VII.34. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 22.3.2018 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost paní Ing. Magdy Kolaříkové o opětovné projednání v ZMČ Brno – Líšeň  požadavku spol. IMPERA  ŽSD , investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., Hlinky č. 114, Brno o vyslovení souhlasu samosprávných orgánů MČ Brno -Líšeň  k vybudování komunikace na části pozemku p.č. 5089/1 o výměře cca 430 m2 v k.ú. Líšeň , vedoucí ke stavebnímu  záměru společnosti Obytnému souboru Podbělová – Brno – Líšeň 
VII.34/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost manželů Ing.Jaromíra Štolfy a Ing.Kláry Štolfové, bytem Leskauerova 9, Brno -Líšeň o vyslovení souhlasu MČ Brno – Líšeň s vybudováním obratiště na ul. Borkovcova na vlastní finanční náklad na pozemku p.č. 3259/2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna svěřeného MČ Brno -Líšeň stanovisko je požadováno pro potřebu stavebního odboru ÚMČ Brno – Líšeň k vydání územního rozhodnutí 
VII.34/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu rozšíření směny vlastnictví (prodeje ) části pozemku p.č. 3259/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví paní Ing. Kláry Štolfové o další parcelu č. 3274/8 v k.ú. Líšeň za předpokladu nabytí spoluvlastnických podílů Ing. Štolfové na pozemcích celoměstského významu p.č. 7551/16,7551/17,7551/18,7551/19,7565,6625/53 a 7564/2 v k.ú. Židenice do majetku Statutárního města Brna 
VII.34/6/2000 redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7. Opětovné projednání žádosti spol. Idea Vision s.r.o., Pekárenská 328/10, Brno o umístění stavby Novostavba bytového domu ul. Trnkova na pozemcích p.č. 4422/82 a 4422/83 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví žadatele včetně vyslovení souhlasu s právem služebnosti k pozemkům p.č. 4422/81,4422/80 a 4422/79 v k.ú. Líšeň k uložení inženýrských sítí vedoucích k budoucí stavbě bytového domu 
VII.33/7/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
8. Žádost paní Hany Burdové v zast.za vlastníky bytových jednotek bytového domu Josefy Faimonové č. 2232/13 o odkoupení pozemku p.č. 7577 v k.ú. Líšeň do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků bytových jednotek bytového domu J.Faimonové č. 2232/13 v Brně – Líšni 
VII.34/8/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

9. Žádost pomocí e-mailové korespondence spol. SAKO Brno a.s. o stanovisko k investičnímu záměru společností s názvem SAKO Brno a.s., Jedovnická 2 – areál svoz v k.ú. Židenice 
VII.34/9/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
10. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 1877 a části p.č. 4576/1 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzické osoby – majitelky pozemku p.č. 1876/1 v k.ú. Líšeň 
VII.34/10/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
11. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu smlouvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚUSVM) k bezúplatnému nabytí pozemku p.č. 665/8 až p.č. 665/19 a pozemku p.č. 3790/2 v k.ú. Líšeň s omezujícími podmínkami pod smluvní pokutou současně se stanoviskem k návrhu převzetí správcovství pozemků nebo jejich svěření MČ Brno -Líšeň 
VII.34/11/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
12. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu bezúplatného nabytí pozemku p.č. 5153/29 v k.ú. Líšeň z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví stat. města Brna , s omezujícími podmínkami na dobu 10-ti let, se žádostí o stanovisko k budoucí správě předmětného pozemku z úrovně MČ Brno – Líšeň 
VII.34/12/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
13. Dodatek č. 3 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.34/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
14. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno–Líšeň na rok 2018- upravený materiál RMČ dne 21.3.18
VII.34/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
15. Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu  MČ Brno – Líšeň
VII.34/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
16. Rozpočtové opatření č. 02 – 04/2018 
VII.34/16/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
17. Rozpočtové opatření č. 05/2018 
VII.34/17/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
18. Rozpočtové opatření č. 06/2018
VII.34/18/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
19. Kapacita kanalizací v předmětné lokalitě (ul. Kubelíkova) v porovnání se skutečností zřízených přípojek
VII.34/19/1130 výsledek hlasování PhDr. Freiberg
 
23. Interpelace
24. Diskuse
25.

Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru ze dne 18.3.18

kontrolního výboru 15.2.2018

26. Kontrola usnesení
27. Závěr

Územní studie Habří - pro informaci

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 14. 3. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů