Radnice diskutovala s lidmi z Horníkovy ulice

Zpátky
Radnice diskutovala s lidmi z Horníkovy ulice

Veřejná debata se konala dne 20.3. 2013 a byla zaměřena na problematiku parkování na ulici Horníkova.

Více než padesát obyvatel líšeňské Horníkovy ulice přišlo ve středu 20. března do velkého sálu radnice. Důvod jejich návštěvy byl prostý. Přišli diskutovat o problémech, které je v Horníkově ulici trápí. Na četné dotazy odpovídal bezmála dvě hodiny nejen starosta MČ Brno-Líšeň Břetislav Štefan, ale také místostarostové Jiří Janištin a Jozef Sedláček. Veřejnou debatu navštívili rovněž ředitel příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň Miroslav Míč a zástupci městské policie Libor Menšík a Miroslav Nedvěd.

Otázky a odpovědi, veřejná debata ulice Horníkova:


1/   Jak se počítají parkovací místa? V místech, kde byla dříve parkoviště, nyní stojí kasino, LPG pumpa a placená parkoviště.

Všechny tyto projekty byly projektovány a realizovány kolem roku 2000. Tedy zhruba před 15 lety. Já s nimi nesouhlasím, ale ani jsem je nepovoloval. Placená parkoviště mají své opodstatnění, pokud by parkovací plocha nebyla využita. Pokud je třeba, jsme připraveni každý případ posoudit a konat. Stejný požadavek zazněl na veřejné debatě o ulici Molákova. Hlídané parkoviště po prověření situace obdrželo výpověď a od 1. 10. 2013 bude volně přístupné. Je to jen o dohodě a správě obce ve prospěch občanů. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

2/   Proč chce vedení radnice budovat parkoviště v zeleni, když jsou ještě některá parkovací místa nevyužitá?

Odpověď je prostá. Je zřejmý nedostatek parkovacích míst a jedná se taktéž o komfort, který někteří občané vyžadují. Nicméně prověříme anketou potřebu parkovacích míst v domech Horníkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, kterých se bezprostředně zamýšlená výstavba nových 20 parkovacích míst týká. V rámci objektivity samozřejmě upozorníme i na zelenou plochu, která tím bude zabrána. Výsledek ankety zveřejníme a budeme respektovat. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

3/   Jak je řešeno parkování ve spodní části Horníkovy ulice, kde stojí auta proti předpisům. Co na takové parkování říkají hasiči? 

Na celé ulici Horníkova není, dle zákona o pozemních komunikacích přípustné podélné stání. Záchranným sborům se to samozřejmě nelíbí. Pokud někdo porušuje předpisy a zákony musí počítat s tím, že dřív, či později bude potrestán. O porušení předpisů je třeba informovat Policii ČR, případně Městskou policii, která následně sjedná pořádek na celé ulici. Zároveň v souladu s předpisy udělí pokutu všem, kteří parkují v rozporu se zákonem. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

4/   Dá se vybudovat do ulice Horníkova vjezd z přilehlé čtyřproudové silnice Jedovnická? 

Tuto možnost musí prověřit dopravní odborníci. Zašleme stručný dotaz na Odbor dopravy Magistrátu města Brna, a pokud by panovaly nejasnosti, zda je to možné či nikoliv, tak zadáme dopravní studii napojitelnosti komunikace.
(odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

5/   Někteří řidiči si zkracují cestu přes travnaté plochy. Jak tomu chce radnice zabránit?

Jedná se o konkrétní problém, týkající se chodníku za Horníkovou! Již na debatě bylo řečeno, že na místo samé nainstalujeme masivní kameny, které neumožní objíždění současných zábran přes trávník. Jedná se ovšem o naprostou neúctu řidičů, kteří tak činí. Po svém trávníku u domu by zřejmě nejezdili. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

 6/   Proč se ustupuje líným řidičům, kteří nechtějí parkovat dál od svého domu, na úkor zeleně? 

Nemohu soudit motivaci lidí. Ale nepředpokládám, že všichni jsou pohodlní. Mnoho z nich může mít zdravotní problémy. Jiní potřebují zaparkovat poblíž kvůli nákladu, či dětem. V rámci demokratických principů jsem povinen hájit veřejný zájem. Ten lze zjistit například anketou nebo veřejnou debatou, kde mohou zaznít argumenty pro a proti. Nicméně vycházíme především z komplexního materiálu schváleným Zastupitelstvem městské části Brno-Líšeň a následně Zastupitelstvem města Brna, který celistvě řeší sídliště a jeho problematické stránky. Projekt zpracovali architekti a odborníci na dopravu, sítě atd. To znamená, že nepostupujeme v nahodilostech, ale sledujeme určitou architektonickou strategii (projekt Regenerace sídliště naleznete v přílohách). (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

7/   Vybuduje se v blízké budoucnosti přechod pro chodce ke kynologickému středisku?

Předmětná komunikace je jako jediná v naší městské části ve správě Jihomoravského kraje. Jedná se o čtyřproudou silnici, na které dle nyní platného zákona o pozemních komunikacích není možné vybudovat přechod. Jedinou možností je komunikaci zúžit na dva pruhy a v místě přechodu omezit rychlost na 50 km/h. Toto opatření je však velmi negativně vnímáno motoristy. Vzhledem k malé fluktuaci chodců a velkému zatížení motorovou dopravou, se spíše kloníme k řešení bez přechodu pro chodce. Již současný, dříve realizovaný přechod v nižší části komunikace způsobuje větší bezpečnostní riziko, než kdyby tam nebyl. (odpovídal  Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

8/   Proč se na křižovatku od Velkou Klajdovkou nedají semafory?

Vybudování semaforu je finančně náročná investice (cca 10 mil. Kč) a používá se na velmi frekventovaných křižovatkách či obzvlášť nebezpečných místech. Při výjezdu z ulice Horníkova na Klajdovskou se jedná o riziko nedostatečného výhledu do spodní části ulice Klajdovské. Řešením by v tomto případě mohlo být vytvoření odbočovacího pruhu vpravo ze spodní části. Vzhledem k tomu, že se jedná o krajskou komunikaci, nemůžeme toto dopravní opatření slíbit. Ale tento požadavek předáme Krajskému úřadu. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

9/   Jak se mají lidé dostat na poštu ve Strnadově ulici, když ji neobsluhuje městská doprava? 

Změna organizace dopravy nebyla v kompetenci městské části. A bohužel, neměla MČ ani mnoho možností se k navrhovaným změnám vyjádřit. Přesto byla Líšeň jedinou městskou částí, která na svém zasedání zastupitelstva vyjádřila formou usnesení jasný nesouhlas s navrhovanými změnami. Po neakceptaci našeho usnesení a provedení změn jsme přistoupili k jednání s městem Brnem, které změny schválilo. Také jsme podpořili vzniklou petici za zachování dopravní obslužnosti líšeňské pošty. V tuto chvíli máme příslib od zástupců města, že obsluha pošty by mohla být realizována linkou č. 82. Předpokládaný termín je od 1. 7. 2013. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

10/   Kdo zodpovídá za neuklizený sníh, který v Líšni napadal 18. Března a ještě dva dny poté jej nikdo neuklidil? 

Nejprve prosím přijměte naši omluvu, v tomto případě je odpovědný úřad městské části. Zimní údržbu zajišťuje pro obec subdodavatelská firma. Na základě vyhlášky města Brna, je vlastník komunikací povinen do 20 hodin od spadu sněhu provést tzv. zmírnění následků. S tak vydatným přívalem sněhu jsme už nepočítali a bylo na toto období již naplánováno blokové čištění. Dodavatelská firma měla veškerou techniku připravenou na čištění a nestihla tak reagovat včas. Do budoucna se budeme snažit, aby již k takové situaci nedošlo. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

11/   Plánuje vedení MČ Brno-Líšeň prodej obecních bytů?

V zásadě mohu dobře naplánovat jen to co mohu ovlivnit. Obecní byty vlastní město Brno a nikoliv městská část Líšeň. Nicméně jsou dva faktory, které do značné míry prodej obecního majetku ovlivní. Za prvé jsou to nová pravidla, která zpracovává magistrát města Brna a současný právní vývoj v České republice. Privatizace je určitě možná, ale její podobu a rozsah nelze v tuto chvíli odhadnout. Ovšem je třeba podotknout, že z kauz posledních let je patrné, že ceny budou mnohem více odpovídat skutečné hodnotě prodávaného majetku, než tomu bylo v letech 90. Jedině stát, nikoliv obec, by mohl stanovit jiná pravidla. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

12/   V některých bytech táhne od oken, která byla před časem vyměněna. Co se s tím dá dělat?

Prosím, abyste tento fakt nahlásili na Správu majetku Líšeň, která se bude věcí zabývat. Jako nájemníci a klienti na to máte plné právo. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

13/   Před domem v Horníkově ulici 30 je díra. Kam si jít stěžovat?

Podle našich informací se jedná o poškození samotného bytového domu. V tomto případě je nutné se obrátit na vlastníka. Protože dům není ve vlastnictví města Brna, tak předpokládám u družstevního vlastnictví SBD Mír či u společného vlastnictví bytových jednotek předsedy SVBJ. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

14/   Proč nejsou v blízkosti Horníkovy ulice kontejnery na tříděný odpad? 

Kontejnery na tříděný odpad jsou v ulici Horníkova naproti domu č. 20. Jsou tam umístěny nádoby na sklo, papír a PET láhve. V současné době neregistrujeme žádný požadavek na rozšíření. Pokud by byl zájem, stačí nás kontaktovat. Je možné zajistit častější vývoz či přidání nádob. Během tohoto a následujícího roku plánujeme také provést rekonstrukci všech kontejnerových stání na sídlišti. Projektová dokumentace je ve fázi zpracovávání a finanční prostředky na tuto investiční akci jsou pokryty. Nevyhovující stav současných stání, kromě jejich nedostatečné kapacity, má za následek především rozšíření odpadu vlivem větru do okolních veřejných prostranství. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

15/   Bude nová školka?

Bude. Respektive budou vybudovány nové třídy při ZŠ Horníkova a ZŠ Holzova. Celkem jich bude 6 a přinesou 142 nových míst. Pokud vše půjde podle plánu, bude přijímací řízení probíhat v průběhu měsíce září. Více informací naleznete zde: http://www.brno-lisen.cz/prehled-materskych-skol-v-brne-lisni/s47 (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

16/   Proč se seče tráva, která ještě nevyrostla?

V letošním roce přistoupíme ke změně údržby. Trávníky se budou sekat při výšce min. 10 cm. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

17/    Kdo řeší odpadky pod stromy a keři?

MČ Brno-Líšeň provádí úklid smetí a nečistot na plochách ve vlastnictví města Brna. V průběhu jarních měsíců bude provedeno několik pravidelných akcí na úklid nečistot. (dvě již proběhli) Během zimních měsíců se úklid provádět nedá a proto je vždy na jaře po odtání sněhu situace nedobrá. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

18/   Funguje v Líšni kamerový systém? 

Ano, v MČ Brno-Líšeň funguje kamerový systém. Otázka je spíše spojena s jeho následným využitím, především schopnosti kamery monitorovat a vyhodnocovat. Ještě do loňského roku (2012) byly kamery svedeny na služebnu MP Brno, revír Východ, se sídlem na Vinohradech. Monitorovací schopnost této služebny byla téměř nulová a za několik let existence kamerový systém nepomohl v řešení žádného případu. Od začátku roku (2013) vzniklo nové monitorovací středisko v sídle Brněnských komunikací, kde bylo zřízeno oddělení pro sledování kamer. Momentálně se provádí převod kamer a město Brno zpracovává koncepci dalšího rozvoje kamerového systému. Základní otázkou zůstává, zda to bude město Brno či městské části, kdo bude rozvoj na své náklady řešit. Za městskou část jsme ve spolupráci s bezpečností komisí již vytipovali několik vhodných lokalit pro osazení kamer. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

19/   Jaká jsou kriteria pro zápis do mateřských škol?

Za hlavní kritérium označil ochránce veřejných práv věk dítěte. Ostatní považuje za diskriminační. Můžeme s tím společně nesouhlasit, ale bohužel zákony a jejich uplatňování musíme respektovat všichni stejně. Městská část v souladu s Odborem školství magistrátu města Brna uplatňuje věk a trvalé bydliště dítěte v řádném přijímacím řízení. U plánovaných školek, které vzniknou během letošních prázdnin, toto kritérium stanoveno není. V mimořádném přijímacím řízení budeme mimo jiné uplatňovat především zaměstnanost rodičů, či rodiče. Osobně se domnívám, že je třeba zvážit právě posledně zmíněný fakt, abychom mladé rodiny a rodiče neuváděli do složitě řešitelné sociální situace. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

20/     Jak se o kriteriích maminky dovědí? 

Na webových stránkách radnice a v Líšeňských novinách.  (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

21/   Bude v Líšni služebna městské policie?

Služebna Městské policie Brno na našem území byla naším přáním. Vedli jsme jednání s ředitelem MP Brno a dokonce jsme nabídli zdarma prostor na Ondráčkově ulici, kde dříve byla služebna PČR. Stejnou nabídku jsme učinili i PČR. Bohužel naše nabídka nebyla přijata z finančních důvodů. (navýšení počtu zaměstnanců, energie, apod.) Výsledkem jednání bylo zvýšení počtu strážníků MP pro naši oblast ze 2 na 3 a vytvoření tzv. cyklohlídek v letních měsících v Mariánském údolí. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

   

1. Záznam z přímého přenosu veřejné debaty

 

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 8. 4. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: