Odbor rozpočtu a financí

Zpátky

Stehlík Libor, Ing. - vedoucí odboru, dveře č. 401, tel.:  +420 544 424 850

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Blümelová Jana
pokladna 852 202

544 424 852

blumelova@brno-lisen.cz
Hakl Dalibor
správce rozpočtu 854 104

544 424 854

732 542 108

hakl@brno-lisen.cz
Kolečkářová Iveta
personalistka, platová účetní 843 302

544 424 843

koleckarova@brno-lisen.cz
Ing. Kopáčková Mirka
účetní, personalistka 630 5 OSB

517 070 067

kopackova@brno-lisen.cz
Kratochvílová Jarmila
hlavní účetní 851 401

544 424 851

kratochvilova@brno-lisen.cz
Bc. Markovičová Jitka
referentka ekonom. záležitostí 856 203

544 424 856

markovicova@brno-lisen.cz
Ing. Stehlík Libor
vedoucí odboru rozpočtu a financí 850 401

544 424 850

stehlik@brno-lisen.cz
Vlčková Jarmila
referentka poplatků ze psů 853 203

544 424 853

vlckova@brno-lisen.cz

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Pracovníci odboru, kteří v souladu se svou pracovní náplní vedou daňové  řízení, jsou v tomto řízení oprávněnými úředními osobami ve smyslu daňového řádu, a to bez dalšího jmenovitého pověření vedoucího odboru

Poslání:
Posláním odboru je zabezpečovat dlouhodobou prosperitu MČ, stanovenou ZMČ a RMČ, uplatňováním finančních nástrojů a pravidel pro řízení vnitřní ekonomiky a hodnotit ekonomické a finanční důsledky rozvojových záměrů.

Vybrané působnosti:

 • zajištění potřebné likvidity ÚMČ ke splnění finančních závazků
 • zajištění zpracování rozpočtového výhledu, návrhu rozpočtu a rozpočtových opatření  podle pokynů samosprávy
 • zajištění zpracování čtvrtletních přehledů hospodaření a závěrečného účtu MČ za uplynulý rok
 • zajištění dodržování schváleného nebo upraveného rozpočtu MČ v daném roce
 • hospodaření se svěřenými finančními prostředky se zaměřením na hospodárnost, efektivnost a účelnost jejich užití
 • zajištění dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení v platném znění pro finanční hospodaření
 • zajištění agendy:
  • účetnictví MČ
  • evidence psů a správa poplatků ze psů
  • správa příjmů za pronájem pozemků a nebytových prostor
  • správa poplatku ze vstupného
  • vidimace a legalizace podpisů
  • personální a mzdové včetně zajištění odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a odměn dle dohod o provedení práce
  • cestovních náhrad
  • sociálního fondu
 • v oblasti krizového řízení v přenesené působnosti:
  a) za účelem zajištění připravenosti městské části na řešení krizových situací:

  - organizuje přípravu městské části na krizové situace,
  - poskytuje Magistrátu města Brna podklady a informace potřebné ke zpracování Krizového plánu města Brna,
  - vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené Magistrátu města Brna,
  - vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené Magistrátu města Brna,
  - podílí se na zajištění veřejného pořádku,
  - plní úkoly stanovené Krizovým plánem města Brna při přípravě na krizové situace a jejich řešení

  b) seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení městské části, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
   
 • vyjadřování se k materiálům před projednáním v RMČ a ZMČ, které mají požadavky na finanční krytí
 • zabezpečení výkonu předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených MČ a podílení se na předběžných a průběžných veřejnosprávních kontrolách u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory
 • zabezpečení výkonu řídící kontroly – předběžné, průběžné a následné dle příkazu starosty a pověření
 • zabezpečení oznámení příspěvkovým organizacím schválení výše hospodářského výsledku za uplynulý rok a jeho rozdělení do fondů zastupitelstvem MČ a zajištění činností souvisejících s PO v oblasti finančního hospodaření
 • zajištění cenové kontroly

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: