VII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, záznam přenosu, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 20. 10. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost o poskytnutí příspěvku na výmalbu foyer Dělňáku 
VII.19/4/KCL výsledek hlasování Ředitelka KCL
 
5. Žádost o navýšení příspěvku
VII.19/5/KCL výsledek hlasování Ředitelka KCL
 
6. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení 15 stolů na Dělňáku
VII.19/6/KCL výsledek hlasování Ředitelka KCL
7. Obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost změny přílohy vyhlášky 
VII.19/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
8.  Rozpočtové opatření č. 22/2016
VII.19/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
9. Rozpočtové opatření č. 23/2016,které bude obsahovat zapojení finančních prostředků na volby, bude předloženo přímo na zasedání ZMČ z důvodu,že RMB bude schvalovat rozpočtové opatření na své schůzi dne 18.10.2016 a tyto finanční prostředky musí být zapojeny do našeho rozpočtu v měsíci říjnu
VII.19/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji nebo pronájmu části pozemku p.č. 1675/8 v k.ú. Líšeň historicky zastavěného stavbou sklepa patřícího k restauraci U Švehlů 
VII.19/10/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
11. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 480/1 – část oddělená závorou k vjezdu na zahradu u rodinného domu Šimáčkova 29 do vlastnictví majitele zahrady 
VII.19/11/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
12. Žádost JUDr. Lenky Plhalové o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 5049/76 – 18 m2 zastavěná plocha v k.ú.Líšeň evidovaná v katastru nemovitostí v majetku st.města Brna , jedná se o pozemek pod garáží, která je ve vlastnictví paní JUDr.Plhalové 
VII.19/12/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
13. Žádost spol. IM Rodinné domy s.r.o. Purkyňova č. 648/125, Brno o odkoupení pozemků p.č. 8131/2, 8131/3 a p.č.8132 v k.ú. Líšeň, k výstavbě polyfunkčního domu 
VII.19/13/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
 
14. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji nebo pronájmu části pozemku p.č. 3676/1 . ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Líšeň , do vlastnictví majitele rodinného domu Ondráčkova 1330/91, část pozemku je ve skutečnosti užívána jako předzahrádka rodinného domu 
VII.19/14/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
21A. Žádost MČ Líšeň z podnětu spolku SK Líšeň o vyslovení souhlasu s umístěním přetlakové sportovní haly na pozemku p.č. 7453/1 v k.ú. Líšeň, svěřeném MČ Brno-Líšeň k vydání územního rozhodnutí
VII.19/14A/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
15. Žádost Ing.K.Hladiše CSc. o vyslovení souhlasu s realizací přípojky a vnitřního rozvodu plynu STL pro stavbu přetlakové sportovní haly v areálu ZŠ Novolíšeňská na pozemcích p.č. 7453/1,7453/6 a 7460 v k.ú. Líšeň , pozemky jsou svěřeny MČ Brno – Líšeň 
VII.19/15/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
16. Žádost Ing.H.Tupé v zast.za st.město Brno o vyslovení souhlasu se stavbou –rekonstrukce a dostavba Brno, MČ Líšeň ,ul.Zlámanky,Jateční a Velatická, komunikace na pozemcích svěřených MČ Brno – Líšeň 
VII.19/16/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
17. Žádost Ing.H.Tupé v zast. za st.město Brno, o vyslovení souhlasu se stavbou rekonstrukce a dostavba dešťové a splaškové kanalizace Brno, MČ Líšeň, ul. Zlámanky, Jateční a Velatická na pozemcích svěřených MČ Brno – Líšeň 
VII.19/17/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18. Žádost Ing. Podhorského v zast.za manžele Pospíšilovi, o odprodej částí pozemků p.č. 7931 o výměře 8 m2 a p.č. 7941 o výměře 6 m2 v k.ú.Líšeň, z důvodu přístavby lodžií k bytovému domu Kondradova č. 4 , Brno – Líšeň 
VII.19/18/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
19. Návrh útvaru tajemníka a stavebního odboru ÚMČ Brno – Líšeň o pojmenování ulice Trnkova v navrženém prodloužení dle přiloženého snímku z mapy, do areálu území bývalého Zetoru 
VII.19/19/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
20. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu bezúplatného nabytí pozemků p.č. 2540/87,2540/88,2540/89 a 2540/90 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví st.města Brna , na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
VII.19/20/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
21. Žádost společnosti Lindoneo s.r.o. o vyslovení souhlasu se směnou pozemků p.č. 4422/265 o výměře 996 m2 v k.ú. Líšeň (ve vlastnictví společnosti) za část pozemku p.č. 4422/1 o stejné výměře (celková výměra 15098) v k.ú.Líšeň (v majetku města Brna ) 
VII.19/21/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
22. Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka traktoru – výzva k podání nabídky
VII.19/22/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
23. Projekt Škola bez překážek – žádost o dotaci 
VII.19/23/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
24. Veřejná zakázka malého rozsahu – Výstavba nafukovací haly s vytápěním – výzva k podání nabídky 
VII.19/24/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
25. Dohoda o provozování nafukovací haly 
VII.19/25/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
26. Termíny sňatečných obřadů na rok 2017
VII.19/26/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
27. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
VII.19/27/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
28. Pronájem obecních bytů
VII.19/28/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
29. Konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Brno, Puchýřova 13a, příspěvkové organizace
VII.19/29/2600  výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
30. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol na území MČ Brno – Líšeň 
VII.19/30/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
31. Hlídané parkoviště p. Drdly 
VII.19/31/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
32. Nadlimitní veřejná zakázka – výměna indikátorů rozdělovačů topných nákladů IRTN včetně odečtů a služeb souvisejících s rozdělováním nákladů na konečné spotřebitele 
VII.19/32/SML výsledek hlasování Ředitel SML Ing. Čapková
 
33. Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání ,firmy Anebelle s.r.o. v objektu polikliniky Horníkova 34
VII.19/33/SML výsledek hlasování Ředitel SML Ing. Čapková
 
34. Žádost MUDr. Tomáše Kubka (fyzické osoby) o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.7.2016 dohodou ke dni 31.10.2016 a současně uzavření nové nájemní smlouvy na nově vzniklou společnost ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o., se sídlem Vohnoutova 382/19, Brno 
VII.19/34/SML výsledek hlasování Ředitel SML Ing. Čapková
 
35. Konkurzní řízení na pracovní pozici ředitelka/ředitel příspěvkové organizace Kulturní centrum Líšeň – jmenování členů konkurzní komise
VII.19/35/1110 výsledek hlasování Starosta Mgr. Štefan
 
35. Konkurzní řízení na pracovní pozici ředitelka/ředitel příspěvkové organizace Správy majetku Líšeň – jmenování členů konkurzní komise
VII.19/35A/1110 výsledek hlasování Starosta Mgr. Štefan
 
36. Interpelace
37. Diskuse
38. Projednání zápisů z finančního výboru  a kontrolního výboru
39. Projednání zápisů z komisí - sportovní komise, stavební komise, dopravní komise,  živoní prostředí a veřejný prostorbezpečnostní komise a zápis z jednání KCL ze dne 12.1.16.
40. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 13. 10. 2016.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů