VII.30. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 21. 9. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 

Představení záměru spolku SINGLETRAIL  Moravský kras z.s. Habrůvka 151, 679 05 Křtiny – možné vybudování informačního centra v Mariánském údolí a již realizovaných terénních úprav pro potřeby terénní cyklistiky-   p. Tomáš Tureček 

4. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.6.2017 
VII.30/4/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na období 2019 – 2023 
VII.30/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
6. Žádost Zeměkvítkov z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.30/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
7. Žádost Moravského přátelského spolku pro hendikepované o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.30/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

8. Žádost NET and GAMES  a.s. o udělení souhlasu k provozování binga, živé hry a turnaje malého rozsahu na adrese Jívoa 2494/12, 628 00 Brno a žádost o zařazení uvedené hry do návrhu OZV 
VII.30/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
9. Rozpočtové opatření č. 13,15,16/2017
VII.30/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Rozpočtové opatření č. 17/2017 
VII.30/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
11. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 
VII.30/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
12. Revokace bodu 15/35 usnesení z 35.zasedání ZMČ Brno – Líšeň konaného dne 25.09.2014. Navržená změna využití pozemků při ulici Houbařská, z ploch ostatní městské zeleně a krajinné zeleně všeobecné na plochy bydlení 
VII.30/12/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
13. Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovacích podkladů dle § 6 odst. 1 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů zaslal dne 25.8.2017 starostovi MČ Brno – Líšeň návrh zadání územní studie – Líšeň – Habří a žádá o spolupráci spočívající ve vyjádření požadavků na řešení a dalších připomínek 
VII.30/13/2700 výsledek hlasování Ing.arch. Smolková Hoskovcová Ph.D.
 

14. Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje dle § 6 odst. 1 písm.a) § 188 odst. 3. § 55 odst. 2 a § 47 odst. 2 a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů, projednávání NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚN  ÚPmB – 44. soubor. Na základě ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k projednávanému návrhu Zadání, a to do 15 dnů ode dne doručování návrhu Zadání veřejnou vyhláškou, tj. do 20.9.2017. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží 
VII.30/14/2700 výsledek hlasování Ing.arch. Smolková Hoskovcová Ph.D.
 
15. Nabytí pozemku p.č. 8554/24 – 106 m2 ostatní plocha/zeleň v k.ú. Líšeň z majetku paní Jany Albrechtové, do vlastnictví st.města Brna 
VII.30/15/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
16. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu pronájmu nebo prodeje části pozemku p.č. 7950/5 a celých pozemků p.č. 6231,p.č.7891/2 a 7950/2 v k.ú. Líšeň, užívaných vlastníky objektu občanské vybavenosti č.p. 2473 v k.ú.Líšeň – restaurace na ul. Konrádova manželů Šimkových 
VII.30/16/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
17. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 555 v k.ú. Líšeň 
VII.30/17/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18. Žádost spol. P.V.DOMES s.r.o. Houbalova 2984/12 Brno -Líšeň o odkoupení pozemků p.č. 6224 a 8151/1 v k.ú. Líšeň a částí pozemků p.č. 4422/25 – 470 m2 a 8152 – 205 m2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví společnosti 
VII.30/18/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
19. Žádost spol.Dopravní stavby s.r.o. Trnkova 2617/150 Brno o odkoupení pozemku p.č. 4420/2 k.ú.Líšeň o výměře 19 m2 a částí pozemků p.č. 4420/1 o výměře 600 m2 s p.č. 4421/2 o výměře 40 m2 v k.ú. Líšeň (majetek st.města Brna) do vlastnictví Dopravních staveb s.r.o. 
VII.30/19/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
20. Žádost Ing.Lenky Gabrielové a Oldřicha Gabriela oba bytem Hájkova 5a Brno v zastoupení za vlastníky bytových jednotek bytového domu Hájkova 5a Brno – Líšeň o odkoupení pozemku pod bytovým domem p.č. 7760/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzických osob  
VII.30/20/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
21. Žádost spol. DOMING  a.s. o vyslovení souhlasu se směnou vlastnictví pozemků p.č. 3278/191, 3278/439,3278/459,3278/461,3278/463,3278/466 a 3278/503 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví DOMINGU  za část pozemku p.č. 3072/1 o výměře 32 m2 v majetku st.města Brna, zastavěného parkovištěm ve vlastnictví spol. DOMING  a.s. 
VII.30/21/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
22. Žádost odboru rozpočtu a financování MMB o vyslovení souhlasu s případnou realizací projektu Šachy, deskovky , posezení ve stáni u dobré kávy 
VII.30/22/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
23. Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 4422/232 172 m2 ostatní plocha /jiná plocha v k.ú. Líšeň z vlastnictví fyzických osob do majetku st.města Brna 
VII.30/23/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
24. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 5041/129 a částí pozemku p.č. 6237/8 v k.ú. Líšeň v majetku st.města Brna dle polohopisného zaměření a vyčíslení výměr č. zak. 70/2015 z března 2015 
VII.30/24/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
25. Návrh na zpracování územní studie Holzova , Brno – Líšeň s finanční úhradou nákladů na pořízení studie z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.30/25/2700 výsledek hlasování Ing.arch. Smolková Hoskovcová Ph.D.
 
26. Výstavba komunikace na pozemku p.č. 5089/1 v lokalitě Novolíšeňská – Houbařská 
VII.30/26/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
27. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno – Líšeň provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB 
VII.30/27/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
28. Návrh znění obecně závazné vyhlášky st.města Brna (OZV), která nahrazuje OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
VII.30/28/2000  výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
29. Interpelace
30. Diskuse
31. Projednání zápisu z finančního výboru  a kntrolního výboru
32. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 13. 9. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů