a uvést k místu svůj komentář:

  • Mezi nejméně oblíbená místa v Líšni patří prostranství okolo zastávky Jírova. Obyvatelům zde vadí hluk a nepořádek. 
  • Dalším neoblíbeným místem je oblast kolo bývalého McDonaldu a Casina.
  • Mezi nejoblíbenější místa obyvatel v Líšni patří odpočinkové a rekreační zóny (park Rokle, Mariánské údolí, lesy a lomy v okolí hotelu Velká Klajdovka).

 

 

Kolektiv týmu GaREP, spol. s r.o. 

 

Související články

Boží muka v parku na ulici Trnkova 15. 7. 2024 Kultura Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Knihovna v Líšni se přes léto uzavře, projde kompletní modernizací 3. 6. 2024 Kultura Život v Líšni
Běh pro Julii v Líšeňské rokli 3. 6. 2024 Život v Líšni Sport Reportáže a videa o Líšni
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
ZŠ Horníkova - 30. let - Retro den 20. 5. 2024 ZŠ Horníkova Život v Líšni Základní školy
1 2 3 4 10 18 27 35
Poslední úprava: 27. 2. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů