Usnesení z 26. schůze RMČ

Zpátky

Den konání schůze: 11.1. 2012

Rada MČ Brno – Líšeň

1/26

VI.26/2400/1

schvaluje

 

pověřuje

Dohodu o podílení se na nákladech na úpravu kamerového systému mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno –Líšeň, Městskou částí Brno – Vinohrady a Městskou částí Brno – Židenice
p.starostu podpisem této dohody

2/26

VI.26/2400/2

souhlasí

s podáním žádosti na OŠMT MMB o finanční prostředky na školy a školská zařízení v MČ Brno – Líšeň se seznamem požadavků v pořadí dle priorit MČ – příloha č. 1,2

3/26

VI.26/2400/3

schvaluje

podnájem místnosti č. 201,202,203 a 226 v 1.n.p. na poliklinice Horníkova 34 p celkové výměře 55,90 m2, užívaných pro potřeby privátní praxe MUDr. Zdenka Pištěláková, xxxxxxx, xxxxxxx, vznikající právnické osobě ZP med s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Praha 6 – Dejvice, 160 00 , na dobu do 30.6.2012

4/26

VI.26/2400/4

schvaluje

podnájem místností č. 312,313,314,315,316 a 317 ve 2.n.p. na poliklinice Horníkova 34 o celkové výměře 49,81 m2, užívaných pro potřeby privátní praxe MUDr. Karel Pavlacký, xxxxxxx, xxxxxxx vznikající právnické osobě ANEBELLE s.r.o., se sídlem Kovalovice 204, Kovalovice 664 06, na dobu do 30.6.2012

5/26

VI.26/2400/5

schvaluje 

 

 

schvaluje
  

pověřuje

dohodu o bezplatném pronájmu sálu radnice pro ZO ČSV Brno – Líšeň dne 9.2.2012 od 17.00 hod. do 20.00 hod. pro výroční členskou schůzi. Dále pak schvaluje bezplatný pronájem malé zasedačky v měsíci srpen a listopad (2x 2 hod.) pro klubové schůzky.

paušální platbu za nevyúčtovatelné služby za 3 hod. pronájmu ve výši 336,- Kč vč. DPH

p.starostu podpisem dohody o bezplatném pronájmu sálu na radnici ZO ČSV Líšeň

6/26

VI.26/2500/1

schvaluje

navýšení finančního limitu pro výplatu odměn členům Komise dopravy RMČ Brno – Líšeň, kteří nejsou zastupiteli, za výkon funkce v období 1 – 12/2011 dle přílohy

7/26

VI.26/2600/1

doporučuje

ZMČ jmenovat členy školské rady za zřizovatele :
- při ZŠ Masarova:
1. Mgr.Hana Freibergová, xxxxxxx, 628 00  Brno
2. Petr Štědronský, xxxxxxx, 628 00 Brno

- při ZŠ Horníkova
1. Michaela Rybníčková, xxxxxxx, 628 00 Brno
2. Martin Vrána, xxxxxxxx, 628 00 Brno

- při ZŠ Holzova
1. Milada Hiršová, xxxxxxx, 628 00 Brno
2. Ing.Zdeněk Matyáš, xxxxxxx, 628 00 Brno

- při ZŠ Novolíšeňská
1. Mgr.Roman Sklenák, xxxxxxx, 628 00 Brno
2. Mgr.Jaroslav Stross, xxxxxxx, 628 00 Brno

8/26

VI.26/2700/1

stahuje

z programu schůze materiál Žádost ing.Petra Odehnala v.z. ing.arch.Bronislava Sedláčka , xxxxxxx, 635 00 Brno – lokalita Chmelnice – Markovičova o  úpravu směrné části ÚPmB , spočívající v navýšení IPP z 0,4 na 0,90 pro výstavbu BD – 8BJ na pozemcích p.č. 5076/3,5077/3,5078/3,5079/1 k.ú.Líšeň

9/26

VI.26/2700/2

doporučuje

 

 

 

 

pověřit

ZMČ schválit smlouvu o budoucí smlouvě darovací na bezúplatný převod nemovitosti v Brně ,tj. části pozemku p.č. 3230/1 v k.ú.Líšeň (vzniklého oddělením části pozemku p.č. 3230/1) uzavíranou s manželi Robertem Martinkovičem a Mgr.Hanou Martinkovičovou, oba bytem: Brno, xxxxxxx, a manželi Rostislavem Kratochvílem a Mgr. Marcelou Kratochvílovou, oba bytem: Brno, xxxxxxx , a to za účelem vybudování pozemní komunikace a veřejných řádů splaškové, dešťové kanalizace, plynu, vody a NN

starostu městské části Brno – Líšeň podpisem smlouvy

10/26

bere na vědomí

zápis z komise školské a kulturní ze dne 5.12.2011
zápis z komise bezpečnostní ze dne 19.12.2011
zápis z komise dopravní ze dne 15.12.2011
zápis z komise sociální, zdravotní a rodinné politiky ze dne 12.12.2011

Dlouhodobé úkoly 

Pravidelně předkládat rozbor hospodaření I. – III.čtvrtletí za MČ s komentářem, školská příspěvková
zařízení, KCL do RMČ vždy do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.
Roční závěrečný účet vč. provedeného auditu předložit do RMČ a následně ke schválení ZMČ.
Pravidelně předkládat rozbor hospodaření SML a polikliniky Horníkova 34 za I. – III.čtvrtletí do RMČ
vždy do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.
Roční závěrečný účet vč. provedeného auditu předkládat do RMČ a následně ke schválení do ZMČ

                     Mgr. Břetislav Štefan                                       Ing.Eva Svobodová
                        starosta                                                         ověřovatelka

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Volba prezidenta České republiky 2023 7. 12. 2022 Samospráva
Informace pro kandidáty 4. 7. 2022 Samospráva
Informace  pro občany k volbám do poslanecké sněmovny PČR na územní MČ Brno-Líšeň 20. 9. 2021 Samospráva
1 2
Poslední úprava: 15. 5. 2012.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: