VII.05. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23. 4. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Změna systému údržby veřejných komunikací a chodníků a veřejné zeleně – záměr vypsat veřejné zakázky "Zimní údržba a blokové čištění místních komunikací a chodníků v MČ Brno-Líšeň", "Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně v MČ Brno-Líšeň", "Rámcová smlouva na provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy v MČ Brno-Líšeň" – zrušení usnesení
VII.05/4/2400 výsledek hlasování 

Mgr. Bc. Černá

 

5. Smlouva o poskytnutí finanční dotace podle čl. IV. Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VII.05/5/2300 výsledek hlasování 

Ing. Dvořáková

 

6. Odměňování neuvolněných členů ZMČ Brno-Líšeň
VII.05/6/2500  výsledek hlasování 

Ing. Stehlík

 

7. Odměňování členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou zastupiteli

VII.05/7/2500

výsledek hlasování  

Ing. Stehlík

 

8. Žádost SK Líšeň o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále
VII.05/8/2500  výsledek hlasování 

Ing. Stehlík

 

9. Rozpočtové opatření č. 03/2015
VII.05/9/2500  výsledek hlasování 

Ing. Stehlík

 

9.a Bere na vědomí "Zápis z prohlídek technického stavu objektů základních a mateřských škol"
VII.05/9a/SML výsledek hlasování  

Ing. Čapková

 

10. Rozpočtové opatření č. 04/2015
VII.05/10/2500  výsledek hlasování 

Ing. Stehlík

 

11. Požadavek o projednání v ZMČ Brno-Líšeň a sdělení Státního pozemkového úřadu, Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav k neprojednání Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšeň
VII.05/11/2700  výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

12. ZMČ na svém 35. zasedání konaném dne 25.9.2014, pod bodem 14/35 usnesení souhlasilo s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček. Nedílnou součástí podnětu k pořízení regulačního plánu je Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček
VII.05/12/2700  výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

13. Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí pozemků p.č. 7511/5, 7554/2, 7554/3, 7627/2, 7629/3 a 7607/2 v k.ú. Líšeň, z majetku fyzických osob do vlastnictví st. města Brna
VII.05/13/2700 výsledek hlasování  

Ing.arch.Hoskovcová

 

14. Předběžný návrh na pojmenování ulice "Josefa Trávníčka" s umístěním do oblasti Kostelíček po významném líšeňském občanovi panu PhDr. Josefu Trávníčkovi nar. 23.05.1970, který zemřel dne 9.11.2014
VII.05/14/2700 výsledek hlasování  

Ing.arch.Hoskovcová

 

15. Návrh dohody o spolupráci při obhospodařování pozemků p.č. 4422/1, 4422/24, 4422/204 a 4422/266 v k.ú. Líšeň uzavíranou s panem Lukášem Sejkorou s podmínkou doložení souhlasů majetkového odboru MMB a odboru životního prostředí MMB s plánovanou výsadbou před podpisem dohody p. starostou

VII.05/15/2700
+
Znalecký posudek

výsledek hlasování 
 +

výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

16. Kulturní centrum Líšeň p.o. – projekt seniorského centra
VII.05/16/KCL  výsledek hlasování 

Mgr. Rumenova - KCL

 

17. Rozpočtové opatření č. 05/2015
VII.05/17/2500
+
Mateřská škola Synkova
výsledek hlasování  

Ing. Stehlík

 

18. Interpelace
19. Diskuse
20. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
21. Kontrola usnesení
22. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 15. 4. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: